Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/1999 z dne 29. 7. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/1999 z dne 29. 7. 1999

Kazalo

2898. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Novo mesto (izven mestnega jedra) in predmestna središča, stran 7771.

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in 43/89 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) ter 17. člena statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 13/95, 37/95, 8/96, 68/96 in 58/98), je Občinski svet mestne občine Novo mesto na 6. seji dne 24. 6. 1999 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Novo mesto (izven mestnega jedra) in predmestna središča
1. člen
Ta odlok ureja spremembe in dopolnitve prostorskih ureditvenih pogojev za Novo mesto (izven mestnega jedra) in predmestna središča (Uradni list RS, št. 7/92, 32/93, 22/95, 37/95, 41/95, 35/97, 40/98 in 38/99), nastale zaradi uskladitve z odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990, za območje Mestne občine Novo mesto, dopolnjene 1999/2001.
V tekstualnem delu so spremenjeni opisi nekaterih morfoloških enot. V kartografskem delu so na preglednih katastrskih načrtih v merilu 1:5000, ki je sestavni del tega odloka, prikazane ustrezne spremembe obsega in oblike morfoloških enot.
2. člen
(1) V 43. členu odloka se v točki 5.20 Posebna merila in pogoji za urejanje ureditvenih območij se vzpostavi novo ureditveno območje:
II/H14 – Žabja vas – Osredek
1. Namen UO: bivanje,
2. Predpisan tip GE: GE ISH osnovni tip
3. Posebni pogoji: potrebno skupinsko urejanje celotnega območja
(2) V 45. členu odloka se v točki 5.20 Posebna merila in pogoji za urejanje ureditvenih območij dodajo nova ureditvena območja s pogoji:
IV/B7 – K Roku
1. Namen UO: bivanje
2. Predpisan tip GE: GE ISH osnovni tip
3. Pomožne stavbe so lahko le pritlične.
IV/B8 – Regrča vas
1. Namen UO: bivanje
2. Predpisan tip GE: GE ISH osnovni tip
3. Pomožne stavbe so lahko le pritlične.
IV/B9 – Barončev hrib
1. Namen UO: bivanje
2. Predpisan tip GE: GE ISH osnovni tip
3. Pomožne stavbe so lahko le pritlične.
4. Posebni pogoji: potrebno skupinsko urejanje celotnega območja
IV/B11 – Pirnašca
1. Namen UO: bivanje,
2. Predpisan tip GE: GE ISH osnovni tip
3. Pomožne stavbe so lahko le pritlične.
(3) 45. členu odloka se v točki 5.20 Posebna merila in pogoji za urejanje ureditvenih območij za ureditveno območje določijo naslednji pogoji:
IV/H3 – Udarne brigade
1. Namen UO: bivanje,
2. Predpisan tip GE: GE ISH osnovni tip
3. Pomožne stavbe so lahko le pritlične.
(4) V 46. členu odloka se v točki 5.20 Posebna merila in pogoji za urejanje ureditvenih območij dodajo nova ureditvena območja s pogoji:
V/H9 – Loznarica
1. Namen UO: bivanje
2. Predpisan tip GE: GE ISH osnovni tip
3. Pomožne stavbe so lahko le pritlične.
V/H10 – Vavpotičeva ulica
1. Namen UO: bivanje
2. Predpisan tip GE: GE ISH osnovni tip
3. Pomožne stavbe so lahko le pritlične.
3. člen
Kartografski del odloka se spremeni tako, da se:
(1) poveča obseg ureditvenih območij:
II/B3 – Pot na Gorjance
II/H4 – Ulica Ilke Vaštetove
III/H5 – Brod
IV/H4 – Ob Težki vodi
IV/I2 – Regrča vas
‘’V/G2'’ – industrija Cegelnica/Bršljin
VI/B1 – Ul. Ivana Roba
IX/H8 – Muhaber
(2) zmanjša obseg ureditvenih območij:
‘’II/F1'’ – Agroservis
‘’II/O3'’ – Žabja vas – blagovnica
‘’II/P2'’ – Recljev Hrib
‘’III/O3'’ – Brod
‘’IV/O7'’ – Regrča vas (le US brez GE)
‘’IV/O8'’ – Regrča vas (le US brez GE)
IV/S2 – Regrške njive
IV/S4 – Barončev hrib
IV/V1 – Pirnašca
‘’V/O4'’ – Mestne njive
‘’V/Z1'’ – Bršljinski potok
‘’VI/S2'’ – Skerlov laz
‘’IX/U1'’ – Boršt
(3) uvedejo nova ureditvena območja:
II/H14 – Žabja vas – Osredek
IV/B7 – K Roku
IV/B8 – Regrča vas
IV/B9 –Barončev hrib
IV/B10 – Pirnašca
V/H9 – Loznarica
V/H10 – Vavpotičeva ulica
(9) ukine se ureditveno območje:
‘’V/N8'’ – Ob Bršljinskem potoku
‘’V/N9'’ – Ob Bršljinskem potoku
‘’V/O14'’ – Dole
4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-01-4/98-12
Novo mesto, dne 24. junija 1999.
Župan
Mestne občine Novo mesto
Anton Starc, dr. med. l. r.