Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/1999 z dne 23. 7. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/1999 z dne 23. 7. 1999

Kazalo

2844. Sporazum o ureditvi medsebojnih premoženjskih razmerij, stran 7637.

Na podlagi tretjega odstavka 112. člena poslovnika Občinskega sveta mestne občine Celje (Uradni list Republike Slovenije, št. 66/95 in 1/96, redakcijsko prečiščeno besedilo) izdajam
S K L E P
o objavi sporazuma o ureditvi medsebojnih premoženjskih razmerij
Objavljam sporazum o ureditvi medsebojnih premoženjskih razmerij, ki so ga sprejeli Mestni svet mestne občine Celje na seji dne 1. 6. 1999, Občinski svet občine Štore na seji dne 1. 6. 1999 in Občinski svet občine Vojnik na seji dne 17. 6. 1999.
Celje, dne 21. junija 1999.
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.
Na podlagi 100. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradnilist RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, št. 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97 in 74/98), 17. člena statuta Mestne občine Celje (Uradnilist RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99), 18. in 117. člena statuta Občine Vojnik (Uradnilist RS, št. 82/98) in 12. člena statuta Občine Štore (Uradni list RS, 49/95) so Mestni svet mestne občine Celje na seji dne 1. 6. 1999, Občinski svet občine Vojnik na seji dne 17. 6. 1999 in Občinski svet občine Štore na seji dne 1. 6. 1999 sprejeli
S P O R A Z U M
o ureditvi medsebojnih premoženjskih razmerij
1. člen
S tem sporazumom občine dogovorijo način ureditve medsebojnih premoženjskih razmerij ter določijo kriterije za delitev premoženja bivše Občine Celje na dan 31. 12. 1994.
Ta sporazum predstavlja neposredno podlago za prenos premoženja na posamezno občino, pri nepremičninah pa je podlaga za zemljiškoknjižni vpis, in sicer:
I. Po legi stvari
Po tem kriteriju pridobi občina, na katere območju leži posamezna nepremičnina, na tej nepremičnini vse pravice, oziroma prevzame vse obveznosti, ki jih je na posamezni nepremičnini imela bivša Občina Celje.
Ta kriterij se določi za naslednje nepremičnine:
a) zemljišča:
– stavbna,
– kmetijska in gozdna,
– javno dobro;
b) stavbe in infrastruktura
– stanovanja,
– objekti komunalne infrastrukture,
– ceste in prometna infrastruktura,
– kulturni in zgodovinski spomeniki,
– zaklonišča,
– športni objekti,
– poslovni prostori,
– stavbe javnih zavodov, javnih podjetij in skladov,
– druge občinske stavbe (premoženje upravnih organov Občine Celje, premoženje KS ipd.).
V skladu z zgoraj navedenim Občine Vojnik, Štore in Mestna občina Celje kot novonastale občine na območju bivše Občine Celje dovoljujejo, da se ob predložitvi seznama nepremičnin ali posamezne nepremičnine, ki vsebuje klavzulo, da so nepremičnine oziroma nepremičnina na območju občine, ki predlaga vpis in da je predlog v skladu z zgoraj navedenimi kriteriji (kar podpišejo župani vseh občin) vknjižijo pravice in bremena, ki jih je imela bivša Občina Celje v korist oziroma breme občine, kjer nepremičnina leži.
c) investicije v teku,
č) kupnine za prodana stanovanja in dodeljeni stanovanjski krediti,
d) premičnine, ki predstavljajo funkcionalni del nepremičnin,
e) ustanovitelj posamezne osnovne šole, vzgojno-varstvenega zavoda, glasbene šole, knjižnjice, zdravstvenega doma, lekarne oziroma drugega javnega zavoda s področja družbenih dejavnosti je občina, na območju katere je sedež posamezne ustanove.
Občani ostalih novonastalih občin imajo zagotovljene enake pravice kot občani občine ustanoviteljice.
Vse ostale pravice in dolžnosti posameznih občin so, ali bodo opredeljene v odlokih o ustanovitvi javnih zavodov s področja družbenih dejavnosti.
II. Kriterij števila prebivalcev
pomeni za Mestno občino Celje 77,9%, Občino Vojnik 15,6% in Občino Štore 6,5% na dan 31. 12. 1994 in se določi na naslednjem premoženju bivše Občine Celje:
a) kapitalski delež v Celjskem sejmu, d.d.,
b) kapitalski delež v Toplicah Dobrna, d.d.,
c) kapitalski delež v Veterinarskem centru d.o.o.,
č) odprte obveznosti po zaključnem računu proračuna Občine Celje za leto 1994 v višini 140,579.017 SIT,
d) ostanek likvidacijske mase javnega podjetja Komunala Celje,
e) počitniško rekreativni objekti, ki ne ležijo na območju novonastalih občin se po ureditvi zemljiškoknjižnega stanja delijo tako, da se na njih vzpostavi solastnina po kriteriju števila prebivalcev. Kriterij števila prebivalcev se uporabi tudi pri morebitni prodaji navedenih objektov, s tem, da se kupnina razdeli po tem kriteriju.
f) premoženje sklada stavbnih zemljišč, zajeto v denarnih sredstvih na žiro računu, depozitih, terjatvah in plasmajih, zmanjšano za obveznosti iz naslova kreditov in drugih kratkoročnih obveznosti v višini 50,612.335,90 SIT. (priloga 1),
g) celotno premoženje Sklada za razvoj obrti in podjetništva Celje v višini 172,894.901,51 SIT (priloga 2),
h) sredstva Stanovanjskega sklada v višini 253,525.734,01 SIT (priloga 3).
III. Dogovorni kriterij
1. Obveznosti v višini 33,460.685,92 SIT iz dolgoročnega kredita za razvoj telefonije, nastale po 1. 1. 1995 se delijo po številu zgrajenih telefonskih priključkov na območju posamezne občine (priloga št. 4).
2. Obveznosti iz naslova kreditov za izgradnjo komunalne infrastrukture iz l. 1993 in kredita iz leta 1994, nastale po 1. 1. 1995 se delijo po dejanski porabi kreditnih sredstev (priloga št. 5)
3. Preostanek obveznosti iz investicijskih vlaganj v vodovod Črešnjice po 1. 1. 1995 prevzame Občina Vojnik. (priloga 6).
4. Kapitalski deleži Občine Celje na dan 31. 12. 1994 se delijo na novo nastale občine po kriteriju uporabe javnih storitev tako, da pripada na dan 31. 12. 1994 Mestni občini Celje 94,6%, Občini Vojnik 4,0% in Občini Štore 1,4%. Po tem kriteriju se delijo kapitalski deleži v podjetjih:
a) Celjski plini d.d.,
b) Ceste – kanalizacije d.d.,
c) Vrtnarstvo d.o.o.,
č) Dimnikarstvo d.o.o.,
d) PVVC Celje.
2. člen
Mestna občina Celje je dolžna zagotoviti Občini Štore in Občini Vojnik sodelovanje pri upravljanju javnih zavodov in javnih podjetij ki izvajajo javne službe oziroma drugo dejavnost javnega pomena na njihovem območju v sorazmerju, ki pomeni idealni delež lastnine posamezne občine na nepremičnem in premičnem premoženju, namenjenem za izvajanje dejavnosti javnega zavoda ali javnega podjetja in skladov.
Pravice in obveznosti posamezne občine v zvezi z izvajanjem javne službe ali druge dejavnosti se določijo s pogodbo med občino ustanoviteljico, novo nastalimi občinami in javnim zavodom ali javnim podjetjem in skladom.
3. člen
Mestna občina Celje, Občina Vojnik in Občina Štore pooblaščajo v.d. direktorja JP Komunala Celje, da z vsemi pooblastili izvede likvidacijo JP Komunala Celje.
4. člen
V primeru, da se po sprejetem sporazumu o delitvi premoženja naknadno ugotovi kakršnokoli dodatno premoženje, terjatve in obveznosti, ki so bile pridobljene pred 31. 12. 1994 in so pripadale bivši Občini Celje, se zanje uporabi kriterij skupine, v katero po tem sporazumu sodi to premoženje.
5. člen
Novo nastale občine imajo pravico do vpogleda in uporabe vseh dokumentarnih podlag in strokovnih gradiv, ki izhajajo iz delovanja Občine Celje do 31. 12. 1994, da bodo lahko samostojno urejale vsa lastninsko pravna razmerja, izhajajoč iz prevzetih pravic in obveznosti Občine Celje na svojem teritoriju.
6. člen
Župani imajo pravico do dogovora o načinu poravnave medsebojnih obveznosti in izmenjave premoženjskih deležev za dokončno ureditev medsebojnih premoženjskopravnih razmerij in razdelitev premoženja v skladu s tem sporazumom in zakonom.
7. člen
Župane občin Vojnik, Štore in Mestne občine Celje se pooblasti za ugotovitev in potrditev, da so spiski oziroma posamezni predlogi, ki bodo podlaga za zemljiškoknjižno vknjižbo po tem sporazumu, v skladu s kriteriji sporazuma in da so nepremičnine na območju občine, ki predlaga vpis.
8. člen
Ta sporazum prične veljati, ko ga sprejmejo vsi trije sveti. Objavi se v Uradnem listu RS.
Št. 40100-3/95
Celje, dne 1. junija 1999.
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.
Št. 40100-3/95
Vojnik, dne 17. junija 1999.
Župan
Občine Vojnik
Beno Podergajs l. r.
Št. 40100-3/95
Štore, dne 1. junija 1999.
Župan
Občine Štore
Franc Jazbec l. r.

AAA Zlata odličnost