Številka 43
Uradni list RS, št. 43/1997 z dne 18. 7. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/1997 z dne 18. 7. 1997, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2371. Uredba o pristojbinah in stroških za nadzor izvajanja preskušanja in certificiranja proizvodov, za katere je certificiranje obvezno
2411. Uredba o dopolnitvi uredbe o začasni uporabi sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo

MINISTRSTVA

2372. Odredba o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja
2373. Pravilnik o natančnejši opredelitvi in načinu razvrščanja zdravil in medicinskih pripomočkov v skupine
2374. Seznam zdravil skupin A in B, za katera je bilo od 10. 5. 1997 do 27. 6. 1997 izdano dovoljenje za promet
2375. Seznam zdravil skupin A in B, za katera je bilo od 19. 6. 1992 do 27. 6. 1997 razveljavljeno dovoljenje za promet
2376. Seznam zdravil skupine C, za katera je bilo do 31. 5. 1997 do 30. 6. 1997 izdano dovoljenje za promet
2412. Odredba o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorja Inštituta Republike Slovenije za socialno varstvo
2413. Pravilnik o dopolnitvah pravilnika o merilih, postopku in načinu delitve dovolilnic

OBČINE

Cankova

2377. Odlok o ustanovitvi Stanovanjskega sklada občine Cankova-Tišina
2378. Sklep o določitvi višine letnih povračil za uporabo cest za kmetijske traktorje v Občini Cankova-Tišina

Črnomelj

2379. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev odloka o ureditvenem načrtu pridobivalnega prostora Rudnika Kanižarica
2380. Pravilnik o uporabi finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Črnomelj

Grosuplje

2381. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Grosuplje
2382. Dopolnitve pravilnika o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Grosuplje
2383. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Grosuplje za obdobje od leta 1996 do leta 2000

Laško

2384. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o pomožnih objektih, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje
2385. Ugotovitev Občinskega sveta občine Laško, da je mandat člana za preostanek mandatne dobe, prešel na naslednjega kandidata z liste kandidatov Združena lista socialnih demokratov - ZL v 2. volilni enoti

Ljutomer

2386. Odlok o javnem redu in miru v Občini Ljutomer

Majšperk

2409. Odlok o grbu in zastavi Občine Majšperk
2410. Odlok o spremembah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Majšperk

Medvode

2387. Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov Vrtca Medvode

Novo mesto

2388. Sklep o javni razgrnitvi a) osnutka sprmemb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986...

Pivka

2389. Odlok o spremembi odloka o podelitvi koncesije za izvajanje določenih gospodarskih javnih služb v Občini Pivka

Podčetrtek

2390. Odlok o proračunu Občine Podčetrtek za leto 1997
2391. Sklep o obveznem zbiranju in odvažanju smeti in odpadkov

Postojna

2392. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča javno dobro
2393. Pravilnik o dodeljevanju stanovanjskih posojil

Radenci

2394. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Radenci

Sežana

2395. Odlok o taksah za obremenjevanje okolja v Občini Sežana
2396. Odlok o komunalnih taksah v Občini Sežana
2397. Odlok o priznanjih Občine Sežana

Škofja Loka

2398. Sklep o izvzemu zemljišč iz javne rabe

Škofljica

2399. Odlok o proračunu Občine Škofljica za leto 1997
2400. Sklep o vrednosti točke za odmero davka na premoženje stavb, delov stavb, stanovanj, garaž ter prostorov za počitek za leto 1997 na območju Občine Škofljica

Šmarje pri Jelšah

2401. Sklep o uvedbi samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Zibika
2402. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu za samoprispevek v KS Zibika

Štore

2403. Odlok o zazidalnem načrtu Štore I
2404. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prispevku za investicijska vlaganja na področju vodooskrbe, odvajanja in čiščenja odpadnih voda in ravnanja s komunalnimi odpadki
2405. Sklep o razpisu poizvedovalnega referenduma za odcepitev Krajevne skupnosti Svetina iz Občine Štore

Turnišče

2406. Odlok o plakatiranju v Občini Turnišče

Zreče

2407. Sklep o javni razgrnitvi odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta obstoječe vrstne hiše Nova Dobrova-Zreče

Žalec

2408. Odlok o povračilih pri izkoriščanju in rabi rudnin v Občini Žalec

POPRAVKI

1. Popravek sklepa št. U-I-140/97 z dne 5. junija 1997
2. Popravek odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega družbenega plana Občine Radovljica
3. Popravek odloka o taborjenju v Občini Bohinj
4. Popravek odloka o določitvi pomožnih objektov za potrebe občanov in njihovih družin (Ig)
5. Popravek odloka o spremembah in dopolnitvah dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane (Medvode)
6. Popravek odloka o spremembi in dopolnitvi prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto Š 12 Zbilje (Medvode)
7. Popravek odloka o ustanovitvi Javnega komunalnega podjetja Narava d.o.o. (Moravske Toplice)
8. Popravek odloka o proračunu Občine Puconci za leto 1997
9. Popravek sklepa o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (Sevnica)
10. Popravek sklepa o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Spodnja Polskava (Slovenska Bistrica)
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti