Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/1997 z dne 18. 7. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/1997 z dne 18. 7. 1997

Kazalo

2381. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Grosuplje, stran 3948.

Na podlagi 3., 8. in 9. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96), 35. in 37. člena zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 75/94), 14. člena zakona o knjižničarstvu (Uradni list SRS, št. 27/82, 42/86, 5/90 in Uradni list RS, št. 8/90, 10/91, 17/91-I, 13/93, 75/94, 29/95) ter 16. člena statuta Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 26/95), 18. člena statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 26/95) in 17. člena statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica, št. 1/95) so občinski sveti Občine Dobrepolje, Občine Grosuplje in Občine Ivančna Gorica na 32. seji dne 11. 6. 1997, 29. seji dne 18. 6. 1997 in na 28. seji dne 13. 6. 1997 sprejeli
O D L O K
o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Grosuplje
I. UVODNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom Občina Dobrepolje, s sedežem Videm 35, Videm Dobrepolje, Občina Grosuplje, s sedežem Kolodvorska cesta 2, Grosuplje in Občina Ivančna Gorica, s sedežem Sokolska cesta 8, Ivančna Gorica (v nadaljnjem besedilu: ustanovitelji) ustanavljajo na področju knjižnične dejavnosti javni zavod Knjižnica Grosuplje (v nadaljnjem besedilu: zavod).
Ustanoviteljske pravice in obveznosti izvaja Občinski svet občine Grosuplje v soglasju z občinskima svetoma Občine Dobrepolje in Občine Ivančna Gorica.
II. STATUSNE DOLOČBE
2. člen
Zavod posluje pod imenom Knjižnica Grosuplje.
Sedež zavoda je v Grosupljem, Adamičeva l5.
V sestavi zavoda delujejo:
– matična knjižnica Grosuplje, Adamičeva 15, Grosuplje,
– enota Ivančna Gorica, Cesta II. grupe odredov 17, Ivančna Gorica,
– krajevna knjižnica Stična, Stična 11,
– krajevna knjižnica Šentvid pri Stični, Šentvid pri Stični 65,
– krajevna knjižnica Krka, Krka 1d,
– krajevna knjižnica Višnja Gora, Mestni trg 21 in
– krajevna knjižnica Videm, Videm 34.
Zavod ima pečat, njegovo obliko in vsebino določa statut zavoda.
3. člen
Zavod je za svoje obveznosti odgovoren s sredstvi, ki so v pravnem prometu.
Zavod je pravna oseba s popolno odgovornostjo in odgovarja za svoje obveznosti z vsem premoženjem, s katerim razpolaga.
4. člen
Zavod je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, na registrskem vložku št. 1/14815/00.
5. člen
Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi v poslovanju in v pravnem prometu, kot jih določajo zakon, ta odlok in statut zavoda.
6. člen
Zavod zastopa in predstavlja direktor.
Direktor je pooblaščen, da v imenu in za račun zavoda v okviru dejavnosti zavoda sklepa pogodbe ter opravlja druge pravne posle.
Direktor zavoda zastopa in predstavlja zavod brez omejitev.
7. člen
Zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po knjižnični dejavnosti na območju naselij Občine Dobrepolje, Občine Grosuplje in Občine Ivančna Gorica.
III. DEJAVNOST ZAVODA
8. člen
Dejavnost zavoda je:
– O/92.511 – dejavnost knjižnice.
Zavod opravlja naslednje dejavnosti:
– sistematično zbiranje, strokovno obdelovanje, hranjenje in predstavljanje knjižničnega gradiva,
– izposoja knjižničnega gradiva,
– druga bibliografska, informacijska, dokumentacijska in komunikacijska dejavnost, namenjena javnosti,
– organizacija kulturnih prireditev in akcij.
Knjižnica lahko v soglasju z ustanovitelji dejavnost razširi ali spremeni.
IV. ORGANI ZAVODA
9. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– direktor,
– strokovni svet.
10. člen
Zavod upravlja svet zavoda.
Svet zavoda šteje devet članov in ga sestavljajo:
– trije predstavniki ustanoviteljev, od tega vsak ustanovitelj imenuje po enega člana,
– trije predstavniki delavcev,
– trije predstavniki zainteresirane javnosti, pri čemer na predlog zavoda imenujejo po enega predstavnika župani občin Dobrepolje, Grosuplje in Ivančna Gorica izmed bralcev z območja njihove občine.
Način izvolitve predstavnikov delavcev določi statut zavoda.
Za volitve in odpoklic predstavnikov delavcev v svet zavoda se, dokler ne bo sprejet zakon, ki bo urejal sodelovanje delavcev pri upravljanju zavodov, v zadevah, ki jih ne ureja ta odlok, smiselno uporabljajo določbe zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju (Uradni list RS, št. 42/93).
Mandat članov sveta zavoda traja štiri leta.
Člani sveta izmed sebe izvolijo na konstitutivni seji predsednika in namestnika predsednika. Kandidate za ta mesta lahko predlaga vsak član sveta.
11. člen
Svet zavoda ima naslednje pristojnosti:
– sprejema statut in druge splošne akte zavoda,
– daje mnenje k imenovanju direktorja zavoda,
– sprejema program dela in razvoja knjižnice ter spremlja njuno uresničevanje,
– sprejema finančni načrt, zaključni račun in periodične obračune zavoda,
– daje ustanoviteljem in direktorju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
– odloča o varstvu pravic delavcev kot drugostopenjski organ,
– opravlja nadzor nad upravljanjem in poslovanjem zavoda,
– opravlja druge z zakonom in statutom zavoda določene zadeve.
12. člen
Direktor zavoda opravlja funkcijo poslovnega in programskega direktorja.
13. člen
Pristojnosti direktorja so:
– zastopa zavod in odgovarja za zakonitost dela zavoda,
– organizira, načrtuje in vodi delo zavoda,
– pripravlja program razvoja zavoda,
– pripravlja predlog letnega načrta,
– spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev,
– pripravlja predlog sistemizacije delovnih mest,
– sprejema delavce v delovno razmerje, delavce razporeja in odloča o prenehanju dela ter drugih pravicah delavcev,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom, statutom in drugimi predpisi.
14. člen
Direktorja zavoda imenuje Občinski svet občine Grosuplje na podlagi javnega razpisa in po predhodnem mnenju sveta zavoda in strokovnega sveta zavoda ter po pridobitvi soglasij Občinskega sveta občine Dobrepolje in Občinskega sveta občine Ivančna Gorica.
Za direktorja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje, določene z zakonom, tem odlokom in statutom zavoda.
Direktor zavoda mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– visoka strokovna izobrazba ustrezne smeri,
– najmanj pet let delovnih izkušenj na področju knjižničarstva.
Mandat direktorja zavoda traja pet let in se lahko ponovi.
15. člen
Strokovni svet zavoda ima pet članov, ki jih imenuje svet zavoda izmed strokovnih delavcev zavoda in zunanjih strokovnjakov s področja dela zavoda.
Predsednika in polovico članov strokovnega sveta imenuje svet zavoda po svoji izbiri, ostale člane pa na predlog Kulturniške zbornice Slovenije.
Strokovni svet zavoda obravnava vprašanja s področja strokovnega dela zavoda in daje direktorju ter svetu zavoda mnenja, predloge in pobude za reševanje teh vprašanj.
Mandat strokovnega sveta traja štiri leta.
V. SREDSTVA ZA DELO ZAVODA
16. člen
Ustanovitelji zagotavljajo zavodu sredstva in premoženje, s katerim je zavod upravljal do uveljavitve tega odloka in sicer zagotavlja vsak ustanovitelj sredstva in premoženje na dan 31. 12. 1994 po kriterijih iz sklepa o delitveni bilanci premoženja prejšnje Občine Grosuplje na dan 31. 12. 1994 in sklada stavbnih zemljišč prejšnje Občine Grosuplje na dan 1. 8. 1995 (Uradni list RS, št. 7/97) ter sredstva in premoženje, ustvarjena od 1. 1. 1995 dalje do uveljavitve tega odloka, pri čemer se za določitev deležev sredstev in premoženja med ustanovitelji uporabijo kriteriji za financiranje zagotovljene porabe na področju kulture v tem obdobju.
Zavod samostojno upravlja s sredstvi, ki so mu dana v posest (upravljanje), ne more pa s pravnimi posli odtujiti nepremično premoženje ali le-to obremeniti s stvarnimi ali drugimi bremeni brez soglasja ustanoviteljev.
Zavod je dolžan upravljati premoženje s skrbnostjo dobrega gospodarja.
17. člen
Zavod pridobiva sredstva za izvajanje dejavnosti:
– iz občinskih proračunov ustanoviteljev po kriterijih za financiranje zagotovljene porabe na področju kulture,
– iz sredstev republiškega proračuna,
– s prodajo storitev drugim uporabnikom in
– z dotacijami, darili in iz drugih zakonitih virov, na način in pod pogoji, določenimi z zakonom in tem odlokom.
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod pridobi s prodajo proizvodov oziroma storitev, ustvarjenih z opravljanjem knjižnične dejavnosti oziroma z opravljanjem drugih dejavnosti v skladu s tem odlokom, se uporablja za plačilo materialnih stroškov, investicijsko vzdrževanje in investicije, po predhodnem soglasju ustanoviteljev pa tudi za plače.
Primanjkljaj prihodkov, ki v zavodu nastane pri izvajanju medsebojno dogovorjenega programa iz osnovne dejavnosti, upoštevajoč dogovorjena merila, kriterije ter normative in standarde, ki veljajo za področje dejavnosti zavoda, krijejo ustanovitelji po enakih odstotnih deležih kot zagotavljajo sredstva za izvajanje osnovne dejavnosti zavoda.
18. člen
Medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti med ustanovitelji se dogovorijo s pogodbo.
VI. ODGOVORNOST USTANOVITELJEV ZA OBVEZNOSTI ZAVODA
19. člen
Ustanovitelji odgovarjajo za obveznosti zavoda omejeno subsidiarno do vrednosti sredstev, s katerimi upravlja zavod.
VII. SPLOŠNA AKTA ZAVODA
20. člen
Zavod ima statut, ki ga sprejme svet zavoda v soglasju z ustanovitelji.
S statutom se ureja zlasti:
– organizacija zavoda,
– organi upravljanja in njihove pristojnosti,
– način odločanja organov in
– druga vprašanja, pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje zavoda, v skladu z zakonom in tem odlokom.
21. člen
Akt o sistemizaciji delovnih mest v zavodu začne veljati, ko dajo nanj soglasje ustanovitelji in minister, pristojen za kulturo.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
22. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Grosuplje (Uradni list RS, št. 1/92) in določbe statuta zavoda, ki niso v skladu z zakonom in tem odlokom.
23. člen
Zavod mora uskladiti svojo organizacijo in organe zavoda v roku šestih mesecev od dneva uveljavitve tega odloka.
24. člen
Direktorju zavoda preneha mandat z iztekom dobe, za katero je bil imenovan. Po izteku mandata direktorja se opravi razpis prostega delovnega mesta na način in po postopku, določenem z zakonom in tem odlokom.
25. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 612-1/97
Dobrepolje, dne 11. junija 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Dobrepolje
Brane Brodnik, dipl. inž. l. r.
Št. 612-1/97
Grosuplje, dne 18. junija 1997.
Predsednica
Občinskega sveta
občine Grosuplje
Angelca Likovič, dipl. org. l. r.
Št. 612-1/97
Ivančna Gorica, dne 13. junija 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Ivančna Gorica
mag. Jurij Gorišek, dipl. ek. l. r.

AAA Zlata odličnost