Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/1997 z dne 18. 7. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/1997 z dne 18. 7. 1997

Kazalo

2412. Odredba o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorja Inštituta Republike Slovenije za socialno varstvo, stran 3983.

Na podlagi tretjega odstavka 17. člena zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 18/94) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve
O D R E D B O
o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorja Inštituta Republike Slovenije za socialno varstvo
1. člen
(merila)
Pri določanju višine dela plače za delovno uspešnost direktorja javnega socialnovarstvenega zavoda Inštituta Republike Slovenije za socialno varstvo (v nadaljnjem besedilu: direktorja) se upoštevajo naslednja merila:
1. izjemni dosežki na področju organizacije dela in poslovanja v socialnem varstvu;
2. ažurnost in kvaliteta poslovanja zavoda pri izdelavi raziskovalnih in ostalih nalog;
3. zagotavljanje materialnih, kadrovskih in informacijskih virov za izvajanje funkcij zavoda;
4. pogosto večji obseg opravljenega dela, kot ga je objektivno možno opraviti v rednem delovnem času;
5. sodelovanje v strokovnih združenjih in projektih, pomembnih za razvoj dejavnosti socialnega varstva in mednarodnih projektih na področju socialnega varstva;
6. pridobitev dodatnih programov in raziskovalnih projektov na trgu;
7. obseg sredstev, pridobljenih na trgu.
2. člen
(izjemni dosežki)
Izjemni dosežki na področju organizacije dela in poslovanja se vrednotijo po naslednjih merilih:
1. razvoj novih metod dela in poslovanja v sistemu socialnega varstva, objavljenih v strokovnih člankih – 3% plače;
2. izvedba raziskovalnih nalog, ki predstavljajo osnovo za napredek metodologije dela in poslovanja v socialnem varstvu – 3% plače;
3. izvedba aplikativnega raziskovanja, ki predstavlja osnovo za napredek metodologije pri izvedbi posameznih storitev socialnega varstva – 3% plače.
3. člen
(ažurnost in kvaliteta poslovanja)
Ažurnost in kvaliteta poslovanja zavoda se vrednotita po naslednjih merilih:
1. za izvršitev delovnih nalog zavoda, ki so v rednem programu dela in ki predstavljajo posebno zahtevno nalogo – 3% plače;
2. za izvršitev vseh statusnih, kadrovskih in organizacijskih nalog, ki predstavljajo izboljšanje poslovanja in organizacije dela – 3% plače.
4. člen
(zagotavljanje virov)
Za uspešno zagotavljanje materialnih, kadrovskih in informacijskih virov za izvajanje funkcij zavoda, lahko znaša del plače za delovno uspešnost do 5%.
5. člen
(večji obseg dela)
Za pogosto večji opravljen obseg dela, kot ga je možno opraviti v rednem delovnem času, lahko znaša del plače za delovno uspešnost do 5%.
6. člen
(strokovna angažiranost)
Sodelovanje direktorja v strokovnih združenjih in projektih, pomembnih za razvoj dejavnosti socialnega varstva, se vrednoti po naslednjem merilu:
1. vodja ali koordinator aplikativnega, razvojnega ali raziskovalnega projekta, strokovne skupine ali koordinativnega organa – 2% plače;
2. vodja ali koordinator mednarodnega aplikativnega, razvojnega ali raziskovalnega projekta, mednarodne strokovne skupine ali mednarodnega koordinativnega organa – 5% plače;
3. objave strokovnih člankov, recenzij, mentorstvo pri magistrskih nalogah in doktoratih znanosti, objava poglavja v knjigi, objava samostojne knjige – 5% plače.
7. člen
(dodatni programi in raziskovalni projekti)
Število dodatnih aplikativnih, razvojnih in raziskovalnih programov, ki jih ne financira ustanovitej in jih izvaja zavod, se vrednoti po naslednjih merilih:
1. za vsak dodatni program, ki ga zavod pridobi na podlagi javnega razpisa – 3% plače, skupno največ 9% plače;
2. za vsak dodatni raziskovalni projekt, ki ga verificira ustanovitelj 3% plače, skupno največ 6% plače.
8. člen
(obseg sredstev, pridobljen na trgu)
Obseg sredstev, pridobljenih na trgu, se vrednoti po naslednjih merilih:
1. če delež sredstev, pridobljenih na trgu, doseže 2 do 5% celotnega prihodka zavoda, do 6% plače;
2. če delež sredstev, pridobljenih na trgu, doseže 5 do 10% celotnega prihodka zavoda, do 12% plače;
3. če delež sredstev, pridobljenih na trgu preseže 10% prihodka, do 20% plače.
9. člen
(določitev delovne uspešnosti)
Ovrednotena merila iz 2., 3., 4., 5., 6., 7. in 8. člena te odredbe se seštejejo. Seštevek predstavlja vrednost, za katero se poveča osnovna plača direktorja, določena z odredbo o določitvi količnika za določitev osnovne plače.
Del plače za delovno uspešnost lahko znaša največ 50% osnovne plače direktorja. Del plače iz seštevka 2., 3., 4., 5. in 6. člena lahko dosega največ 30%. Če del plače za delovno uspešnost direktorja presega 30% osnovne plače, se sredstva za ta del plače zagotovijo iz prihodkov, ki jih zavod pridobi na trgu.
Višino dela plače za delovno uspešnost direktorja določi Upravni odbor Inštituta Republike Slovenije za socialno varstvo dvakrat letno.
10. člen
(upravičenost do dela plače za delovno uspešnost)
Upravni odbor zavoda lahko odloči, da ne glede na določbo 9. člena direktorju ne pripada del plače za delovno uspešnost, če:
1. ne predloži poročila ali programa dela v roku, ki je določen z aktom zavoda;
2. ne zagotovi realizacije sklepov in ukrepov, ki jih sprejme upravni odbor zavoda;
3. ne odpravi pomanjkljivosti, ki jih ugotovi upravni odbor;
4. zavod v ocenjevalnem obdobju posluje z izgubo, upravni odbor pa ugotovi, da je izguba posledica slabih poslovnih odločitev direktorja.
11. člen
(veljavnost meril)
Ta odredba prične veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 52-005/95
Ljubljana, dne 21. maja 1997.
mag. Anton Rop l. r.
Minister
za delo, družino in socialne zadeve

AAA Zlata odličnost