Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/1997 z dne 18. 7. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/1997 z dne 18. 7. 1997

Kazalo

2386. Odlok o javnem redu in miru v Občini Ljutomer, stran 3954.

Na podlagi 3. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87 in 5/90), 5. člena zakona o prekrških zoper javni red in mir (Uradni list SRS, št. 16/74 in 42/86), 21. in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95 in 26/97) in 13. člena statuta Občine Ljutomer (Uradni list RS, št. 41/95 in 71/96) je Občinski svet občine Ljutomer na seji dne 26. junija 1997 sprejel
O D L O K
o javnem redu in miru v Občini Ljutomer
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom so predpisani ukrepi za vzdrževanje javnega reda in miru, varstvo občanov in premoženja, zdravja, čistoče, zunanjega videza naselij ter javnih površin na območju Občine Ljutomer, zagotavljanje nadzora nad izvajanjem določb ter prekrški in kazni zanje.
2. člen
Osebe na območju Občine Ljutomer so dolžne urediti svoje življenje in delo tako, da ne vznemirjajo, ovirajo ali motijo drugih pri delu, razvedrilu ali počitku, da ne ogrožajo njihovega zdravja ali premoženja, skrbijo za urejen videz svojega kraja, da spoštujejo splošna moralna in etična načela in da ne opuščajo ali opravljajo dejanj, ki so po tem odloku obvezna ali prepovedana.
Določbe odloka veljajo za vse fizične in pravne osebe oziroma njihove odgovorne osebe na območju Občine Ljutomer.
3. člen
Poleg prekrškov zoper javni red in mir, ki jih določa zakon, se v Občini Ljutomer kot prekrški obravnavajo tudi dejanja, določena s tem odlokom.
II. VARSTVO JAVNEGA REDA IN MIRU
4. člen
Javni shodi in javne prireditve potekajo v skladu z določbami zakona, ob tem pa so dolžne osebe, ki so odgovorne za vzdrževanje javnega reda in miru, zlasti:
1. poskrbeti za red in disciplino ter varnost na prireditvenem prostoru oziroma lokalu;
2. poskrbeti, da se odstranijo osebe, ki ogrožajo javni red in mir, motijo, nadlegujejo ali žalijo občane;
3. zaključiti prireditev ob uri, ki je navedena v dovoljenju pristojnega organa, oziroma zapreti in izprazniti lokal najkasneje v pol ure po odobrenem času;
4. poskrbeti, da se mladina do 15. leta starosti po 22. uri brez spremstva staršev ne zadržuje na prireditvenem prostoru ali v javnem lokalu;
5. poskrbeti, da lahko obiskovalci javnih shodov in javnih prireditev ter drugih javnih lokalov parkirajo svoja vozila tako, da s tem ne ovirajo ali ogrožajo drugih udeležencev v cestnem prometu in poskrbeti za varnost parkiranih vozil;
6. po končani prireditvi prostor očistiti in vzpostaviti v prvotno stanje;
7. zagotoviti izvrševanje drugih ukrepov in nalog v skladu z izdanim dovoljenjem.
V času med 22. in 6. uro zjutraj je prepovedano uporabljati glasbila in druge zvočne naprave na javnih mestih.
5. člen
Organizator javne prireditve oziroma javnega shoda mora k vlogi za pridobitev dovoljenja oziroma priglasitvi prireditve ali shoda priložiti soglasje lastnika oziroma upravljalca zemljišča ter si pridobiti mnenje upravljalca pomembnejših komunalnih in infrastrukturnih objektov.
Organizator javne prireditve si je dolžan poleg dovoljenja oziroma priglasitve javnega shoda ali prireditve pridobiti v primeru, da traja prireditev ali shod več kot en dan, soglasje krajevne skupnosti na območju katere poteka prireditev oziroma shod.
6. člen
Za zagotovitev javnega reda in miru je prepovedano:
1. točiti ali prodajati alkoholne pijače pred 7. uro zjutraj ter točiti v javnih lokalih alkoholne pijače osebam, pri katerih zunanji znaki kažejo, da so pod vplivom alkohola;
2. popivati v prodajalnah ali drugih javnih krajih, ki niso določena za točenje alkoholnih pijač;
3. točiti alkoholne pijače mladoletnikom;
4. prenočevati na javnih površinah, avtobusnih in železniških postajah ter drugih za to neprimernih prostorih;
5. vznemirjati ljudi in okolico z vpitjem, prepevanjem ali uporabo zvočnih aparatov in glasbil ter povzročanjem močnih pokov, zlasti pa v času zagotavljanja nočnega miru;
6. zadrževati se na prireditvenem prostoru po končani prireditvi ali v gostinskem lokalu po končanem obratovalnem času;
7. motiti kopalce ali ogrožati njihovo varnost na javnem kopališču.
Za kršitve iz 1., 3. in 6. točke tega člena so odgovorni lastniki oziroma uporabniki lokalov in javnih prostorov.
III. VARSTVO OBČANOV IN PREMOŽENJA
7. člen
Zaradi varstva občanov in premoženja je prepovedano:
1. namerno odstraniti ali poškodovati stvari, objekte in površine, ki so javnega pomena;
2. nošenje orožja in drugih nevarnih predmetov nepooblaščenih oseb na javnih mestih;
3. povzročati splošno požarno nevarnost na travnikih, njivah, gozdovih, mestih, zelenih površinah in v bližini objektov;
4. onemogočati dostop do hidrantov, javnega hidrantnega omrežja in k strugam vodotokov;
5. namerno ovirati uporabo vode, plina, elektrike ali poškodovati telefonske, domofonske in druge RTV naprave;
6. z brezobzirno vožnjo ali kako drugače poškropiti ali umazati pročelja objektov in ljudi, ki se nahajajo na javnih površinah in ob cestah;
7. imeti ob javnih cestah živo mejo ali druge rastline ter predmete, ki ovirajo ali ogrožajo prometno varnost, posegajo v varnostni pas ceste ali kazi zunanji videz kraja;
8. puščati živali brez nadzorstva in opuščati opozorila glede nevarnosti psov.
8. člen
Zaradi varstva ljudi in premoženja mora lastnik ali upravljalec:
1. odstraniti objekte, ki ne služijo več svojemu namenu in kvarijo videz kraja;
2. obnoviti ali odstraniti objekte, ki kvarijo videz ali ogrožajo varnost ljudi in premoženja in so še vedno v uporabi;
3. odstraniti ali znižati predmete in rastje ob cestah, ki zmanjšujejo preglednost;
4. odstraniti drevesa oziroma suho vejevje pri katerih obstaja nevarnost, da padejo in s tem ogrožajo varnost mimoidočih ali njihovo premoženje.
IV. VARSTVO ZDRAVJA IN ČISTOČE
9. člen
Z namenom varovanja zdravja in čistoče je prepovedano:
1. odmetavati ali odlagati predmete, snovi ali odpadke na vse prostore, ki za to niso določeni;
2. voditi živali, razen psov vodičev slepih, v javne lokale in druge javne prostore, pokopališča in otroška igrišča;
3. puščati iztrebke domačih živali, katere je lastnik takoj dolžan odstraniti z javne površine;
4. puščati greznice, odtočne kanale ali smetiščne jame odprte in opuščati pravočasno praznjenje le-teh;
5. pobirati in prevažati odpadke na način, ki povzroča onesnaževanje okolja;
7. izpuščati komunalne odpadne vode, gnojiščne odplake in gnojnico v vodotoke ali ponikalnice, na javne površine ali javne zelenice ter;
8. odvažati odplake, odpadne vode in gnojnico ob sobotah, nedeljah, dela prostih dnevih in praznikih;
9. poškodovati, prevračati ali odstraniti na javnih mestih postavljene ali nameščene posode za odpadke;
10. v javnih objektih in na javnih površinah zanemariti red in čistočo tako, da se s tem kvari videz, moti okolico ali ogroža zdravje občanov;
11. puščati motorna vozila z delujočimi motorji v stanovanjskih naseljih ali v bližini stanovanjskih hiš.
V. VARSTVO ZUNANJEGA VIDEZA NASELIJ IN POVRŠIN
10. člen
Zaradi varstva zunanjega videza naselij in površin so lastniki, upravljalci in uporabniki nepremičnin dolžni:
1. vzdrževati in skrbeti za urejenost zunanjega videza objektov in naprav;
2. skrbeti za ureditev javnih površin;
3. skrbeti, da je ob sneženju sproti odstranjen sneg in led s pločnikov oziroma dovozov k objektom in da so ob poledici le-ti posipani.
Lastniki oziroma uporabniki motornih in drugih vozil ter mehanizacije morajo sprotno očistiti javno cesto, ki so jo z uporabo onesnažili.
11. člen
Prepovedano je:
1. ustavljati in parkirati motorna vozila v stanovanjskih naseljih, kjer ni za to posebej urejenih parkirišč;
2. parkiranje avtobusov, tovornih vozil in delovnih strojev v stanovanjskih naseljih in na površinah, ki za to niso namenjene;
3. postavljanje provizoričnih objektov in naprav na javnih površinah, v stanovanjskih naseljih in na površinah, ki temu niso namenjene;
4. puščanje motornega vozila brez registrskih tablic in drugih opuščenih vozil na parkirnem prostoru, pločniku ali drugi javni površini, ki za to ni namenjena;
5. parkiranje ob cesti, zasebnem zemljišču ali dvorišču brez soglasja lastnika;
6. kositi zelenice in druge površine v naselju ob času, ki je neprimeren in s tem motiti in vznemirjati prebivalce in okolico.
12. člen
Opuščeno vozilo je vozilo, s katerega so odstranjene registrske tablice ali je brez veljavne registracije ali je huje poškodovano in nihče ne skrbi zanj.
V primeru kršenja prepovedi iz 4. točke prejšnjega člena je pristojni organ občinske uprave dolžan obvestiti lastnika opuščenega vozila, da v roku 15 dni odstrani vozilo.
Kolikor lastnik ni znan, se ga pozove z javnim naznanilom.
Če v določenem roku vozilo ni odstranjeno, izda pristojni občinski organ odločbo o odstranitvi vozila.
V primeru, da ostane lastnik ali upravljalec vozila neznan, se vozilo odstrani na stroške proračuna občine.
VI. NADZOR NAD IZVAJANJEM ODLOKA
13. člen
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka izvaja poleg organov, določenih z zakonom, tudi inšpekcijski organ občine.
Predlog za postopek o prekršku so dolžni podati pooblaščene uradne osebe iz prvega odstavka tega člena v okviru svojih pristojnosti.
Pobudo za začetek postoka lahko poda vsak občan in oškodovanec.
VII. KAZENSKE DOLOČBE
14. člen
Z denarno kaznijo od 15.000 do 50.000 tolarjev se kaznuje posameznik ali pravna oseba, če krši določbe tega odloka.
Pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti glede določb tega odloka, se kaznuje z denarno kaznijo od 30.000 do 90.000 tolarjev. Odgovorna oseba pravne osebe se kaznuje z denarno kaznijo 15.000 tolarjev.
15. člen
Z denarno kaznijo 5.000 tolarjev se lahko na kraju samem kaznuje posameznik, ki krši določila 4., 6., 7., 8., 9., 10. in 11. člena tega odloka.
Za prekrške iz prvega odstavka tega člena lahko denarno kazen na kraju samem izterja občinski inšpektor ali z zakonom pooblaščena uradna oseba, ki izda potrdilo o plačilu.
VIII. KONČNA DOLOČBA
16. člen
Z dnem veljavnosti tega odloka preneha veljati odlok o prekrških zoper javni red in mir v Občini Ljutomer (Uradni list SRS, št. 20/88).
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 222-7/97
Ljutomer, dne 26. junija 1997.
Predsednica
Občinskega sveta
občine Ljutomer
Darja Odar, dipl. psih. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti