Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/1997 z dne 18. 7. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/1997 z dne 18. 7. 1997

Kazalo

2380. Pravilnik o uporabi finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Črnomelj, stran 3945.

Na podlagi 19. in 87. člena statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 39/95 in 65/95) je Občinski svet občine Črnomelj na seji dne 30. 6. 1997 sprejel
P R A V I L N I K
o uporabi finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Črnomelj
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določijo pogoji, načini in kriteriji za dodelitev finančnih sredstev namenjenih za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Črnomelj (v nadaljevanju: sredstva za ohranjanje in razvoj).
2. člen
Sredstva za ohranjanje in razvoj se zagotavljajo iz:
– sredstev proračuna Občine Črnomelj,
– iz namenskih sredstev – prispevki od spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč in gozdov,
– iz drugih virov.
3. člen
Višino sredstev za program ohranjanja in razvoja kmetijstva določi Občinski svet občine Črnomelj z odlokom o proračunu za tekoče leto.
4. člen
Za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva v Občini Črnomelj se finančna sredstva usmerijo v:
– pospeševanje strukturnih sprememb in usmerjanje razvojne naložbene dejavnosti v kmetijstvu za ustvarjanje ekonomsko stabilnih gospodarskih enot – družinske kmetije;
– večanje kakovostnih pridelkov in okolju prijaznejših dejavnosti,
– uvajanje kakovostnih semen, plemenskih živali ter tehnologije,
– ohranitev in varstvo, razumno in optimalno izrabo kmetijskih zemljišč ter ohranjanje poseljenosti,
– zagotovitev ustrezne izobrazbe in stalnega strokovnega izpopolnjevanja,
– celovit razvoj kmetijstva s posebnim upoštevanjem območij s težavnejšimi pridelovalnimi razmerami za kmetijstvo,
– druge ukrepe sprejemljive za ohranjanje in razvoj kmetijstva.
Prednosti pri izvajanju ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva in usmerjanje sredstev za ohranjanje in razvoj določi odbor za kmetijstvo in turizem Občinskega sveta občine Črnomelj.
5. člen
Upravičenci do sredstev za ohranjanje in razvoj so:
– pravne in fizične osebe – državljani Republike Slovenije, ki jim je kmetijska proizvodnja osnovna dejavnost in imajo stalno prebivališče v Občini Črnomelj ter bodo sredstva investirali v Občini Črnomelj;
– društva, krožki in združenja, ki delujejo v Občini Črnomelj na področju kmetijstva,
– Kmetijska svetovalna služba Črnomelj.
6. člen
Sredstva za ohranjanje in razvoj se dodeljujejo kot subvencije, regresi in premije.
7. člen
Sredstva za ohranjanje in razvoj se dodelijo upravičencem na podlagi razpisov ali javnih objav, ki jih v skladu z določili tega pravilnika objavi občina v glasilu javnega obveščanja.
Razpis ali javna objava mora vsebovati:
– namene za katere se dodeljujejo sredstva,
– višina razpisanih sredstev za posamezno vrsto sredstev za ohranjanje in razvoj,
– kdo lahko zaprosi za dodelitev sredstev,
– pogoji za pridobitev sredstev z navedbo dokumentacije, ki mora biti priložena vlogi,
– rok za vložitev prošenj, ki ne sme biti krajši od 15 dni od dneva objave ter naslov, na katerega se vložijo prošnje,
– rok do katerega bodo prosilci obveščeni o izidu razpisa.
8. člen
Namensko porabo sredstev spremlja in preverja za finance pristojna služba občinske uprave Občine Črnomelj.
V primeru nenamenske porabe sredstev je koristnik sredstev dolžan takoj vrniti sredstva z obrestmi po najvišji bančni obrestni meri za naložbe za tekoče poslovanje povečane za 50%.
II. UKREPI
9. člen
Sredstva za ohranjanje in razvoj so namenjena za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Črnomelj, in sicer za:
– plačila storitev,
– subvencije in premije v kmetijstvu,
– investicijske odhodke.
10. člen
1. Plačila storitev
Strokovne naloge kmetijske svetovalne službe
Namen: izobraževanje kmetov, kmečkih žena in podeželske mladine, organiziranje strokovnih seminarjev, predavanj, demonstracije, raziskovalne naloge ter druge razvojne dejavnosti na področju kmetijstva, ki jih izvaja in organizira kmetijska svetovalna služba.
Pogoji za pridobitev sredstev: prošnje vlaga Kmetijska svetovalna služba na sedež Občine Črnomelj. K prošnji mora biti priložen program za posamezno dejavnost in račun stroškov za opravljene storitve po posameznih programih.
Analiza zemlje in krme
Namen: analiza zemlje služi kot pomoč pri izračunavanju krmnih obrokov za posamezno vrsto in kategorijo živali. Analiza zemlje zmanjša stroške pridelovanja in služi za izračun gnojilnih načrtov, ki omejujejo onesnaževanje okolja s pravilno uporabo manjkajočih hranil.
Pogoji za pridobitev sredstev: prošnje vlaga koristnik analize na sedež občine. K prošnji priloži dokazilo o opravljeni analizi in račun. Regresira se 50% stroškov.
Projekti CRPOV
Namen: sredstva se namenjajo za pripravo razvojnih projektov CRPOV. Občina mora zagotoviti 50% sredstev, da je potrjeno sofinanciranje s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
Pogoji za pridobitev sredstev: upoštevajo se pogoji MKGP.
Prevoz mleka
Namen: sredstva so namenjena za delno pokrivanje stroškov prevoza mleka na progah, ki niso rentabilne, vendar so pomembne zaradi zagotavljanja odvoza mleka iz posameznih območij in s tem zagotavljanje ohranjanja mlečne proizvodnje na teh območjih.
Pogoji za pridobitev sredstev: sredstva se dodeljujejo posameznikom, ki zagotavljajo celotni odvoz mleka na območjih, kjer proge niso rentabilne. Višina sredstev se določi na osnovi stroškov prevoza na posameznih območjih.
Meteorološka služba
Namen in pogoji za pridobitev sredstev: sredstva so namenjena za kritje stroškov delovanja in poročanja iz meteorološke postaje v Črnomlju.
Delovanje projektnega sveta Belokranjske vinske turistične ceste
Namen: sredstva so namenjena za sofinanciranje aktivnosti na področju izvajanja projekta in s tem pospeševanje realizacije projekta.
Pogoji za pridobitev sredstev: prošnje vlaga na sedež občine Projektni svet belokranjske vinske turistične ceste, na osnovi priloženega programa, aktivnosti in priloženih računov stroškov za opravljene storitve za posamezni program.
Projekt “Blagovna znamka Bele krajine”
Namen: sredstva so namenjena za sofinanciranje aktivnosti za pripravo in izvajanje projekta.
Pogoji za pridobitev sredstev: sredstva se dodeljujejo na osnovi pogodbe sklenjene o sofinanciranju z občino in drugih dokazil o izvajanju in financiranju projekta.
Sofinanciranje raziskovalne naloge
Namen: sofinanciranje raziskovalne naloge, ki bo omogočila novo pridobitev v našem prostoru – Gensko banko avtohtone pasme drobnice (belokranjska pramenka) in omogočila vzpostavitev kontroliranih tropov omenjene pasme, ki je še prisotna v našem prostoru.
Pogoji za pridobitev sredstev: prošnje vlaga selekcijska služba Biotehnične fakultete, ki s pomočjo rejcev iz Občine Črnomelj vodi omenjeno raziskovalno nalogo. Prošnji, ki se vloži na sedež občine mora biti priložen program aktivnosti in potrdil oziroma računov stroškov za opravljene aktivnosti po programu.
2. Subvencije
Regresi
Združevanje kmetijskih zemljišč in urejanje pašnih površin
Namen ukrepa je izkoriščanje travinja in pašnikov z namenom preprečevanja zaraščanja. Regresira se nabava materiala za ograjo za pašnike za govedo v višini 10.000 SIT/ha in 20.000 SIT/ha za ovce.
Pogoji za pridobitev sredstev: najmanjša površina, ki se preureja za pašnike je 4 ha za govedo in 2 ha za ovce pri skupni obremenitvi 2,5 GVŽ/ha. Prednost imajo prosilci izven nižinskih območij, regres za ureditev pašnikov za ovce pa lahko uveljavljajo prosilci samo iz območij s težjimi predelovalnimi razmerami. Prosilci prošnje vlagajo na sedežu občine. Prošnjam je potrebno priložiti:
– mnenje in načrt ureditve pašnika, ki ga pripravi kmetijska svetovalna služba,
– posestni list oziroma mapno kopijo z dokazilom o lastništvu ali zakupu zemljišč.
Regresiranje nakupa plemenskih svinj
Namen ukrepa je spodbujanje nakupa kakovostnih plemenskih živali za povečanje reje mesnatih pasem prašičev. Regresira se nabava plemenskih živali v višini 5000 SIT za plemensko mladico, 10.000 SIT za plemenskega merjasca in 15.000 SIT za žival za vzrejne centre.
Pogoji za pridobitev sredstev: plemenske živali morajo biti vzrejene v potrjenih selekcijskih, razmnoževalnih farmah ali rejskih središčih. Regresira se najmanj 2 plemenski živali po koristniku sredstev, razen pri vzrejnih centrih, kjer se regresira najmanj 5 živali za vzrejni center. Prosilci vlagajo prošnje na sedežu občine s priloženim originalnim računom. Priloženo mora biti potrdilo dobavitelja plemenskih živali, da te ustrezajo pogojem pravilnika o vodenju rodovništva, ugotavljanju proizvodnosti živali, ocenjevanje plemenskih vrednosti in priznavanje plemenjakov (Uradni list RS, št. 21/81).
Sofinanciranje nadaljnje reje telet simentalske pasme
Namen: preprečevanje zakola kvalitetnih telet in s tem povečanje staleža živine z nakupom telic za nadaljnjo rejo in vhlevljanje telic iz lastne reje za nadaljnjo rejo v višini 10.000 SIT za tele oziroma 15.000 SIT za tele na območjih s težjimi predelovalnimi pogoji. Regresira se najmanj 3 plemenska teleta po koristniku sredstev.
Pogoji za pridobitev sredstev: prosilci vložijo prošnjo na sedežu občine. K prošnji morajo priložiti račun o nakupu telet, izjavo o staležu goveje živine in potrdilo o oštevilčenju vhlevljene živali. Teleta, za katere se uveljavlja regres, smejo biti težka do 200 kg. Vhlevljena žival mora imeti znano poreklo. Kmetovalec podpiše pogodbo, s katero se obveže, da bo povečal stalež živine. Pogodbo sklene na sedežu Občine Črnomelj. Pri večjem številu zahtevkov bodo imele prednost prispele vloge prosilcev iz območij z omejenimi dejavniki kmetovanja.
Regres za nabavo za povečanje staleža drobnice v kontroliranih tropih
Namen: sredstva so namenjena spodbujanju reje drobnice v kontroliranih tropih, na območjih s težjimi pridelovalnimi pogoji. Regresira se nabava plemenske črede v višini 5000 SIT na žival.
Pogoji za pridobitev sredstev: prosilci vložijo prošnjo na sedež občine. Prošnji priložijo originalni račun, potrdilo, da je žival z ustreznim poreklom. Minimalno število drobnice za nakup je najmanj 10 živali na prosilca.
Regres za sadne sadike in trsne cepljenke
Namen ukrepa: spodbuda je namenjena napravi novih ali obnovi starih nasadov, za oživljanje sadjarstva in povečanje vinogradniških površin. Regresira se sadne sadike za intenzivne nasade in ekstenzivne nasade jablan, hrušk in koščičarjev. Regresira se 180 SIT za sadno sadiko za intenzivni nasad oziroma 200 SIT za sadno sadiko za ekstenzivni nasad. Višina regresa za trsne cepljenke je 50 SIT za cepljenko.
Pogoji za pridobitev sredstev: prosilci – kmetje prošnje s priloženim originalnim računom vlagajo na sedežu občine. Minimalno število za uveljavljanje regresa je 700 sadik. Prosilci priložijo prošnji mnenje oziroma potrdilo o obnovi oziroma napravi nasada, ki ga izda kmetijska svetovalna služba.
Upravičenec do sredstev za trsne cepljenke je kmet, ki posadi 400 in več trsnih cepljenk, je vpisan v register proizvajalcev grozdja kot tržni proizvajalec in priloži prošnji potrdilo o rednem prijavljanju pridelka, razen tistih, ki na novo urejajo vinograd. Prošnji priložijo mnenje oziroma potrdilo o obnovi trajnega nasada, ki ga izda kmetijska svetovalna služba. Prosilci podpišejo izjavo o skupni površini vinograda, ki mora biti minimalno 0,3 ha.
Nove tehnologije – nakup mehanizacije
Namen ukrepa: spodbujanje nakupa specialne mehanizacije za potrebe strojnega krožka – za opravljanje uslug s temi stroji. Regresira se 10 do 30% vrednosti stroja.
Pogoji za pridobitev sredstev: prošnjo vlaga posameznik in priloži originalni račun oziroma potrdilo o nakupu. K prošnji mora biti priloženo tudi potrdilo o članstvu v strojnem krožku in mnenje strojnega krožka o upravičenosti nakupa mehanizacije. Prednost imajo upravičenci s stalnim prebivališčem v Občini Črnomelj.
Pospeševanje dela društev in drugih združenj, ki delujejo na področju kmetijstva
Namen ukrepa: podpora za delovanje društev se dodeljuje na osnovi izvedenih aktivnosti in strokovnosti posameznih aktivnosti. Finančno bo podprto programsko delo naslednjih društev, ki delujejo na območju občine: Čebelarsko, Govedorejsko, Društvo rejcev drobnice, Strojni krožek, Vinogradniško društvo, Sadjarsko društvo, Društva kmečkih žena (Črnomelj, Dragatuš, Griblje, Adlešiči, Zilje), Društvo podeželske mladine.
Pogoji za pridobitev sredstev: prošnje za dodelitev sredstev vlagajo društva na sedež občine. K prošnji mora biti priloženo poročilo o delu v preteklem letu in plan dela za prihodnje leto.
Elementarne nesreče
Namen ukrepa: kmetom, ki so pokojninsko-invalidsko kmečko zavarovani in jim bo dohodek iz kmetije zmanjšan zaradi pozebe, toče, viharja, požara ali drugih nesreč bo namenjena denarna pomoč za nabavo repro oziroma gradbenega materiala.
Pogoji za pridobitev sredstev: na osnovi ocene škode, ki jo izdela posebna komisija, pripravi odbor predlog rešitve prošenj in ga predloži županu v odločitev.
Pospeševanje kmetijstva
Subvencioniranje realne obrestne mere
Namen ukrepa: sredstva so namenjena za subvencioniranje realne obrestne mere za namenska bančna investicijska posojila.
Pogoji za pridobitev sredstev: sredstva se bodo dodeljevala na osnovi javnega razpisa, ki bo določal tudi pogoje za pridobitev sredstev.
Spodbujanje strokovnega in tehnološkega napredka na kmetijah
Namen: aktiviranje najmanj dveh kmetij (usmerjenih) letno na območju s težjimi pridelovalnimi pogoji in vključenih v projekte CRPOV in s tem postopno oblikovanje družinskih kmetij. Višina podpore znaša do 250.000 SIT/kmetijo. Skupna interventna sredstva ne smejo presegati 30% predračunske vrednosti razvojnega programa kmetije.
Pogoji za pridobitev sredstev: pogoj je, da gre za ustvarjanje gospodarsko stabilne kmetije in samozaposlitev investitorja. Prosilec vloži prošnjo na sedežu občine, s priloženim programom razvoja kmetije, ki ga potrdi kmetijska svetovalna služba, ki poda tudi svoje mnenje. Upravičenec sredstev podpiše pogodbo, s katero zagotavlja namensko porabo sredstev.
3. Investicije
Agrarne operacije
Namen ukrepa: sredstva so namenjena za izboljšanje fizikalno-kemičnih in bioloških lastnosti tal. Dela obsegajo odstranitev zarasti in skalnih samic, ki na kmetijskih zemljiščih ovirajo obdelavo, planiranje in ravnanje terena, ureditev poti za dostop na kmetijsko zemljišče ter čiščenje in ureditev brežin in obstoječe hidromelioracijske mreže.
Del sredstev bo namenjenih za izvajanje občinskega programa agrarnih operacij. Del sredstev pa za minimelioracije.
Namen ukrepa: usposobiti zemljišča za povečanje proizvodne zmogljivosti. Subvencionirajo se agromelioracijska dela, na manjših površinah, kjer so potrebna ureditvena dela in območje ni zajeto v občinski plan agromelioracij. Višina regresa znaša do 40% vrednosti stroškov.
Pogoji za pridobitev sredstev: prosilci vlagajo prošnje na sedežu občine s priloženim programom del, ki ga pred izvajanjem del strokovno utemelji kmetijska svetovalna služba. Priložen mora biti tudi originalni račun o opravljenih delih. Minimalna površina, kjer so se opravila zemeljska dela je 0,5 ha in maksimalna 4 ha po upravičencu. Upoštevati je potrebno pogoje varovanja okolja.
Projekti CRPOV
Namen: izvajanje projektov CRPOV.
Pogoji za pridobitev sredstev: upoštevajo se pogoji MKGP.
11. člen
V primeru morebitnega ostanka predvidenih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva za posamezno vrsto investicije se le-ta prerazporedijo v druge namene, določene v skladu z določbami tega pravilnika, o čemer odloča Občinski svet občine Črnomelj na podlagi predloga odbora za kmetijstvo in turizem.
III. KONČNA DOLOČBA
12. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 321-12/97
Črnomelj, dne 1. julija 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Črnomelj
Andrej Kavšek, dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost