Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/1997 z dne 18. 7. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/1997 z dne 18. 7. 1997

Kazalo

2383. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Grosuplje za obdobje od leta 1996 do leta 2000, stran 3951.

Občinski svet občine Grosuplje je na podlagi prvega odstavka 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v predhodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) in 18. ter 84. člena statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 26/95) na seji dne 28. maja 1997 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Grosuplje za obdobje od leta 1996 do leta 2000
1. člen
S tem programom se podrobneje določijo vsebina in obseg potrebnih strokovnih podlag in drugih strokovnih nalog, ki jih je potrebno opraviti v postopku priprave in sprejemanja sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Grosuplje za obdobje od leta 1996 do leta 2000 – v nadaljevanju: spremembe in dopolnitve občinskih planskih aktov, subjekti, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov, način njihovega sodelovanja oziroma naloge in obveznosti, ki jih morajo pri tem opravljati, določijo se roki za posamezne faze priprave občinskih planskih aktov ter sredstva, potrebna za njihovo pripravo. Ta program določa še nosilca strokovnih aktivnosti priprave sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov ter prostorske sestavine, ki se spremenijo oziroma dopolnjujejo.
2. člen
Vsebina sprememb in dopolnitev se nanaša na lokacijo nove medobčinske komunalne deponije odpadkov za obdobje 20 do 30 let na območju Špaje doline, natančneje na območju zemljišč parc. št. 860, št. 861, št. 859/1, št. 859/2, št. 858, št. 862, št. 863/1, št. 863/2, št. 863/3 in št. 669/2 vse k.o. Grosuplje.
3. člen
Organizacija priprave in sprememb in dopolnitev:
a) kot nosilec strokovnih aktivnosti priprave strokovnih podlag in drugih strokovnih gradiv se določi Urad za prostor Občine Grosuplje iz 66. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84) in JKP – Javno komunalno podjetje, Grosuplje,
b) kot koordinator postopka priprave se določi Urad za prostor Občine Grosuplje, pooblaščeni predstavnik Saša Galonja d.i.a., vodja urada.
4. člen
Viri
Organi in organizacije, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana so:
1. Ministrstvo za promet in zveze, Republiška uprava za ceste;
2. Cestno podjetje vzdrževanje d.o.o., Ljubljana;
3. Ministrstvo za okolje in prostor, Republiška direkcija za varstvo okolja in urejanje voda;
4. Ljubljanski regionalni zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine;
5. Zavod za ribištvo Ljubljana;
6. Telekom Slovenija
7. Elektro Ljubljana, PE Elektro Ljubljana okolica;
8. Zavod za gozdove Slovenije, območna enota Ljubljana;
9. Javno komunalno podjetje Grosuplje.
Organi in organizacije iz prejšnjega odstavka določijo pred začetkom priprave sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov pogoje, ki jih mora pripravljalec sprememb in dopolnitev občinskih planov upoštevati pri njegovi pripravi.
5. člen
Terminski plan:
– s pripravo strokovnih podlag za spremembe in dopolnitve občinskih planskih aktov se prične junija 1997;
– predhodne pogoje pridobi urad za prostor do 10. julija 1997;
– pripombe k območju urejanja in na vsebino urejajna sprejema urad za prostor do 10. julija 1997;
– osnutek sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov se dostavi občinskemu svetu do sredine septembra 1997;
– Občinski svet občine Grosuplje sprejme sklep o enomesečni javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov na prvi seji po prejemu gradiva iz prejšnje alinee; sklep o javni razgrnitvi se objavi v Uradnem listu RS;
– javna razgrnitev se izvede v prostorih Urada za prostor občine Grosuplje in na sedežu Krajevne skupnosti Grosuplje za 30 dni po dnevu objave sklepa o javni razgrnitvi iz prejšnje alinee;
– javna razprava se izvede v Družbenem domu Grosuplje v času trajanja javne razgrnitve;
– občani, organi in organizacije, krajevne skupnosti ter drugi zainteresirani oziroma prizadeti lahko podajo pisne pripombe v času trajanja javne razgrnitve osnutka sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov;
– občinski svet zavzame stališče do pripomb in predlogov, podanih v času trajanja javne razgrnitve, na podlagi poročila Urada za prostor Občine Grosuplje, ki predhodno obravnava pripombe in predloge;
– občinski svet v roku 30 dni po sprejetju stališč do pripomb in predlogov iz prejšnje alinee naloži županu oziroma občinski strokovni službi, da poskrbi za pripravo usklajenega osnutka sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov oziroma dopolnitev in popravke tistih njegovih sestavin, na katere so se nanašale utemeljene pripombe in predlogi ter ga posreduje na Ministrstvo za okolje in prostor, Urad Republike Slovenije za prostorsko planiranje (v nadaljevanju: MOP) s predlogom za ugotovitev njegove usklajenosti z obveznimi izhodišči prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Republike Slovenije (v nadaljevanju: republiški prostorski plan);
– župan Občine Grosuplje posreduje po sprejetju obvestila Vlade Republike Slovenije o usklajenosti predloga sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov z obveznimi izhodišči republiškega prostorskega plana oziroma po preteku roka 45 dni po posredovanju predloga za ugotovitev njegove usklajenosti z obveznimi izhodišči republiškega prostorskega plana na MOP usklajeni predlog sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov na občinski svet s predlogom, da o predmetih sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov razpravlja in jih sprejme z odlokom v enofaznem (skrajšanem) postopku.
6. člen
Za pripravo sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov predvidevamo proračunska sredstva iz postavke 19.1.1. – planska in urbanistična dokumentacija.
7. člen
Program priprave se objavi v Uradnem listu RS.
Št. 352 – 57/97
Grosuplje, dne 20. maja 1997.
Predsednica
Občinskega sveta
občine Grosuplje
Angelca Likovič, dipl. org. l. r.

AAA Zlata odličnost