Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/1997 z dne 18. 7. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/1997 z dne 18. 7. 1997

Kazalo

2395. Odlok o taksah za obremenjevanje okolja v Občini Sežana, stran 3965.

Na podlagi 11. in 16. člena statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 28/95 in 35/95) in 5. točke 10. in 80. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93) ter v zvezi s petim odstavkom 25. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 22/83, 42/85, 47/87, 5/90 ter Uradni list RS, št. 10/93 in 66/93), je Občinski svet občine Sežana na seji dne 30. junija 1997 sprejel
O D L O K
o taksah za obremenjevanje okolja v Občini Sežana
1. člen
Odlok določa višino, način obračunavanja in plačevanja takse za obremenjevanje okolja v Občini Sežana zaradi ustvarjanja komunalnih odpadkov, odpadkov pri čiščenju komunalnih odpadnih voda ter zaradi posegov v okolje, ki zmanjšujejo njegovo rabo ali povzročajo prekomerno rabo in izkoriščanje ob zgraditvi objektov, ki služijo ravnanju z odpadki oziroma odpadnimi vodami.
2. člen
Zavezanci za plačilo takse so občani, obrtniki, podjetniki in pravne osebe, za katere velja obveza o priključitvi na javni infrastrukturni sistem, ravnanju z odpadki ali oskrbe s pitno vodo.
Zavezanci za plačilo takse so tudi občani, obrtniki, podjetniki in pravne osebe, ki se oskrbujejo z vodo iz lastnih ali skupinskih vodnjakov in ki odvajajo to vodo v greznice, kanalizacijo ali pa jo odvajajo v okolje na drugačen način.
Zavezanci za plačilo takse so podjetniki in pravne osebe, ki s prekomerno prodajo goriva na območju Občine Sežana še dodatno obremenjujejo in onesnažujejo zrak z bencinskimi hlapi in izpušnimi plini ter obremenjujejo komunalno infrastrukturo s povečanjem tveganja za okolje zaradi povečanega transporta goriv do črpalk.
3. člen
Osnova za določanje višine takse za obremenjevanje okolja je za občane – število članov gospodinjstva, osnova za obrtnike, podjetnike in pravne osebe pa je m2 poslovne površine ali m3 odpeljanih odpadkov, odvisno od obračunske osnove rednega odvoza komunalnih odpadkov.
Osnova za določanje višine takse za ustvarjanje odpadkov pri čiščenju odpadnih voda ter za posege v prostor, ki zmanjšujejo njegovo rabo zaradi objektov, zbiranja in čiščenja odpadnih voda je m3 porabljene vode, ki jo obračunava izvajalec javne službe oskrbe s pitno vodo.
Če količina porabljene vode iz lastnega ali skupnega vira ni določljiva, se uporablja kot normativ povprečna poraba vode na osebo v gospodinjstvu – 3 m3/osebo na mesec.
Osnova za odmero takse za prodano gorivo preko normalnih količin, ki dodatno obremenjujejo in onesnažujejo zrak z bencinskimi hlapi in izpušnimi plini ter obremenjujejo komunalno infrastrukturo s povečanjem tveganja za okolje zaradi povečanega trasporta goriv, je količina goriva, prodana v tekočem letu na območju Občine Sežana, ki presega povprečno letno prodajo goriva na prebivalca v Republiki Sloveniji.
4. člen
Taksa se odmeri:
1. za občane na osnovi števila članov gospodinjstva v višini 25 SIT na osebo mesečno;
2. za obrtnike, podjetnike in pravne osebe na osnovi poslovne površine 4 SIT/m2 poslovne površine ali na osnovi na deponijo pripeljanih odpadkov 300 SIT/m3 pripeljanih odpadkov;
3. za občane na osnovi porabljene vode 15 SIT/m3 porabljene vode;
4. za obrtnike, podjetnike in pravne osebe na osnovi porabljene vode 50 SIT/m3 porabljene vode;
5. za občane, ki niso priključeni na vodovodno omrežje oziroma nimajo vgrajene merilne naprave za merjenje porabe vode na osnovi pavšalno določene povprečne mesečne porabe vode v Občini Sežana 3 m3/osebo 45 SIT/osebo mesečno;
6. za podjetnike in pravne osebe, ki prodajajo goriva na območju Občine Sežana za vsak liter prodanega goriva nad povprečno letno prodajo v Republiki Sloveniji 1 SIT/liter več prodanega goriva.
Občinski svet vsako leto sprejme program koriščenja zbranih sredstev.
5. člen
Voda, ki jo podjetnik ali pravna oseba v proizvodnem procesu uporabi kot surovino za svoje proizvode ter je ne izpušča onesnažene v okolje, ni osnova za odmero takse.
O zahevkih za oprostitev obveznosti plačila takse iz prvega odstavka tega člena odloča oddelek za okolje in prostor Občine Sežana.
6. člen
Takso obračunavata izvajalec javne službe ravnanja z odpadki in izvajalec javne službe oskrbe s pitno vodo na osnovi podatkov o zavezancih.
Izvajalec javne službe, ki obračunava takso, mora tako zbrano takso do 15. v obračunskem mesecu nakazati na ločen evidenčni račun pri Občini Sežana.
Podjetniki in pravne osebe, ki na območju Občine Sežana prodajajo gorivo, so dolžni Občini Sežana vsako leto do konca meseca januarja posredovati podatke o količini prodanega goriva v preteklem letu, podatke o povprečni letni prodaji goriv na prebivalca v Republiki Sloveniji ter podatke o odvedeni akontaciji takse za prodana goriva na ločen evidenčni račun pri Občini Sežana v preteklem letu.
O odmeri letne takse za prodana goriva ter o višini mesečne akontacije za podjetnike in pravne, ki na območju Občine Sežana prodajajo gorivo, odloča oddelek za okolje in prostor Občine Sežana.
Takso za prodano gorivo se odmeri podjetnikom in pravnim osebam na podlagi podatkov iz odmerjenega leta o količini prodanega goriva na območju Občine Sežana, povprečni letni količini prodanih goriv na prebivalca v Republiki Sloveniji ter številu prebivalcev Občine Sežana. Že vplačane akontacije med letom se odštejejo, preveč plačane akontacije pa se podjetjem in pravnim osebam vrnejo v roku 15 dni po izdaji odmerne odločbe.
Z odločbo se določi višina mesečne akontacije, ki je odvisna od podatkov o količini prodanega goriva na območju Občine Sežana v preteklem letu, povprečni letni količini prodanih goriv na prebivalca v Republiki Sloveniji za preteklo leto ter povprečno število prebivalcev Občine Sežana v preteklem letu.
Mesečne akontacije za prodana goriva so podjetniki in pravne osebe dolžni nakazovati na ločen evidenčni račun pri Občini Sežana najkasneje do petnajstega v mesecu za pretekli mesec.
7. člen
Taksa po tem odloku je prihodek proračuna Občine Sežana in se izključno nameni za spodbujanje in razvoj dejavnosti varstva okolja, ki so lokalne narave, za ureditev infrastrukturnega omrežja, za zbiranje in odlaganje odpadkov, odvajanje in čiščenje odpadnih vod.
8. člen
Z denarno kaznijo najmanj 50.000 SIT se kaznuje za prekršek obrtnik, podjetnik ali pravna oseba, če ne izpolnjuje obveznosti plačila takse za obremenjevanje okolja, določene v 4. členu tega odloka, njegova odgovorna oseba pa z denarno kaznijo najmanj 50.000 SIT.
Z denarno kaznijo 10.000 SIT se kaznuje občan, ki stori prekršek iz 4. člena tega odloka.
Z denarno kaznijo najmanj 50.000 SIT se za prekršek kaznuje kršitelj iz tretjega do sedmega odstavka 6. člena tega odloka.
9. člen
Oddelek za okolje in prostor Občine Sežana je dolžan vsakih šest mesecev poročati Občinskemu svetu občine Sežana o izvajanju tega odloka.
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravlja inšpekcijska in nadzorna služba Občine Sežana.
10. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-7/97
Sežana, dne 30. junija 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Sežana
Pavel Macarol, dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost