Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/1997 z dne 18. 7. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/1997 z dne 18. 7. 1997

Kazalo

2396. Odlok o komunalnih taksah v Občini Sežana, stran 3967.

Na podlagi 1. in 4. člena zakona o komunalnih taksah (Uradni list SRS, št. 20/65, 7/70, 7/72 in Uradni list RS, št. 18/91), 25. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 22/83, 42/85, 47/87, 5/90 in Uradni list RS, št. 10/91, 13/93 in 66/93) in 16. člena statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 28/95 in 35/95) je Občinski svet občine Sežana na seji dne 30. junija 1997 sprejel
O D L O K
o komunalnih taksah v Občini Sežana
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se predpišejo komunalne takse na območju Občine Sežana.
2. člen
Predpišejo se naslednje komunalne takse:
1. za uporabo javnega pločnika,
2. za uporabo javnega prostora in nočnih lokalov,
3. za uporabo javnega prostora za parkiranje in druge začasne namene,
4. za reklamne napise, objave in druge oblike reklamnih oglasov,
5. za igralne avtomate in druga igralna sredstva v javnih prostorih,
6. za sporočila, objave in razglase po lokalnih ozvočevalnih postajah in podobnimi sredstvi,
7. za točilna mesta za prodajo pogonskega goriva vseh vrst.
3. člen
Taksni zavezanci so pravne osebe, zasebniki in druge fizične osebe, ki opravljajo storitve ali uporabljajo taksne predmete, za katere so predpisane komunalne takse.
4. člen
Taksna obveznost nastane z dnem namestitve taksnega predmeta in s pričetkom njegove uporabe.
Obveznost preneha z dnem, ko se taksni predmet neha uporabljati in ga odstrani ter o tem obvesti Ministrstvo za finance Davčna uprava RS Davčni urad Koper, izpostava Sežana ali Oddelek za okolje in prostor Občine Sežana.
II. ODMERA KOMUNALNE TAKSE
5. člen
Taksni zavezanec je dolžan taksne obveznosti po tem odloku prijaviti in plačati na začetku uporabe ali namestitve taksnih predmetov.
Taksni zavezanec je dolžan v roku 15 dni pristojnim službam prijaviti vsako spremembo oziroma drug podatek, ki vpliva na odmero, obračun in izterjavo komunalne takse ter prijaviti prenehanje taksne obveznosti najkasneje v petnajstih dneh po odstranitvi oziroma prenehanju uporabe le-teh.
Prijava taksne obveznosti mora vsebovati:
– podatke o taksnem zavezancu, podatke o času in kraju uporabe oziroma namestitve taksnih predmetov, opis taksnega predmeta (število, površina...).
6. člen
Komunalne takse so prihodek proračuna Občine Sežana.
7. člen
Pravne osebe, zasebniki in druge fizične osebe, ki opravljajo storitve v zvezi z uporabo oziroma namestitvijo taksnih predmetov, so dolžne pred uporabo oziroma namestitvijo taksnih predmetov preveriti, če je komunalna taksa odmerjena in plačana.
8. člen
Komunalne takse so določene v dnevih ali mesečnih zneskih.
O odmeri komunalne takse oziroma plačilu se taksnemu zavezancu izda potrdilo o plačilu takse ali ustrezen akt o odmeri takse na prijavljene taksne obveznosti.
9. člen
Če taksni zavezanec pravočasno ne prijavi taksne obveznosti pristojnim službam, ali če prijavi nepravilne podatke, ki so pomembni za obračun taksne obveznosti, mu pristojna uprava naloži plačilo kazenske komunalne takse z odmerno odločbo za neprijavljeno oziroma neplačano takso v trikratnem znesku neprijavljene oziroma neplačane takse.
Taksni zavezanec je dolžan predpisano komunalno takso iz prejšnjega člena plačati v 15. dneh po prejemu odločbe. Če se obveznost ne poravna, se komunalna taksa prisilno izterja.
10. člen
Komunalne takse pobira Občina Sežana ali druga pristojna služba s katero župan sklene pogodbo. Podatke za obračun komunalnih taks se pridobi na podlagi prijav in odjav taksnih zavezancev ter prijav ostalih ustreznih služb.
11. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja občinska inšpekcija, redarji in delavci Občine Sežana, ki jih za to pooblasti župan. Na terenu ugotavljajo ali je uporaba oziroma namestitev taksnih predmetov prijavljena, preverjajo dejansko stanje svoje ugotovitve posredujejo svojim nadrejenim.
12. člen
Z denarno kaznijo najmanj 20.000 SIT se kaznuje za prekršek posameznik, če ne prijavi taksne obveznosti, ali pa prijavi netočne podatke.
Pravna oseba se za prekršek iz zgornjega odstavka tega člena kaznuje z denarno kaznijo najmanj 50.000 SIT.
13. člen
Občinska inšpekcija in redarji z mandatno kaznijo 10.000 SIT kaznujejo za prekršek fizično osebo ali odgovorno osebo pravne osebe, ki stori prekršek iz 7. člena tega odloka, če pred uporabo oziroma namestitvijo taksnega predmeta ne plača komunalne takse.
III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
14. člen
Taksni zavezanci, ki na dan uveljavitve tega odloka uporabljajo oziroma imajo nameščene taksne predmete, za katere je s tem odlokom predpisana komunalna taksa, so dolžni taksno obveznost prijaviti pristojni upravi najkasneje v roku petnajstih dni po uveljavitvi tega odloka.
15. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 1998 dalje, razen taksnih obveznosti po tarifi komunalnih taksah št. 2., 3. in 6, za te se obveznost obračunava od dneva veljavnosti tega odloka.
16. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok preneha veljati odlok o komunalnih taksah v Občini Sežana (Uradne objave, št. 34/91 in Uradni list RS, št. 34/96) in odlok o spremembi odloka o zbiranju, odvozu in odlaganju odpadkov ter čiščenju javnih površin na območju Občine Sežana (Uradne objave, št. 2/95).
17. člen
Z dnem, ko bodo igralnice pričele s plačevanjem koncesijskih dajatev lokalnim skupnostim v skladu z zakonom o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 27/95 – členi 73. do 77.), prenehajo plačevati komunalne takse, ki so s tem odlokom predpisane za igralnice.
Št. 417-7/97
Sežana, dne 30. junija 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Sežana
Pavel Macarol, dipl. inž. l. r.
           TARIFE KOMUNALNIH TAKS

             Tarifa št. 1

Za uporabo javnega pločnika

- za vsak m2 mesečno 300 SIT.

Za uporabo javnega prostora

- za vsak m2 mesečno 150 SIT.

Za uporabo neurejenega javnega prostora

- za vsak m2 mesečno 100 SIT.

Za površine v mestu Sežana se znesek poveča za 100%

             Tarifa št. 2

Za uporabo nočnih lokalov

- za vsak m2 mesečno 500 SIT,

Za nočne lokale se štejejo vsi javni lokali, ki poslujejo v nočnem času, to je
po 24. uri.

             Tarifa št. 3

Za uporabo prostora za parkiranje:

za vsak rezervirani parkirni prostor

- za osebni avto - mesečno 10.000 SIT,

- za tovorni avto - mesečno 20.000 SIT,

- za avtobus - mesečno 30.000 SIT.

Lastnik ali najemnik lokala lahko sklene z občino pogodbo in z njo uredi
obveznost parkiranja za svoje stranke.

Za površine v mestu Sežana se znesek poveča za 100%.

             Tarifa št. 4

Za reklamne napise

Reklamni napisi

- do enega m2 dnevno 20 SIT,

- za vsak nadaljnji m2 dnevno 10 SIT,

Transparenti

- do za vsak m1 dnevno 50 SIT,

- nad 1 m 1 dnevno 100 SIT.

             Tarifa št. 5

Igralna sredstva:

1. Za elektronske igralne avtomate na denarne dobitke v igralnicah

- vsak igralni aparat mesečno 45.000 SIT,

2. za rulete in mize za igranje kart v igralnicah

- za vsako ruleto in mizo za igranje kart mesečno 450.000 SIT,

3. za elektronske igralne aparate na denarne dobitke izven igralnic za vsak
igralni aparat mesečno 10.000 SIT,

4. za vse ostale mehanske in elektronske igralne aparate mesečno 10.000 SIT.

             Tarifa št. 6

Za točilna mesta, ki opravljajo prodajo goriva vseh vrst

- za vsako točilno mesto mesečno 45.000 SIT.

Pojasnila:

Taksni predmeti po tej tarifi so vsa točilna mesta za točenje pogonskega goriva
vseh vrst.

AAA Zlata odličnost