Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/1997 z dne 18. 7. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/1997 z dne 18. 7. 1997

Kazalo

2394. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Radenci, stran 3961.

Na podlagi 3. člena o zakonu o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91), 41., 42. in 140. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96), 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. št. 72/93) ter v skladu z 19. členom statuta Občine Radenci (Uradni list RS, št. 52/95) je Občinski svet občine Radenci na seji dne 30. 6. 1997 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Radenci
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
S tem odlokom Občina Radenci (v nadaljevanju: ustanovitelj) ustanavlja na področju vzgoje in varstva predšolskih otrok javni vzgojno-varstveni zavod Vrtec Radenci (v nadaljevanju: vrtec) v čigar sestavo sodijo:
– enota Radenci,
– enota Kapela,
– enota Janžev vrh
in s tem prevzema ustanoviteljske pravice bivše Občine Gornja Radgona.
Ustanoviteljske pravice občine izvršuje občinski svet.
II. STATUSNE DOLOČBE
1. Ime, sedež in pravni status vrtca
2. člen
Vrtec posluje pod imenom Vrtec Radenci – Radenski mehurčki.
Sedež vrtca je: Radenci, Titova c. 1
V sestavo Vrtca Radenci sodijo:
– enota Radenci – “Radenski mehurčki”, Titova c. 1,
– enota Kapela – “Grozdek”, Kapelski vrh 95,
– enota Janžev vrh – “Vrtec na hribčku”, Janžev vrh 37.
Vrtec lahko po predhodnem soglasju z ustanoviteljem organizira delo v novi enoti ali ukine obstoječo, če so za to podani zakonski razlogi.
3. člen
Vrtec je za svoje obveznosti odgovoren s sredstvi, ki so v pravnem prometu.
Vrtec je pravna oseba s popolno odgovornostjo in odgovarja za svoje obveznosti z vsem premoženjem, s katerim razpolaga.
Vrtec je pravni naslednik Vzgojno-varstvenega zavoda Radenci, ki je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču Murska Sobota na registrskem vložku št. 1/81-00 in prevzema vse pravice in obveznosti tega zavoda.
4. člen
Vrtec je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi v poslovanju in v pravnem prometu, ki jih določata zakon in ta odlok.
2. Pečat vrtca
5. člen
Vrtec ima in uporablja pečat okrogle oblike, premera 35 mm, ki ima v sredini grb Republike Slovenije, pod njim je vpisan sedež vrtca Radenci, na zunanjem obodu pa je izpisano ime Vrtec Radenci.
Vrtec ima in uporablja tudi pečat okrogle oblike, premera 20 mm z enako vsebino kot pečat iz prvega odstavka tega člena.
6. člen
Število posameznih pečatov, njihovo uporabo, hrambo in uničevanje ter delavce, ki so zanje odgovorni, določi ravnatelj.
3. Zastopanje, predstavljanje in podpisovanje
7. člen
Vrtec zastopa in predstavlja ravnatelj. Ravnatelj vrtca zastopa in predstavlja vrtec brez omejitev.
Ravnatelj lahko imenuje pomočnika ravnatelja, ki pomaga ravnatelju pri opravljanju poslovodnih in pedagoških funkcij. Pomočnik ravnatelja opravlja naloge, za katera ga pisno pooblasti ravnatelj, in ga nadomešča v njegovi odsotnosti.
Ravnatelj lahko za zastopanje ali predstavljanje vrtca v posameznih zadevah pisno pooblasti druge osebe.
8. člen
Za vrtec podpisujejo ravnatelj in delavci, ki so pooblaščeni za zastopanje, vsak v mejah pooblastil in poslov, ki jih opravljajo.
V odnosih z banko in Agencijo RS za plačilni promet podpisujejo za vrtec ravnatelj, računovodja in podpisniki z deponiranimi podpisi pri Agenciji RS za plačilni promet, ki jih določi ravnatelj.
Ravnatelj z odločbo določi delavce vrtca, ki so pooblaščeni, da podpisujejo za vrtec v odnosih, ki niso navedeni v tem odloku.
4. Območja zadovoljevanja vzgojno-varstvenih potreb
9. člen
Vrtec je ustanovljen za opravljanje vzgojno-varstvenega dela na področju Občine Radenci.
Matična enota je enota Radenci, kjer je sedež vrtca. V matični enoti se vpisuje otroke v dnevno varstvo in druge oblike oskrbe otrok oziroma v druge programe vzgoje in varstva za celoten vrtec.
III. DEJAVNOST VRTCA
10. člen
Vrtec opravlja dejavnost na področju:
– M/80.101 – dejavnost vrtcev,
– H/55.51 – storitve menz.
Dejavnost vrtca šteje kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.
11. člen
Vrtec opravlja javnoveljavne vzgojno-varstvene programe za predšolske otroke, ki so sprejeti na način in po postopku, določenim z zakonom.
12. člen
Vrtec izvaja vzgojno-varstveno delo za predšolske otroke v starosti od 11. meseca do vstopa v osnovno šolo.
Vrtec ne sme začeti opravljati nove dejavnosti ali spremeniti pogoje za opravljanje dejavnosti, dokler ustanovitelj ne da soglasja in dokler pristojni organ ne izda odločbe, da so izpolnjeni pogoji za opravljanje dejavnosti glede tehnične opremljenosti in varstva pri delu ter drugi predpisani pogoji.
Za nove dejavnosti ne štejejo druge dejavnosti, ki jih opravlja vrtec v manjšem obsegu, s katerimi dopolnjuje in boljša ponudbo vzgojno-varstvenega dela ali s katerimi prispeva k popolnejšemu izkoriščanju zmogljivosti, ki se uporabljajo za opravljanje vpisanih registriranih dejavnosti.
13. člen
Vrtec lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne posle samo v okviru dejavnosti, ki je vpisana v sodni register.
IV. ORGANI VRTCA
14. člen
Organi vrtca so:
– svet vrtca,
– ravnatelj vrtca,
– strokovni organ,
– svet staršev.
Vrtec lahko ima tudi druge organe, katerih delovno področje, sestavo in način volitev oziroma imenovanje določi s pravili.
1. Svet vrtca
15. člen
Vrtec upravlja svet vrtca, ki ga sestavljajo predstavniki ustanovitelja, predstavniki delavcev vrtca in predstavniki staršev.
Svet vrtca šteje enajst članov, ki jih sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– pet predstavnikov delavcev vrtca,
– trije predstavniki staršev.
Predstavnike delavcev se voli izmed delavcev vrtca in sicer iz vsake enote in izmed upravno administrativnih delavcev.
Predstavnike ustanovitelja imenuje občinski svet izmed delavcev občinske uprave ali občinskih organov ter občanov Občine Radenci.
Predstavnike zaposlenih izvolijo delavci vrtca neposredno na tajnih volitvah po postopku in način, ki ga določa zakon in ta odlok.
Predstavnike staršev pa volijo starši na svetih staršev.
Člani sveta izmed sebe izvolijo na konstitutivni seji predsednika in namestnika predsednika.
Svet odloča z večino glasov svojih članov.
Mandat članov traja štiri leta. Za člane sveta vrtca je ista oseba lahko izvoljena le dvakrat zaporedoma.
Mandat predstavnikov staršev v svetu vrtca je povezan s statusom njihovih otrok (varovancev) v vrtcu.
16. člen
Svet vrtca:
– imenuje in razrešuje ravnatelja,
– sprejema program razvoja vrtca,
– sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi,
– odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,
– obravnava poročilo o vzgojno-varstveni problematiki,
– odloča o pritožbah v zvezi z vpisom in vključitvijo otrok v oziroma iz vrtca,
– odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,
– odloča o pritožbah staršev v zvezi z vzgojnim delom v vrtcu,
– sprejema pravila in druge splošne akte vrtca, ki jih določa ta odlok ali drugi splošni akti vrtca,
– določa finančni načrt in sprejema zaključne in periodične račune,
– predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti,
– daje ustanovitelju in ravnatelju vrtca predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
– razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet vrtca,
– sprejema program razreševanja presežnih delavcev v skladu s kolektivno pogodbo,
– imenuje predstavnike vrtca v drugih asociacijah,
– odloča v soglasju z ustanoviteljem o povezovanju v skupnost zavodov za opravljanje skupnih administrativnih in računovodskih nalog in za opravljanje drugih skupnih del,
– opravlja druge z zakonom ter drugimi splošnimi akti vrtca določene naloge.
a) Volitve predstavnikov delavcev v svet vrtca
17. člen
Svet vrtca razpiše volitve predstavnikov delavcev v svet vrtca s sklepom največ 90 dni in najmanj 60 dni pred iztekom mandatne dobe. Volitve se opravijo najkasneje 15 dni pred potekom mandata sveta vrtca.
S sklepom o razpisu volitev mora biti določen dan volitev in število članov sveta, ki se volijo iz posameznih enot vrtca.
Sklep o razpisu volitev se mora javno objaviti v vrtcu.
S sklepom o razpisu volitev se imenuje volilna komisija, ki jo sestavljajo predsednik, njegov namestnik in dva člana ter njuna namestnika. Član volilne komisije oziroma njegov namestnik ne more biti kandidat za predstavnika delavcev v svetu in mora imeti aktivno volilno pravico.
Volilno komisijo se imenuje za dobo 4 let.
18. člen
Pravico predlagati kandidate za člane sveta vrtca ima najmanj pet delavcev vrtca z aktivno volilno pravico in reprezentativni sindikat.
Predlogi kandidatov za svet vrtca, ki se predložijo volilni komisiji najkasneje enaindvajseti dan po dnevu razpisa volitev, morajo biti pisni. Predlogom kandidatov je potrebno priložiti podpise delavcev, ki predlagajo kandidate za člane sveta.
Predlogu kandidatov za člane sveta morajo biti priložene pisne izjave kandidatov, da se s kandidaturo strinjajo.
Kandidati za predstavnike delavcev v svetu vrtca morajo imeti pasivno volilno pravico. Kandidati za predstavnike delavcev v svetu vrtca se predlagajo po enotah vrtca.
19. člen
Glasovanje na voliščih vodi volilna komisija.
Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glasovanja. Volilna komisija lahko določi, da se za delavce, ki bodo odsotni na dan volitev, zagotovi možnost predčasnih volitev.
Voli se z glasovnicami osebno. Vsak delavec ima en glas. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov po abecednem redu priimkov. Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred imeni tistih kandidatov, za katere se želi glasovati.
Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti volje volivca, sta neveljavni. Neveljavna je tudi glasovnica, če je volivec glasoval za več kandidatov kot jih je potrebno izvoliti.
Volitve so veljavne, če si jih je udeležila več kot polovica delavcev vrtca z aktivno volilno pravico.
20. člen
Izvoljenih je toliko kandidatov za člane sveta vrtca kot je predstavnikov delavcev v svetu vrtca iz posameznih enot vrtca in upravno administrativnih ter tehničnih delavcev. Izvoljeni so tisti kandidati posameznih enot vrtca oziroma upravno administrativnih in tehničnih delavcev, ki so dobili največje število glasov. Če sta dva kandidata iz iste enote vrtca oziroma izmed upravno administrativnih in tehničnih delavcev dobila enako število glasov, je izvoljen tisti, ki ima daljšo delovno dobo v vrtcu.
O poteku volitev na voliščih se piše zapisnik, volilna komisija pa izdela poročilo o rezultatih volitev, ki ga objavi v roku 5 dni od dneva izvedbe glasovanja.
b) Odpoklic predstavnikov delavcev v svetu vrtca
21. člen
Postopek za odpoklic predstavnika delavcev v svetu vrtca se začne na podlagi pisne zahteve najmanj 10% delavcev z aktivno volilno pravico oziroma na zahtevo sindikata, če gre za člana sveta, ki ga je kandidiral sindikat.
Zahtevi za odpoklic, ki jo predložijo delavci, morajo biti priloženi podpisi delavcev, ki predlagajo odpoklic.
Zahteva za odpoklic mora vsebovati razloge za odpoklic.
Zahteva se predloži volilni komisiji, ki preveri formalno pravilnost zahteve, ne da bi presojala razloge za odpoklic.
Če volilna komisija ne zavrne zahteve za odpoklic, v 30 dneh razpiše glasovanje o odpoklicu predstavnika delavcev v svetu vrtca in določi dan glasovanja.
Predstavnik delavcev v svetu vrtca je odpoklican, če je za odpoklic glasovala večina delavcev zavoda, ki imajo aktivno volilno pravico v času glasovanja o odpoklicu.
Za izvedbo glasovanja o odpoklicu predstavnika delavcev v svetu vrtca se smiselno uporabljajo določbe odloka in zakona.
22. člen
Za volitve in odpoklic predstavnikov delavcev v svet vrtca se, dokler ne bo sprejet zakon, ki bo urejal sodelovanje delavcev pri upravljanju zavodov, uporabljale v zadevah, ki jih ne ureja ta odlok, določbe zakona, ki ureja sodelovanje delavcev v upravljanju podjetij.
2. Ravnatelj
23. člen
Pedagoški vodja in poslovodni organ vrtca je ravnatelj.
Ravnatelj organizira in vodi delo in poslovanje vrtca, predstavlja in zastopa vrtec in je odgovoren za zakonitost dela vrtca.
Ravnatelj opravlja naslednje naloge:
– organizira, načrtuje in vodi delo vrtca,
– pripravlja program razvoja vrtca,
– pripravlja predlog letnega delovnega načrta in odgovarja za njegovo izvedbo,
– odgovarja za uresničevanje pravic otrok,
– vodi delo vzgojiteljskega zbora,
– oblikuje predlog nadstandardnih programov,
– vzpodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev,
– organizira mentorstvo za pripravnike,
– prisostvuje pri vzgojno-izobraževalnem delu vzgojiteljev, spremlja njihovo delo in jim svetuje,
– predlaga napredovanja strokovnih delavcev v nazive in odloča o napredovanju delavcev v plačilne razrede,
– spremlja delo svetovalne službe,
– skrbi za sodelovanje vrtca s starši (roditeljski sestanki, govorilne ure in druge oblike sodelovanja),
– obvešča starše o delu vrtca in o spremembah pravic otrok,
– določa sistemizacijo delovnih mest,
– odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski odgovornosti delavcev,
– skrbi za sodelovanje vrtca s predšolsko zdravstveno službo,
– imenuje in razrešuje svojega pomočnika in vodje enot vrtca,
– opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi.
24. člen
Za ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za vzgojitelja ali za svetovalnega delavca v vrtcu, ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju ter ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor in opravljen ravnateljski izpit.
Ravnatelja imenuje in razrešuje svet vrtca v soglasju z ministrom za šolstvo in šport. Mandat ravnatelja traja štiri leta.
Svet vrtca si mora pred imenovanjem ali razrešitvijo ravnatelja pridobiti mnenje vzgojiteljskega zbora in mnenje občine.
Vzgijiteljski zbor o mnenju za imenovanje ravnatelja glasuje tajno.
Če vzgojiteljski zbor ali občina ne dajo mnenja v roku 20 dni od dneva, ko je bila zanj zaprošena, lahko svet vrtca imenuje ravnatelja brez tega mnenja.
25. člen
Če ravnatelju predčasno preneha mandat oziroma če nihče izmed prijavljenih kandidatov ni imenovan, svet vrtca imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja izmed strokovnih delavcev vrtca oziroma izmed prijavljenih kandidatov, vendar največ za eno leto.
Če v 60 dneh po prenehanju mandata ravnatelju, svet vrtca ne imenuje niti ravnatelja niti vršilca dolžnosti ravnatelja, imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja v naslednjih osmih dneh minister.
26. člen
Enota vrtca ima vodjo.
Za vodjo enote vrtca je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za delo vzgojitelja.
Vodjo enote vrtca imenuje in razrešuje ravnatelj izmed delavcev enote vrtca.
Vodja enote vrtca opravlja delo vzgojitelja, organizacijske naloge v enoti vrtca in druge naloge, ki jih določi ravnatelj z opisom delovnega mesta vodje enote v aktu o sistemizaciji delovnih mest in za katere ga pisno pooblasti.
3. Strokovni organi
27. člen
Strokovni organi v vrtcu so vzgojiteljski zbor in strokovni aktivi vzgojiteljev.
28. člen
Vzgojiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci vrtca.
Vzgojiteljski zbor opravlja naslednje naloge:
– obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih povezanih z vzgojno-varstvenim delom,
– daje mnenje o letnem delovnem načrtu,
– predlaga uvedbo nadstandardnih in drugih programov ter dejavnosti,
– odloča o posodobitvah programov vzgoje in varstva in njihovi izvedbi v skladu s predpisi,
– daje mnenje o predlogu za imenovanje ravnatelja in pomočnika ravnatelja,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
29. člen
Strokovni aktiv sestavljajo vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev.
Strokovni aktivi obravnavajo vzgojno delo, dajejo vzgojiteljskemu zboru predloge za izboljšanje vzgojnega dela, obravnavajo pripombe staršev ter opravljajo druge strokovne naloge, določene v letnem delovnem načrtu.
4. Svet staršev
30. člen
Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v vrtcu oblikuje svet staršev vrtca. Svet staršev vrtca je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka.
Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj.
Svet staršev:
– predlaga nadstandardne programe,
– daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
– daje mnenje o predlogu programa razvoja vrtca in o letnem delovnem načrtu,
– razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-varstveni problematiki,
– obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-varstvenim delom,
– voli predstavnike staršev v svet vrtca in
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
5. Svetovalna služba
31. člen
Vrtec organizira v skladu z normativi in standardi svetovalno službo, ki svetuje, otrokom in staršem, ter sodeluje z vzgojitelji in vodstvom vrtca pri načrtovanj spremljanju in evalvaciji razvoja vrtca ter pri opravljanju vzgojno-varstvenega dela.
V. ZAPOSLENI V VRTCU
32. člen
Vzgojno-varstveno in drugo strokovno delo v vrtcu opravljajo vzgojitelji, pomočniki vzgojiteljev in svetovalni delavci, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog, potrebnih za nemoteno delovanje vrtca (v nadaljnjem besedilu: strokovni delavci).
Strokovni delavci izvajajo vzgojno-varstveno delo v skladu z zakonom in javnoveljavnimi programi tako, da zagotavljajo objektivnost, kritičnost in pluralnost ter so pri tem strokovno avtonomni.
Strokovni delavci morajo obvladati slovenski knjižni jezik, imeti ustrezno izobrazbo, določeno z zakonom in drugimi predpisi, ter opravljen strokovni izpit v skladu z zakonom.
Znanje slovenskega knjižnega jezika se preverja pri strokovnem izpitu. Pri vzgojiteljih, ki niso diplomirali na slovenskih univerzah, se znanje slovenskega knjižnega jezika preverja ob prvi namestitvi.
Smer strokovne izobrazbe za strokovne delavce, v primerih, ko to določa zakon, pa tudi stopnjo izobrazbe, določi minister potem, ko si je pridobil mnenje pristojnega strokovnega sveta.
Strokovna, administrativna, tehnična in druga dela opravljajo delavci, določeni s sistemizacijo delovnih mest.
Delavci iz prejšnjega odstavka morajo imeti izobrazbo, določeno s sistemizacijo delovnih mest.
33. člen
Delovna razmerja, udeležbo delavcev pri upravljanju in uresničevanju sindikalnih pravic delavcev, vrtec uredi v skladu z zakonom in kolektivno pogodbo ter z zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja v svojem splošnem aktu.
Prosta delovna mesta strokovnih in drugih delavcev v vrtcu se prijavijo na podlagi sistemizacije delovnih mest.
Sistemizacijo delovnih mest določi na podlagi normativov in standardov ravnatelj v soglasju z ustanoviteljem.
Vrtec si mora pred prijavo prostega delovnega mesta pridobiti soglasje ustanovitelja. Vrtec mora o vsakem prostem delovnem mestu strokovnega delavca pred prijavo prostega delovnega mesta obvestiti ministrstvo, pristojno za predšolsko vzgojo.
VI. SREDSTVA ZA DELO VRTCA
34. člen
Ustanovitelj in država zagotavljata pogoje za delo vrtca.
Ustanovitelj zagotavlja vrtcu sredstva in premoženje, s katerim je zavod upravljal do uveljavitve tega odloka.
Vrtec je dolžan upravljati premoženje in opravljati dejavnost s skrbjo dobrega gospodarja.
Vrtec samostojno upravlja s sredstvi, ki so mu dana v upravljanje, ne more pa s pravnimi posli odtujiti nempremično premoženje ali le-to obremeniti s stvarnimi ali drugimi bremeni brez soglasja ustanovitelja.
35. člen
Vrtec pridobiva sredstva za delo iz javnih sredstev, sredstev ustanovitelja, plačil staršev za storitve, sredstev od prodaje storitev in izdelkov ter iz donacij, prispevkov sponzorjev in iz drugih virov.
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih vrtec pridobi s prodajo proizvodov in storitev, ustvarjenih z opravljanjem vzgoje in varstva oziroma z opravljanjem drugih dejavnosti v skladu s tem odlokom, se uporabljajo za plačilo materialnih stroškov, investicijsko vzdrževanje in investicije, po predhodnem soglasju ustanovitelja pa tudi za plače.
Merila za delitev presežkov prihodkov nad odhodki v zavodu določi minister.
Primanjkljaj prihodkov, ki v vrtcu nastane pri izvajanju medsebojno dogovorjenega programa, upoštevajoč merila, kriterije ter normative in standarde, ki veljajo za področja dejavnosti vrtca, krije ustanovitelj oziroma država.
36. člen
Za nadstandardne storitve lahko vrtec pridobiva sredstva tudi z donacijami, sponzorstvom, prispevki staršev in drugimi viri določenimi z zakonom.
VII. ODGOVORNOSTI USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI VRTCA
37. člen
Vrtec nastopa v pravnem prometu povezanem z dejavnostjo, za katero je ustanovljen, samostojno.
Vrtec odgovarja za svoje obveznosti do višine sredstev, s katerimi razpolaga.
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti vrtca do višine sredstev, ki jih zagotavlja v skladu s 35. členom tega odloka.
VIII. SPLOŠNI AKTI VRTCA
38. člen
Vrtec lahko v zadevah, ki jih ne ureja ta odlok ter v drugih zadevah, ki jih je potrebno regulirati z interno normativo, uredi svojo notranjo organizacijo in delo s pravili. Pravila sprejme svet vrtca.
Vrtec ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi ureja druge zadeve, če tako določa zakon.
Pravila in splošni akti ne smejo biti v neskladju s tem odlokom.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
39. člen
Svet vrtca opravlja svoje naloge do izteka mandata.
40. člen
Ne glede na določila 24. člena, je lahko do 1. 9. 2000 imenovan za ravnatelja tudi, kdor ne izpolnjuje s tem odlokom določenih pogojev o izobrazbi oziroma nazivu ali nima opravljenega ravnateljskega izpita.
Kdor je imenovan za ravnatelja v skladu s prejšnjim odstavkom, si mora pridobiti z zakonom zahtevano izobrazbo in naziv najkasneje do 1. 9. 2002, oziroma mora najkasneje v dveh letih po imenovanju opraviti ravnateljski izpit.
Ravnateljem, ki ne opravijo obveznosti v roku iz prejšnjega odstavka, preneha mandat na podlagi zakona.
Določbe tega člena se uporabljajo tudi za pomočnika ravnatelja, ki ne izpolnjuje z zakonom določenih pogojev o izobrazbi in nazivu.
41. člen
Ravnatelju vrtca preneha mandat z iztekom dobe, za katero je imenovan. Ravnatelj vrtca je dolžan poleg nalog, za katere je pristojen po zakonu opraviti vse potrebno, da vrtec uskladi organizacijo dela ter oblikuje svet vrtca s tem odlokom v roku treh mesecev od dneva uveljavitve tega odloka.
42. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha na območju Občine Radenci veljati odlok o organiziranju in financiranju javnih vzgojno-izobraževalnih in vzgojno-varstvenih zavodov Občine Gornja Radgona (Uradni objave Pomurja, št. 8/92).
43. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 602-0001/97
Radenci, dne 30. junija 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Radenci
Jože Flegar, dipl. ek. l. r.

AAA Zlata odličnost