Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/1997 z dne 18. 7. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/1997 z dne 18. 7. 1997

Kazalo

2397. Odlok o priznanjih Občine Sežana, stran 3968.

Na podlagi 16. člena statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 28/95 in 35/95) je Občinski svet občine Sežana na seji dne 30. junija 1997 sprejel
O D L O K
o priznanjih Občine Sežana
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določajo vrste, pogoji, postopek in način podeljevanja priznanj Občine Sežana ter njihova oblika in način vodenja evidence podeljenih priznanj.
Priznanja Občine Sežana se podeljujejo posameznikom, podjetjem, zavodom, organizacijam in skupnostim ter društvom, ki so s svojim delom pomembno prispevali k razvoju in ugledu Občine Sežana in Republike Slovenije.
2. člen
Priznanja Občine Sežana so:
– naziv častni občan
– priznanje Občine Sežana
– nagrada Občine Sežana
– plaketa Srečka Kosovela.
Ob vseh priznanjih se podeli tudi posebna listina, ki vsebuje utemeljitev priznanja in jo podpišeta predsednik občinskega sveta na levi strani in župan Občine Sežana na desni strani. Tudi priznanja podpišeta oba.
3. člen
O podelitvi priznanj Občine Sežana odloča občinski svet na predlog komisije za priznanja in nagrade, ki jo imenuje občinski svet po določilih statuta in poslovnika, ki veljajo za delovna telesa občinskega sveta (v nadaljnjem besedilu: komisija).
1. Naziv častni občan
4. člen
Naziv častni občan se lahko podeljuje občanom in drugim državljanom Republike Slovenije, kakor tudi državljanom tujih držav, ki imajo posebne zasluge za napredek znanosti, umetnosti in kulture ter za druge izjemne dosežke.
2. Priznanje Občine Sežana
5. člen
Priznanje Občine Sežana je najvišje občinsko priznanje. Podeli se posameznikom, delovnim skupinam, KS, podjetjem in drugim organizacijam in skupnostim za življenjsko delo oziroma za izjemne uspehe na posameznih področjih življenja in dela, ki prispevajo k nadaljnjemu razvoju in ugledu Občine Sežana.
Priznanje se sestoji iz ustrezne listine in denarne nagrade. Višino denarne nagrade določi občinski svet in sredstva zagotovi v občinskem proračunu. V koledarskem letu se lahko podeli največ tri priznanja.
3. Nagrada Občine Sežana
6. člen
Nagrada Občine Sežana se podeli posameznikom, skupini posameznikov, društvom ter drugim organizacijam in skupinam za enkratne – izjemne dosežke in kot spodbudo za nadaljnje strokovno delo in aktivnosti na posameznih področjih življenja in dela.
4. Plaketa Srečka Kosovela
7. člen
Plaketa Srečka Kosovela se podeli posameznikom, skupinam organizacijam in skupnostim za dolgoletno uspešno in ustvarjalno delo ter za vidne dosežke s področja kulture in umetnosti v občini in v širšem prostoru.
5. Postopek podeljevanja
8. člen
Predloge za podelitev priznanj Občine Sežana lahko podajo: posamezniki, podjetja, zavodi, politične in druge organizacije in skupnosti, društva ter organi lokalne skupnosti.
Predlogi morajo biti pisno utemeljeni.
9. člen
Priznanja Občine Sežana se praviloma podeljujejo na podlagi razpisa, ki ga objavi komisija. Z razpisom se objavijo:
– podatki, ki jih morajo vsebovati predlogi,
– rok, do katerega morajo biti poslani predlogi z zagotovilom o zaščiti osebnih podatkov.
Komisija prouči prispele predloge in pripravi obrazložen predlog za sejo občinskega sveta.
Sklep o podelitvi priznanj sprejme občinski svet.
10. člen
Če se priznanje predlaga za izredno požrtvovalnost, hrabrost in človekoljubje, se podeli brez razpisa, takoj ko je mogoče.
11. člen
Brez javnega razpisa se priznanje po prejšnjem členu podeli posamezniku, skupini, organizaciji, podjejtu, društvu, zavodu, krajevni skupnosti ali drugi pravni osebi.
12. člen
Na predlog komisije občinski svet s sklepom določi število posameznih priznanj, ki se dodelijo v tekočem letu.
13. člen
Priznanja Občine Sežana izroča praviloma župan na slavnostni seji Občinskega sveta občine Sežana ob praznovanju občinskega praznika. Priznanja iz 10. člena tega odloka se praviloma podelijo ob prvi možni slovesnosti. Obrazložitev prebere predsednik komisije.
14. člen
Evidenco o podeljenih priznanjih Občine Sežana vodi strokovna služba občinskega sveta.
II. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
15. člen
Priznanja, podeljena po dosedanjih predpisih, ostanejo v veljavi in se uvedejo v evidenco, skladno s 14. členom tega odloka.
16. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 131-1/97
Sežana, dne 30. junija 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Sežana
Pavel Macarol, dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost