Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/1997 z dne 18. 7. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/1997 z dne 18. 7. 1997

Kazalo

2401. Sklep o uvedbi samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Zibika, stran 3971.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 3/73 in 17/83), 10. člena sklepa o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka v Krajevni skupnosti Zibika, izida referenduma in določil statuta Krajevne skupnosti Zibika na seji dne 6. 7. 1997 sprejel
S K L E P
o uvedbi samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Zibika
1. člen
Na območju Krajevne skupnosti Zibika se v skladu z odločitvijo krajanov na referendumu dne 29. 6. 1997 uvede samoprispevek za obdobje petih let, in sicer od 1. 8. 1997 do 31. 7. 2002.
2. člen
Sredstva, zbrana s samoprispevkom, se bodo v celoti uporabljala za financiranje programa Krajevne skupnosti, ki vsebuje:
– sofinanciranje pri asfaltiranju lokalnih cest na relaciji:
Zibika (O. Š.)–Škofija,
Vršna vas–Škofija,
Pustike–Škofija,
Zibika–Bezgovica,
Zibiška vas–Roginska gorca,
Pustike–Koretno,
ter cesta v Orehovec v skupni dolžini 6.300 m.
SIT
                           25,800.000
– preplastitev Zibika–Strtenica – 2000 m        2,600.000
– izgradnja parkirnega prostora pri
pokopališču                       300.000
– izgradnja pločnika (100 m)               350.000
– hidrantno omrežje (3 kom.)               400.000
– izgradnja avtobusnih postaj (3 kom.)         1,500.000
– odvoz smeti                     1,200.000
----------------------------------------------------------------
                           32,150.000
3. člen
Vrednost programa krajevne skupnosti znaša 32,150.000 SIT. S samoprispevkom se bo zbralo 15,000.000 SIT ali 46,6% vrednosti programa krajevne skupnosti.
Sredstva samoprispevka zbrana po realizaciji programa tega samoprispevka se bodo uporabila v skladu s programom oziroma letnimi plani krajevne skupnosti. O uporabi več zbranih sredstev samoprispevka odloča svet krajevne skupnosti.
4. člen
Zavezanci plačila samoprispevka so krajani, ki imajo stalno bivališče na območju krajevne skupnosti, in sicer:
1. vsi zaposleni krajani po stopnji 2% od bruto osebnih dohodkov, nadomestil ter plačil po pogodbah o delu, zmanjšan za davke in prispevke iz naslova teh prejemkov;
2. upokojenci po stopnji 1% od vseh pokojnin, ki so osnova za davek od osebnih prejemkov, zmanjšanih za davke in prispevke:
3. zavezanci, ki samostojno opravljajo gospodarsko ali poklicno dejavnost po stopnji 2% od bruto osnove za obračun prispevkov za socialno varnost;
4. zavezanci, katerim se davek odmerja od popoldanske obrti po stopnji 2% od davčne osnove - dobička, zmanjšane za odmerjene davke;
5. zavezanci, ki dosegajo dohodke za priložnostno opravljanje storitev po stopnji 2% od davčne osnove, zmanjšane za odmerjene davke;
6. lastniki zemljišč po stopnji 6% od katastrskega dohodka gozdnih in negozdnih površin;
Krajani, ki imajo dohodke iz dveh ali več virov navedenih v prejšnjem odstavku, plačujejo samoprispevek iz vsakega dohodka posebej.
5. člen
Samoprispevek se ne plačuje od prejemkov iz socialno-varstvene pomoči, od priznavalnin, od invalidnin in od drugih prejemkov po predpisih o vojaških invalidih in civilnih invalidih vojne, od denarnega nadomestila za telesno okvaro, od dodatka za pomoč in postrežbo, od pokojnine, ki ne presega zneska najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo, od starostne pokojnine, priznane po starostnem zavarovanju kmetov, od štipendij učencev in študentov ter od nagrad, ki jih prejemajo študenti in učenci na proizvodnem delu oziroma na delovni praksi.
Samoprispevek se ne plačuje od osebnega dohodka delavcev in drugih občanov, ki ne presega zneska osebnega dohodka, ki zagotavlja materialno in socialno varnost delavca, določenega z zakonom. Znesek obračunanega osebnega dohodka delavcev in drugih delovnih ljudi ne sme biti večji od razlike med priznano pokojnino in pokojnino, ki ne presega najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo, oziroma med akontacijo osebnega dohodka, ki zagotavlja materialno in socialno varnost delavca, določenega z zakonom.
6. člen
Samoprispevek, ki se plačuje od osebnih dohodkov, nadomestil in pokojnin, obračunava in odteguje izplačevalec OD oziroma nadomestil ter pokojnin. Samoprispevek od drugih dohodkov obračunava Krajevna skupnost Zibika.
7. člen
Zavezanci samoprispevka so dolžni poravnati zapadle obveznosti iz samoprispevka v določenem roku, sicer se obveznosti izterjajo po predpisih, ki veljajo za izterjavo davkov.
8. člen
Samoprispevek se nakazuje na posebni račun pri Agenciji za plačilni promet, izpostavi Šmarje pri Jelšah Krajevna skupnost Zibika št. 50700-842-124-0082383 na naslov krajevni samoprispevek KS Zibika.
9. člen
Krajanom je zagotovljen neposredni in trajni nadzor nad zbiranjem in uporabo sredstev, zbranih s samoprispevkom.
Svet krajevne skupnosti je odgovoren za zbiranje in namensko uporabo sredstev ter je dolžan o zbranih in porabljenih sredstvih letno poročati.
10. člen
Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka kontrolira Agencija za plačilni promet, izpostava Šmarje pri Jelšah in DURS, Davčni urad Celje, izpostava Šmarje pri Jelšah.
11. člen
Ta sklep se objavi na krajevno običajen način in v Uradnem listu RS, ter začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 8. 1997.
Predsednik
Sveta KS Zibika
Marjan Pevec l. r.

AAA Zlata odličnost