Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/1997 z dne 18. 7. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/1997 z dne 18. 7. 1997

Kazalo

8. Popravek odloka o proračunu Občine Puconci za leto 1997, stran 3985.

Popravek
V odloku o proračunu Občine Puconci za leto 1997, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 31-1787/97 z dne 30. V. 1997, je izpadla tabela k odloku, ki glasi:
Bilanca
prihodkov in odhodkov proračuna Občine Puconci za leto 1997
v 000 SIT
Prihodki:
A) Prihodki zagotovljene porabe             277.499
11. Prihodki razporejeni med republiko
in občino                        112.518
12. Prihodki, ki pripadajo občini             4.676
13. Finančna izravnava                  160.305
B) Prihodki za druge naloge               129.193
21. Davki in druge dajatve                13.550
22. Sofinanciranje gospodarske
infrastrukture                      83.143
23. Prihodki od premoženja                14.500
24. Republiška sredstva za investicije
in ostale namene                     18.000
C) Prenos presežka iz leta 1996               355
D) Prihodki iz naslova sofinanciranja           1.000
Prihodki skupaj                     408.047
Odhodki:
A) Sredstva za delo občinskih organov           86.833
1.1. Bruto plače                     23.295
1.2. Materialni stroški občinskih organov         9.583
1.3. Sredstva za amortizacijo osnovnih
sredstev                          4.090
1.4. Drugi stroški na področju občinske
uprave                           5.300
B) Sredstva za delo zavodov                44.565
C) Transferji, dotacije, subvencije           110.608
3. Socialni transferji                  17.100
4. Dotacije in subvencije                 1.800
5. Skupni stroški na področju
družbenih dejavnosti                   30.100
6. Subvencije in intervencije
v gospodarstvu                      61.608
D) Druge javne potrebe in rezerve             20.088
7. Sredstva za druge javne potrebe            16.961
8. Sredstva rezerv                     3.127
E) Investicijsko vzdrževanje               36.252
9. Investicijsko vzdrževanje na področju
družbenih dejavnosti                   11.552
10. Investicijsko vzdrževanje na področju
gospodarske infrastrukture                23.400
11. Sredstva za intervencije na področju
ekologije                         1.300
F) Investicijski odhodki                 154.266
13. Investicije v komunalno
infrastrukturo                      132.966
14. Investicije na področju družbenih
dejavnosti                        21.300
Odhodki skupaj                      408.047
Predsednik
Občinskega sveta
občine Puconci
Branko Drvarič, dipl. ek. l. r.

AAA Zlata odličnost