Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/1997 z dne 18. 7. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/1997 z dne 18. 7. 1997

Kazalo

2393. Pravilnik o dodeljevanju stanovanjskih posojil, stran 3959.

Na podlagi 9. člena odloka o ustanovitvi Stanovanjskega sklada občine Postojna (Uradni list RS, št. 56/94) in 9. člena statuta Stanovanjskega sklada občine Postojna je upravni odbor Stanovanjskega sklada občine Postojna na 15. seji dne 19. 5. 1997 sprejel
P R A V I L N I K
o dodeljevanju stanovanjskih posojil
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa postopek dodeljevanja stanovanjskih posojil, predvsem pa:
1. namen, za katerega se lahko uporabljajo razpoložljiva sredstva,
2. način dodelitve posojil,
3. oblikovanje prednostnega vrstnega reda za dodelitev sredstev,
4. sklepanje posojilnih pogodb.
II. NAMEN PORABE SREDSTEV
2. člen
Sredstva se lahko namenijo za posojila z ugodno obrestno mero upravičencem, ki poleg splošnih pogojev izpolnjujejo še posebne pogoje za dodelitev posojila, ki jih določa ta pravilnik.
Posojila z ugodno obrestno mero so tista posojila, pri katerih obrestna mera zagotavlja ohranjanje realne vrednosti sposojenega denarja in pokriva stroške posojila.
Višino obrestne mere in pogoje vračanja posojila določi z vsakim razpisom upravni dobor.
3. člen
Posojila so namenjena fizičnim osebam za:
– nakup stanovanj,
– individualno stanovanjsko gradnjo,
– prenovo, sanacijo ali obsežnejše vzdrževanje stanovanjskega fonda.
1. Splošni in posebni pogoji
4. člen
Prosilci so lahko državljani Republike Slovenije, s stalnim bivališčem v Občini Postojna:
– ki prvič rešujejo svoje stanovanjsko vprašanje ali
– ki jim je zaradi spremenjenih družinskih, zdravstvenih ali socialnih razmer dosedanje stanovanje postalo premajhno oziroma neprimerno in si svoje stanovanjske razmere razrešujejo z nakupom, novogradnjo ali vlaganjem sredstev v prenovo, sanacijo ali obsežnejše vzdrževanje obstoječega stanovanjskega fonda na območju Občine Postojna oziroma na območju občin, ki mejijo na Občino Postojna, kolikor je vsaj eden od ožjih družinskih članov prosilca zaposlen v Občini Postojna.
5. člen
Ob splošnih pogojih navedenih v prejšnjem členu tega pravilnika upravni odbor v vsakem razpisu določi še posebne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati prosilci, kot npr.:
– socialni položaj prosilca in njegove družine,
– premoženjsko stanje prosilca in njegove družine,
– višino lastne udeležbe,
– posojilno sposobnost,
– drugo.
2. Kriteriji za ocenjevanje vlog prosilcev
6. člen
Kriteriji za ocenjevanje vlog upravičencev iz 4. in 5. člena tega pravilnika zajemajo:
– stanovanjske razmere prosilca in njegove družine,
– materialno premoženjsko stanje prosilca in njegove družine,
– socialno in zdravstveno stanje prosilca in njegove družine,
– namembnost posojila.
Upravni odbor lahko za vsak razpis določi še druge kriterije, ki se upoštevajo pri ocenjevanju vlog.
7. člen
Ob upoštevanju navedenih kriterijev imajo prednost in večje ugodnosti pri dodelitvi posojila:
– mlade družine,
– družine z večjim številom otrok,
– družine z manjšim številom zaposlenih,
– občani, ki si rešujejo stanovanjsko vprašanje na območju Občine Postojna,
– nepopolne družine z mladoletnim otrokom,
– mladi,
– invalidi in družine z invalidnim članom ali otrokom motenim v duševnem ali telesnem razvoju,
– prosilci z daljšim stalnim bivališčem v Občini Postojna, ki so brez stanovanja ali pa so podnajemniki,
– razširjene družine.
Upravni odbor za vsak razpis lahko določi še druge prednostne kategorije prosilcev.
8. člen
Za mlado družino se šteje družina z najmanj enim otrokom, v kateri nobeden od staršev ni star več kot 35 let in še nihče od otrok ni šoloobvezen.
Za družine z večjim številom otrok se šteje dužina, v kateri so najmanj trije otroci.
Za družine z manjšim številom zaposlenih se šteje družina, v kateri je zaposlen samo eden izmed družinskih članov.
Nepopolna družina je družina, ki ima enega hranitelja.
Za mlade prosilce se štejejo samske osebe, mlajše od 30 let.
Pri invalidnosti prosilca ali člana njegove družine se upošteva invalidnost s 100% telesno okvaro, ugotovljeno s sklepom ali odločbo Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Za invalidnost se šteje tudi motnja v duševnem ali telesnem razvoju ali trajna nesposobnost za delo potrjena od Centra za socialno delo.
Razširjena družina je družina, v kateri živijo tri generacije ožjih družinskih članov prosilca, kot jih opredeljuje 6. člen stanovanjskega zakona.
Za dobo bivanja v Občini Postojna, se šteje obdobje dejanskega stalnega bivanja v občini in po podatkih pristojnega upravnega organa.
III. NAČIN DODELITVE POSOJILA
9. člen
Sredstva za dodelitev posojila se delijo na podlagi razpisa, ki ga sprejme in objavi upravni odbor Stanovanjskega sklada občine Postojna.
Z letnim finančnim planom in programom sklada se določi višino sredstev in namen porabe sredstev.
Razpis sredstev se javno objavi.
10. člen
Razpis iz 9. člena tega pravilnika praviloma vsebuje naslednje:
– namen za katerega se delijo sredstva,
– višino sredstev namenjenih za delitev,
– kategorijo upravičencev do razpisanih sredstev,
– splošne pogoje in merila, ki jih morajo izpolnjevati vsi oziroma posamezne kategorije upravičencev za pridobitev sredstev,
– posebne pogoje in merila, ki jih morajo izpolnjevati vsi oziroma posamezne kategorije upravičencev za pridobitev sredstev,
– osnovne podatke, ki jih morajo upravičenci navesti v vlogi in kje dobijo vlogo,
– ceno za kvadratni meter stanovanjske površine, ki se uporablja kot osnova za izračun višine dodeljenih sredstev,
– standardne stanovanjske površine,
– najvišja možna višina odobrenih sredstev posameznim upravičencem,
– obrestno mero,
– najdaljšo dobo odplačevanja posojila,
– porabo in način odplačevanja odobrenega posojila,
– vrsto zavarovanja odobrenega posojila,
– mesto in način zbiranja vlog,
– rok za zbiranje vlog in potrdil,
– potrdila, ki jih morajo prosilci priložiti vlogi,
– kriterije za določanje prioritete pri dodelitvi sredstev,
– rok v katerem bodo dodeljena sredstva,
– drugo.
11. člen
Pooblaščena služba, ki sprejema vloge prosilcev sprotno prouči utemeljenost dospelih vlog, zlasti če prosilci izpolnjujejo razpisane pogoje in če so vloge opremljene z zahtevanimi potrdili oziroma dokazili.
Pooblaščena služba sprotno obvešča prosilca o morebitni dopolnitvi nepopolnih vlog. Prosilci so dolžni nepopolne vloge dopolniti v osmih dneh po ustnem ali pisnem obvestilu, sicer se te vloge kot nepopolne ne obravnavajo.
Popolne vloge služba sproti odstopa komisiji za razdeljevanje stanovanjskih posojil.
12. člen
Petčlansko komisijo za stanovanjska posojila (v nadaljevanju: komisija) v sestavi predsednik, namestnik in trije člani imenuje upravni odbor stanovanjskega sklada.
IV. OBLIKOVANJE PREDNOSTNEGA REDA UPRAVIČENCEV
13. člen
Metodologijo vrednotenja vlog za dodelitev stanovanjskega posojila pripravi komisija iz 12. člena tega pravilnika, sprejme pa upravni odbor Stanovanjskega sklada.
Popolne vloge za dodelitev posojila obravnava komisija.
Komisija v skladu z določbami tega pravilnika, na podlagi sprejete metodologije iz prvega odstavka tega člena, razvrsti upravičence po kategorijah.
14. člen
Glede na uvrstitev upravičencev in oceno, komisija izda ustrezne sklepe posameznemu upravičencu.
Prosilcem, ki niso upravičeni do posojila, komisija izda sklep o zavrnitvi vloge.
Če se posamezen upravičenec ne strinja s sklepom komisije, se lahko v roku petnajst dni po prejemu sklepa pritoži na upravni odbor.
Upravni odbor najkasneje v roku 30 dni po prejemu odloči o pritožbi.
Njegova odločitev je dokončna.
15. člen
Komisija objavi na oglasni deski občine seznam prosilcev, ki so pridobili posojilo.
V. SKLEPANJE POSOJILNIH POGODB
16. člen
Posojilojemalec je dolžan skleniti s posojilodajalcem ustrezno posojilno pogodbo, s katero se uredi vsa medsebojna razmerja.
17. člen
Odobreno posojilo se obvezno zavaruje. Posojilojemalec posojilo zavaruje pri zavarovalnici ali s poroki.
Dejanske stroške zavarovanja posojila in druge stroške v zvezi z sklepanjem posojilne pogodbe krije posojilojemalec.
18. člen
Če posojilojemalec porabi sredstva nenamensko, ali je v vlogi za odobritev posojila navajal neresnične podatke, mora posojilo v celoti z obrestmi vrniti po obrestni meri, ki velja za bančna nenamenska posojila.
19. člen
Posojilojemalec lahko odsvoji stanovanjsko enoto, za katero je prejel stanovanjsko posojilo pred plačilom celotnega dolga, samo s soglasjem posojilodajalca.
VI. KONČNA DOLOČBA
20. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 362-133/97-2
Postojna, dne 19. maja 1997.
Predsednik
Upravnega odbora
stanovanjskega sklada
Občine Postojna
Zvone Černač, dipl. jur. l. r.

AAA Zlata odličnost