Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/1997 z dne 18. 7. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/1997 z dne 18. 7. 1997

Kazalo

2377. Odlok o ustanovitvi Stanovanjskega sklada občine Cankova-Tišina, stran 3943.

Na podlagi 14. in 82. člena statuta Občine Cankova-Tišina (Uradni list RS, št. 53/95) in 90. člena stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 18/91 in 21/94) je Občinski svet občine Cankova-Tišina, na 26. redni seji dne 30. 6. 1997 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi Stanovanjskega sklada občine Cankova-Tišina
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ustanavlja Stanovanjski sklad občine Cankova-Tišina (v nadaljnjem besedilu: sklad) z namenom, da se zagotovi izvajanje občinskega stanovanjskega programa, vzpodbuja stanovanjska gradnja, prenova in vzdrževanje stanovanj in stanovanjskih hiš.
2. člen
Sklad je javnopravna oseba s pravicami in obveznostmi, določenimi s stanovanjskim zakonom, s tem odlokom in statutom sklada.
Sklad odgovarja za svoje obveznosti s svojim celotnim premoženjem.
Sklad posluje v svojem imenu in za svoj račun.
Sklad se vpiše v sodni register.
3. člen
Ime sklada je: Stanovanjski sklad občine Cankova-Tišina.
Sedež sklada je: Tišina 4.
Sklad upravlja upravni odbor.
Sklad zastopa in predstavlja direktor.
II. DEJAVNOST SKLADA
4. člen
Dejavnost sklada je:
– gospodarjenje in upravljanje s stanovanji, prenešenimi na sklad,
– gradnja in nakup ter upravljanje stanovanj, s posebnim poudarkom na pridobivanju socialnih in neprofitnih stanovanj,
– določanje in spremljanje najemnin za socialna stanovanja, ter ostala stanovanja prenešena na sklad,
– oddajanje socialnih, neprofitnih in službenih stanovanj v najem ter poslovnih prostorov, sklepanje in odpoved najemnih pogodb,
– zagotavljanje prenove stanovanj in stanovanjskih hiš,
– dodeljevanje posojil za gradnjo in prenovo stanovanj in stanovanjskih hiš,
– opravljanje drugih nalog določenih z zakonom, odlokom in statutom sklada.
Sklad se registrira tudi kot neprofitna stanovanjska organizacija.
III. SREDSTVA SKLADA
5. člen
Sklad pridobiva sredstva:
– iz občinskega proračuna,
– iz sredstev ustvarjenih s prodajo stanovanj in stanovanjskih hiš,
– iz najemnin za stanovanja in poslovne prostore,
– iz republiškega stanovanjskega sklada,
– z vračili stanovanjskih kreditov,
– iz namenskih dotacij domačih in tujih pravnih oseb,
– z izdajo vrednostnih papirjev,
– iz prihodkov, ustvarjenih z lastnim poslovanjem,
– iz drugih virov.
6. člen
Uporabniki sredstev sklada so lahko pravne ali fizične osebe, ki izpolnjujejo pogoje, določene s posebnim pravilnikom, ki ga sprejme upravni odbor sklada.
Denarna sredstva, ki so namenjena za posojilo pravnim in fizičnim osebam, se delijo na podlagi javnega razpisa.
IV. ORGANIZACIJA IN DELOVANJE SKLADA
7. člen
Sklad ima naslednje organe:
– upravni odbor,
– nadzorni odbor,
– direktor sklada.
1. Upravni odbor
8. člen
Sklad upravlja upravni odbor, ki ima predsednika in šest članov.
Predsednika in člane upravnega odbora imenuje in razrešuje Občinski svet občine Cankova-Tišina za dobo dveh let.
Enega člana upravnega odbora imenuje svet za varstvo pravic najemnikov.
9. člen
Upravni odbor opravlja zlasti naslednje naloge:
– sprejema statut sklada,
– sprejema poslovnik o delu delovnih teles sklada,
– sprejema in objavi pravilnik in razpis posojil,
– imenuje in razrešuje direktorja sklada,
– sprejema finančni načrt,
– sprejema naložbeno politiko,
– sprejema zaključni račun in letno poročilo o poslovanju in rezultatih dela sklada,
– daje navodila in usmeritve za delo direktorju,
– opravlja druge naloge, določene s statutom sklada.
Upravni odbor je za svoje delo odgovoren občinskemu svetu občine.
10. člen
Upravni odbor sklada lahko za reševanje posameznih zadev iz pristojnosti sklada imenuje stalna ali začasna delovna telesa.
Podrobnejšo organizacijo in pristojnosti delovnih teles sklada se določijo s statutom sklada in poslovnikom o delu delovnih teles sklada.
2. Nadzorni odbor
11. člen
Delo upravnega odbora sklada, finančno poslovanje sklada in zakonitost delovanja sklada nadzira nadzorni odbor, ki ima predsednika in dva člana.
Predsednika in člana nadzornega odbora imenuje občinski svet občine za dobo dveh let in so po izteku mandata lahko ponovno imenovani.
12. člen
Nadzorni odbor o svojem delu poroča občinskemu svetu občine.
Nadzorni odbor je za svoje delo odgovoren občinskemu svetu občine.
13. člen
Člani upravnega odbora in nadzornega odbora ter delavci sklada in njihovi ožji družinski člani ne smejo opravljati dejavnosti, ki bi bile povezane z njihovo funkcijo ali službo pri skladu.
3. Direktor sklada
14. člen
Direktor sklada ima naslednje pristojnosti:
– vodi in organizira delo sklada,
– zastopa in predstavlja sklad,
– pripravlja seje upravnega odbora in predlaga njihov sklic,
– opravlja druge dejavnosti v skladu z zakonom, ter odlokom in statutom sklada.
Direktor sklada je lahko zaposlen kot delavec sklada.
Mandat in postopek za imenovanje direktorja ter njegove pristojnosti se določijo v statutu stanovanjskega sklada.
15. člen
Občinski svet daje soglasje k:
– statutu sklada,
– naložbeni politiki sklada in finančnemu načrtu,
– zaključnemu računu sklada in letnemu poročilu o poslovanju sklada ter rezultatih dela sklada,
– imenovanju in razrešitvi direktorja sklada.
V. KONSTITUIRANJE SKLADA
16. člen
Sklad prične z delom, ko je sprejet statut in imenovan upravni odbor in direktor.
Statut sklada določi zlasti:
– notranjo organizacijo in način poslovanja sklada,
– naloge in pristojnosti upravnega odbora,
– pooblastila za zastopanje,
– imenovanje in mandat, ter naloge delovnih teles sklada,
– postopek za sprejem in spremembo statuta sklada,
– druga vprašanja, ki so pomembna za delo sklada.
Statut sprejme upravni odbor sklada v soglasju z občinskim svetom občine.
Konstituiranje sklada ugotovi občinski svet občine s sklepom.
17. člen
Za opravljanje finančnih, administrativnih in drugih strokovnih tehničnih opravil organizira sklad lastno strokovno službo oziroma pooblasti druge strokovne službe. Do organiziranja lastne strokovne službe opravlja navedena opravila občinski upravni organ oziroma občinska uprava Občine Cankova-Tišina.
18. člen
Sklad z vsakoletnim planom dela opredeli naloge, ki jih bo izvajal v tekočem letu. Sklad oblikuje plan na podlagi sprejetega občinskega stanovanjskega programa.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
19. člen
Z dnem ustanovitve sklada prenese občina na sklad vsa stanovanja, katerih lastnica je postala po določilih prvega odstavka 113. člena stanovanjskega zakona in vsa stanovanja, na katerih je pridobila lastninsko pravico do konstituiranja sklada.
Z dnem ugotovitve konstituiranja sklada prenese Občina Cankova-Tišina na sklad vsa denarna sredstva pridobljena s prodajo stanovanj v njeni lasti in vse prihodke pridobljene iz naslova gospodarjenja s stanovanji.
20. člen
Za vsa sredstva, ki jih občina prenese na sklad, se izdelajo bilance po stanju na dan konstituiranja sklada.
Sklad izdela na osnovi zaključnih bilanc otvoritveno bilanco na dan konstituiranja sklada, ki je osnova za stanovanjski program sklada.
21. člen
Stanovanjski sklad preneha z delovanjem ob ustanovitvi komunalnega podjetja ali režijskega obrata, na katerega se prenesejo vse pravice in premoženje stanovanjskega sklada.
22. člen
Ta odlok začne veljati takoj po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0148/97
Cankova-Tišina, dne 9. julija 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Cankova-Tišina
Viktor Vrečič l. r.

AAA Zlata odličnost