Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/1997 z dne 18. 7. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/1997 z dne 18. 7. 1997

Kazalo

2409. Odlok o grbu in zastavi Občine Majšperk, stran 3979.

Na podlagi 10. in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95) in na podlagi 18. člena statuta Občine Majšperk (Uradni list RS, št. 27/95, 47/96) je Občinski svet občine Majšperk na seji dne 15. julija 1997 sprejel
O D L O K
o grbu in zastavi Občine Majšperk
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok ureja grb in zastavo Občine Majšperk (v nadaljevanju: simboli), ki predstavljata identitetna simbola Občine Majšperk in označujeta pripadnost lokalni skupnosti.
Simbola se uporabljata v skladu z določbami tega odloka, z njuno uporabo se ne sme škodovati ogledu in dostojanstvu Občine Majšperk.
2. člen
Izvirniki identitetnih simbolov se hranijo v arhivu Občine Majšperk.
3. člen
Simbolov se ne sme avtorsko zavarovati po drugih osebah, prav tako ne zavarovati ali uporabljati kot znamko, model ali vzorec za označevanje blaga in storitev.
4. člen
Za pravilno uporabo simbolov in pravilno izvajanje tega odloka je odgovoren tajnik občinske uprave, ki daje potrebna pojasnila, sprejema prošnje za uporabo simbolov, izdaja odločbe o uporabi simbolov, vodi evidenco izdanih odločb ter opravlja druga strokovno-administrativna opravila.
5. člen
Prošnji za izdajo dovoljenja za uporabo simbolov mora biti priložena ustrezna dokumentacija s tehničnimi podatki in namenom uporabe. Tehnična dokumentacija mora vsebovati ime in naslov uporabnika grba, opis tehnike (ofset tisk, sito tisk, reliefni tisk, perorisba ali druge vrste tiska, suha tehnika, vezenje, rezbarjenje, fotografija ipd.) in naklado. Če gre za označbo prireditve, mora prosilec v prošnji opredeliti idejno in vsebinsko namembnost prireditve, za katero prosi, da se dovoli uporaba simbolov.
Prosilec mora dokumentacijo iz prejšnjega odstavka tega člena predložiti pri občinski upravi Občine Majšperk v dveh izvodih.
6. člen
V odločbi, s katero se dovoljuje uporaba simbolov, se določijo pogoji, s katerimi se dovoljuje uporaba, omejuje uporaba sama za določen namen ali določi rok, do katerega je uporaba dovoljena. Izdano dovoljenje lahko izdajatelj odločbe prekliče, če ugotovi, da uporabnik ne upošteva pogojev, navedenih v odločbi oziroma dovoljenju, če ne skrbi za primeren videz simbolov ali če s svojim ravnanjem škodi ugledu občine.
O pritožbi zoper odločbo iz prvega odstavka tega člena odloča župan Občine Majšperk.
7. člen
Gospodarske družbe, zavodi, društva, ustanove in druge pravne osebe ter samostojni podjetniki posamezniki, ki imajo sedež v Občini Majšperk, predvsem pa tisti, ki imajo javno pooblastilo za izvajanje določenih nalog iz pristojnosti Občine Majšperk, lahko zaprosijo, da se jim dovoli uporaba simbolov v določenih primerih ali prostorih, zlasti pa:
1. v njihovi firmi ali imenu,
2. v njihovem zaščitnem znaku,
3. v obliki našitkov ali značk na društvenih praporih, delovnih oblekah – uniformah,
4. v propagiranju proizvodov v sredstvih javnega obveščanja,
5. v priznanjih, ki jih podeljujejo,
6. v obliki spominkov ali značk.
Dovoljena je uporaba simbolov izključno v celoti.
II. GRB
8. člen
Opis grba Občine Majšperk:
Splošno: V modrem ščitu stoji čelno na zelenem hribu srebrna gotska cerkev z rdečo streho zvonika. Iz kotov nad njo rastejo v zlatu navzdol po dva lista pravega kostanja.
Predstavitev grba – blazon:
Grb Občine Majšperk je upodobljen na ščitu poznogotskega stila, sanitske oblike. Iz dna modrega ščita raste zeleni hrib, na katerem stoji med zidnima opornikoma srebrno čelo gotske cerkve; tudi petstopenjsko stopnišče pod njim ter zidni oporniki čelne stene na njegovih krajih so v srebru; opornika sta pokrita z rdečima strešicama, med sabo držita horizontalni rdeči nadstrešek nad gotsko zašiljenim portalom; vrh čelne stene raste v šeststrani zvonik s po eno zlato polkrono lino v vsaki od treh vidnih sten; pod srednjo lino zvonika, je viden okrog ure. Zvonik, ki nosi s svojim zidnim vencem nizko, šeststrano rdečo streho, se končuje z zlato kroglo s črnim križem na svojem vrhu.
Iz desnega in levega kota ščita rasteta diagonalno v modrino ščita po en črn vejičin nastavek, iz katerih rasteta dvojici zlatih listov pravega kostanja (castanea sativa), simetrično: zunanja dva lista vertikalno ob robu ščita navzdol do ravni zidnega venca zvonika, notranja, diagonalno rastoča lista pa stikata svoje vršičke nad križem zvonika.
Zlati trak, ki ga nosi ščit na svojih zunanjih robovih, lahko služi le kot grbovni okras.
Upodobitev grba v narisu, črno-belem odtisu, v pečatni grafiki, v heraldični šrafuri in v barvah skupaj z barvnimi kodami v prilogi, so sestavni del tega odloka.
9. člen
Grb občine se uporablja:
1. v pečatu in v žigu ter v ostalih znakih občinskih organov in krajevnih skupnosti na območju Občine Majšperk,
2. v prostorih in na poslopju sedeža občine ter na poslopjih krajevnih skupnosti; na svečanih sejah občinskega sveta se uporablja z grbovim okrasjem, na listinah, vabilih, čestitkah, vizitkah in podobnih uradnih izkazih, ki jih za službene namene uporabljajo funkcionarji Občine Majšperk (z grbovim okrasjem se uporablja ob svečanih priložnostih),
3. na plaketah in drugih priznanjih občine se uporablja z grbovim okrasjem,
4. v drugih primerih pod pogoji tega odloka.
10. člen
Grb občine se uporablja:
1. ob mednarodnih, državnih in medobčinskih srečanjih, športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih, humanitarnih in drugih prireditvah in javnih shodih, na katerih se občina predstavlja oziroma katerih se udeležuje, v sklau s pravili in običaji takih shodov,
2. na neprometnih znakih, ki označujejo območje občine,
3. v drugih primerih, če uporaba grba ni v nasprotju s tem odlokom.
11. člen
Če se grb uporablja poleg drugega grba, mora biti gledano od spredaj, vselej na levi strani. Izjemoma sme biti na desni strani grba druge slovenske občine ali tuje države ali občine, kadar se ta grb uporablja ob uradnem obisku predstavnika druge slovenske občine ali tuje države ali občine.
Če se grb uporablja skupaj z drugima grboma oziroma znakoma, mora biti na sredini.
Če se grb uporablja z več drugimi grbi oziroma znaki, je:
1. v sredini kroga – kadar so grbi in znaki razvrščeni v krogu,
2. v sredini polkroga – kadar so grbi in znaki razvrščeni v polkrogu,
3. na čelu kolone – kadar so grbi in znaki razvrščeni v koloni,
4. na prvem mestu oziroma gledano od spredaj, na levi strani – kadar so grbi in znaki razvrščeni v vrsto,
5. na čelu skupine – kadar so grbi in znaki razvrščeni v skupine.
Če se uporablja skupaj z grbom Republike Slovenije, se uporablja po določilih zakona o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter o slovenski narodni zastavi (Uradni list RS, št. 67/94, v nadaljevanju: zakon).
12. člen
Grba ni dovoljeno uporabljati, če je poškodovan ali po zunanjosti neprimeren za uporabo. Ni ga dovoljeno uporabljati v nasprotju z javnim mirom, tako da se krni ugled Občine Majšperk.
III. ZASTAVA
13. člen
Splošno: Zastava Občine Majšperk je modre barve s štirimi rumenimi listi pravega kostanja na prvem kvadratu zastavine rute, ki ga od ostalega dela zastave ločuje vertikalna rumena proga.
Opis: Zastavina ruta je pravokotne oblike, razmerje višine “L” je 1: 2,5 s tem, da je njena ruta razdeljena vertikalno na dva, po višini enaka, po dolžini pa neenaka dela.
Na prvem modrem, kvadratnem delu zastavine rute je upodobljen prvi atribut iz grba Občine Majšperk: zlati listi pravega kostanja; iz zgornjega desnega in levega kota polja izhajata simetrično na vertikalno simetralo polja dvojici različne velikosti: zunanja, večja lista visita vertikalno navzdol, notranja manjša pa se stikata v sečišču diagonal polja.
Atribut ne sme biti nižji od 2/3 višine barvnega polja zastave in ne višji od 8/10 iste višine zastavine rute.
Prvo polje zastave ločuje od ostalega dela zastavine rute rumena, vertikalna barvna proga, ki ne sme biti ožja od 1/50 dolžine zastavine rute in ne širša od 1/25 iste dolžine.
Detajlni prikaz razmerij razstavinih polj in kode njenih barv, so sestavni del tega odloka.
14. člen
Zastava je stalno izobešena na poslopju sedeža občine.
Zastave se izobesi:
1. ob prazniku Občine Majšperk,
2. ob komemoracijah, pomembnejših kulturnih in športnih prireditvah občinskega pomena,
3. ob obisku uradnih delegacij mednarodnih in domačih organizacij in lokalnih skupnosti,
4. ob drugih podobnih priložnostih.
V tem primeru se zastava izobesi na poslopjih, v katerih so sedeži krajevnih skupnosti, na drugih javnih zgradbah oziroma mestih, kjer je prireditev.
Župan občine lahko odredi, da se zastave občine izobesijo tudi na drugih zgradbah v skladu z določbami tega odloka.
Zastava občine se izobesi tudi v času sklepanja zakonskih zvez.
Zastava se lahko izobesi tudi ob državnih praznikih skupaj z zastavo Republike Slovenije na način, ki ga določa zakon.
Občani lahko izobesijo občinsko zastavo ob državnem prazniku, prazniku občine ali lokalne skupnosti.
V primeru žalovanja pa se zastava izobesi na pol droga.
15. člen
Zastave se izobesijo v času praznikov in prireditev, navedenih v 14. členu tega odloka in se odstranijo najkasneje v štirindvajsetih urah za tem, ko je prenehal razlog, zaradi katerega so bile izobešene.
16. člen
Če je zastava Občine Majšperk izobešena poleg kakšne druge zastave, mora biti, gledano od spredaj, vselej na levi strani, izjemoma sme biti, gledano od spredaj, na desni strani zastave druge slovenske občine, zastave tuje države ali občine, kadar je ta zastava izobešena ob uradnem obisku predstavnika druge občine oziroma države.
Če je zastava izobešena skupaj z dvema ali več zastavami na prekrižanih drogovih, mora biti, gledano od spredaj, drog z zastavo Občine Majšperk postavljen pred drogovi teh zastav.
Če je zastava izobešena skupaj z drugima dvema zastavama, mora biti zastava Občine Majšperk v sredini.
Če je zastava izobešena z več drugimi zastavami, je zastava Občine Majšperk:
1. če so zastave razvrščene v krogu – v sredini kroga,
2. če so zastave razvrčene v polkrogu – v sredini polkroga,
3. če so zastave razvrščene v koloni – na čelu kolone,
4. če so zastave razvrščene v vrsti – na prvem mestu oziroma gledano od spredaj, na levi strani,
5. če so zastave razvrščene v skupini – na čelu skupine.
Določbe o izobešanju veljajo le za izobešanje zastav na območju Občine Majperk.
Če se zastava izobeša skupaj z zastavo Republike Slovenije, veljajo za način izobešanja določbe zakona.
17. člen
Horizontalna zastava je tista, na kateri so listi atributa usmerjeni navzdol (in tvorijo navidezno veliko črko “M”), zastavina ruta pa zastavo podaljšuje v vodoravni smeri v desno.
Horizontalno zastavo izobešamo na vertikalni drog oziroma na njegovo sidrno vrv. Drog je lahko tudi nagnjen, vendar kot med drogom in ravnino (horizontalno) ne sme biti manjši od 45 kotnih stopinj.
Če je horizontalna zastava napeta ali pripeta poševno, kot med njenim spodnjim robom in ravnino (horizontalno) ne sme biti manjši od 45 kotnih stopinj.
Vertikalna oblika občinske zastave je tista, na kateri so listi atributa usmerjeni navzdol (in tvorijo navidezno črko “M”), zastavina ruta pa zastavo podaljšuje vertikalno navzdol.
18. člen
Zastave ni dovoljeno uporabljati, če je poškodovana, obledelih barv, strgana, zmečkana ali umazana ter na način, ki je v nasprotju z javnim redom ali tako, da krni ugled Občine Majšperk.
IV. NADZOR
19. člen
Izvajanje določb tega odloka nadzoruje tajnik občinske uprave Občine Majšperk in inšpekcijske službe.
V. KAZENSKE DOLOČBE
20. člen
Z denarno kaznijo najmanj 100.000 SIT se kaznuje za prekršek pravna oseba ali posameznik v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti, ki:
1. uporablja simbole v nasprotju s tem odlokom,
2. uporablja simbole brez dovoljenja,
3. uporablja simbole, ki so poškodovani ali po zunanjosti neprimerni za uporabo,
4. uporablja grb ali zastavo v nasprotju s tem odlokom ali tako, da krni ugled Občine Majšperk.
Z denarno kaznijo 50.000 SIT se kaznuje odgovorna oseba, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
Z denarno kaznijo najmanj 30.000 SIT se kaznuje fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
VI. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
21. člen
Pravne in fizične osebe, ki v svoji dejavnosti uporabljajo različne oblike simbolov Občine Majšperk, morajo v roku enega leta uporabo prilagoditi določilom tega odloka.
22. člen
Ta odlok se objevi v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja z dnevom objave v Uradnem listu.
Št. 061-27/97-25
Majšperk, dne 11. junija 1997.
Predsednica
Občinskega sveta
občine Majšperk
mag. Darinka Fakin l. r.

AAA Zlata odličnost