Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/1997 z dne 18. 7. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/1997 z dne 18. 7. 1997

Kazalo

2399. Odlok o proračunu Občine Škofljica za leto 1997, stran 3970.

Na podlagi zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) ter 20. in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 - odl. US RS, št. U-I-13/94, 45/94 – odl. US RS, št. U-I-144/94 in Uradni list RS, št. 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US RS, št. U-1-285/94), 10. in 18. člena statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 21/96) je Občinski svet občine Škofljica na 22. redni seji dne 10. 6. 1997 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Škofljica za leto 1997
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ureja način izvrševanja proračuna Občine Škofljica za leto 1997 (v nadaljnjem besedilu: proračun) in upravljanje s prihodki in odhodki proračuna, premoženjem ter dolgovi.
2. člen
Z občinskim proračunom se zagotavljajo sredstva za financiranje nalog, ki jih v skladu z ustavo in zakonom opravlja Občina Škofljica.
Sredstva se razporejajo na odhodke za financiranje nujnih nalog (v nadaljnjem besedilu: zagotovljena poraba) in za financiranje drugih dogovorjenih nalog.
Proračun sestavljata bilanca prihodkov in odhodkov ter račun financiranja, ki sta sestavni del tega odloka.
3. člen
Skupni prihodki proračuna za leto 1997 znašajo 479,895.935,46 SIT in se razporedijo za:
SIT
– financiranje javne porabe            264,618.090,57
– financiranje drugih zagotovljenih nalog     212,277.844,89
– rezerve proračuna                 3,000.000,00
4. člen
Od skupno doseženih prihodkov občinskega proračuna se v tekočo proračunsko rezervo izloči najmanj 0,50% sredstev.
5. člen
Sredstva tekoče proračunske rezerve se razporejajo:
– za naloge, ki so neodložljive in za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva in po svoji vsebini sodijo v javno porabo na ravni občine;
– za naloge, za katere se med letom izkaže, da v proračunu zanje niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu.
II. IZVRŠEVANJE PRORAČUNA
6. člen
Sredstva občinskega proračuna se praviloma delijo med letom enakomerno med vse uporabnike v okviru doseženih prihodkov in v odvisnosti od zapadlih obveznosti, v skladu z likvidnostnim položajem, razen, če občinski svet z ustreznim aktom ne določi drugače.
Uporabniki smejo uporabljati sredstva proračuna le za namene, ki so določeni s proračunom.
Uporabniki predložijo finančna poročila za leto 1996 najkasneje v enem mesecu po sprejemu proračuna. Po predložitvi finančnega poročila lahko koristijo sredstva za tekoče leto.
7. člen
Če se med letom znatno spremeni delovno področje oziroma pristojnost uporabnika, se sorazmerno poveča ali sorazmerno zmanjša obseg sredstev za delovanje uporabnika.
O povečanju ali zmanjšanju sredstev odloča občinski svet na predlog župana.
8. člen
Če se uporabnik med letom ukine, njegovih del pa ne prevzame drug uporabnik, se neporabljena sredstva prenesejo v postavko – drugi izredni odhodki.
9. člen
Uporabniki morajo nabavo opreme, investicijska, vzdrževalna dela in storitve oddajati s pogodbo na podlagi javnega razpisa in v skladu s predpisi, ki veljajo za državni proračun.
Sredstva za namene iz prvega odstavka tega člena se uporabnikom zagotavljajo le na podlagi dokumentacije iz katere je razvidno, da je bil izvajalec izbran na podlagi javnega razpisa.
Brez javnega razpisa sme uporabnik izvajalcu oddati delo le v naslednjih primerih:
– če pogodbena vrednost v posameznih primerih ne presega zneska 5,000.000 SIT oziroma v primerih določil 55. člena zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 24/97).
10. člen
Da bi občinski svet lahko opravljal nadzor nad namenskostjo in učinkovitostjo gospodarjenja s sredstvi občinskega proračuna, morajo uporabniki sredstev občinskemu svetu:
– dostaviti finančni načrt in zaključni račun,
– najmanj četrtletno, na zahtevo občinskega sveta pa tudi večkrat letno, poročati o izvršitvi posameznih nalog, za katere so jim zagotovljena sredstva iz občinskega proračuna.
11. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan občine. Župan je pooblaščen da:
– odloča o uporabi tekoče proračunske rezerve, ki je namenjena za financiranje nepredvidenih proračunskih odhodkov;
– odloča o uporabi sredstev rezerv do višine 1,000.000 SIT, v posameznem primeru za namene iz 12. člena zakona o financiranju občin;
– odloča o dinamiki porabe sredstev tekočega dela občinskega proračuna;
– odloča o začasni uporabi tekočih likvidnostnih proračunskih sredstev zaradi ohranitve njihove vrednosti;
– v primeru neenakomernega priliva sredstev ali ugotovljene neracionalne porabe dodeljenih sredstev pri posameznem proračunskem porabniku, začasno zadrži ali zmanjša uporabo sredstev za posamezne namene, odobrene v proračunu; o ukrepih je župan dolžan obvestiti občinski svet ter uporabnike sredstev in po potrebi predlagati spremembo občinskega proračuna.
III. GOSPODARJENJE S PREMOŽENJEM OBČINE ŠKOFLJICA
Vrednost premoženja izkazuje Občina Škofljica v premoženjski bilanci v skladu z zakonom.
IV. KONČNE DOLOČBE
12. člen
Za zakonito in smotrno porabo sredstev je odgovoren župan kot odredbodajalec in od njega pooblaščena oseba.
Odgovorna oseba pri porabniku je odgovorna za zakonito porabo sredstev, ki so uporabniku razporejena iz proračuna.
13. člen
Občinska uprava Občine Škofljica je pristojna, da spremlja in kontrolira porabo sredstev pri porabnikih, ki so zagotovljena iz proračuna in po potrebi predlaga županu sprejem potrebnih ukrepov.
14. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS. Določbe, ki se nanašajo na določitev višine sredstev za financiranje nalog uporabnikov, pa se uporabljajo od 1. januarja 1997.
Št. 2764
Škofljica, dne 17. junija 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Škofljica
Ivan Jordan l. r.

AAA Zlata odličnost