Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/1997 z dne 18. 7. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/1997 z dne 18. 7. 1997

Kazalo

2408. Odlok o povračilih pri izkoriščanju in rabi rudnin v Občini Žalec, stran 3978.

Na podlagi 10. in 80. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96) in 20. člena statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 34/95, 16/96, 1/97) je Občinski svet občine Žalec na seji dne 3. julija 1997 sprejel
O D L O K
o povračilih pri izkoriščanju in rabi rudnin v Občini Žalec
1. člen
Zaradi izkoriščanja rudnin v Občini Žalec, se s tem odlokom določajo povračila za obremenjevanje okolja, in sicer pri rabi gramoza, kamnitih agregatov ter drugih rudnin (v nadaljevanju: rudnin).
2. člen
Zavezanci za plačilo povračil so vsi, ki izkoriščajo rudnine v Občini Žalec, torej vse pravne in fizične osebe, ki neposredno ali posredno posegajo v prostor zaradi pridobivanja rudnin.
3. člen
Povračila se obračunavajo za vse pridobljene količine rudnin (m3 ali tona) in znašajo 5% končne prodajne cene brez prometnega davka za m3 ali tono pridobljenih rudnin.
4. člen
Povračilo odmeri v upravnem postopku pristojni organ Občine Žalec, na podlagi prijave, ki jo mora v roku 15 dni po preteku vsakega polletja (do 15. julija za obdobje od 1. 1. do 30. 6. in do 15. januarja za obdobje od 1. 7. do 31. 12.) vložiti zavezanec za plačilo povračila iz 2. člena tega odloka.
Prijava mora vsebovati podatke o količini pridobljenih rudnin (m3 ali tona) in njihovih končnih prodajnih cenah brez prometnega davka (v SIT/m3 ali v SIT/tono).
Povračilo je treba plačati v tridesetih dneh od prejema odločbe o odmeri povračila, sicer se zaračunajo zakonite zamudne obresti.
5. člen
Zbrana sredstva iz naslova povračil so prihodek proračuna Občine Žalec, ki se izkazuje na samostojni postavki.
Zbrana sredstva se uporabljajo v neposredno ogroženem okolju tistega območja, kjer se izkoriščajo rudnine.
Program porabe sredstev za vsako leto potrjuje Občinski svet občine Žalec na predlog prizadetih KS.
6. člen
Povračilo za izkoriščanje in rabo rudnin se lahko realizira tudi v obliki dobave materiala in opravljenih storitvah.
Ta način realizacije povračila se vrši na osnovi pisnega dogovora med zavezancem za plačilo povračila, občino in prizadetimi krajevnimi skupnostmi za posamezna obdobja.
7. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja občinski komunalni inšpektor.
V primeru, da pri izvajanju nadzora inšpektor ugotovi, da zavezanec ni oddal prijave skladno z določili 4. člena tega odloka oziroma, da v prijavi niso navedeni resnični podatki pomembni za določitev višine povračila, naloži zavezancu z odločbo oddajo prijave oziroma dopolnitev prijave v določenem roku.
Če inšpektor ugotovi, da je bil s kršitvijo predpisa storjen prekršek, je dolžan predlagati uvedbo postopka o prekršku.
8. člen
Z denarno kaznijo najmanj 300.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali fizična oseba, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev pa odgovorna oseba pravne osebe ali fizična oseba:
– če ne odda prijave v določenem roku, skladno z določili prvega odstavka 4. člena tega odloka,
– če prijava ne vsebuje vseh resničnih podatkov iz 4. člena tega odloka, potrebnih za določitev povračila.
9. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka v Občini Žalec preneha veljati odredba o povračilih pri izkoriščanju in rabi naravnih dobrin v Občini Žalec (Uradni list RS, št. 56/96), razen 1., 2., 3. in 4. člena odredbe, ki se uporabljajo za odmero povračila od 26. 10. 1996 do dneva uveljavitve tega odloka.
10. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 61600/0001/97
Žalec, dne 3. julija 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Žalec
Franc Žolnir, dipl. ek. l. r.

AAA Zlata odličnost