Številka 19
Uradni list RS, št. 19/1997 z dne 4. 4. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/1997 z dne 4. 4. 1997, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

1055. Zakon o poroštvih Republike Slovenije za obveznosti iz pogodb o najetju posojil mednarodne banke za obnovo in razvoj za projekt oživitve naložbene dejavnosti v Sloveniji (ZPOPNP)
1129. Zakon o začasni določitvi osnove za določanje plač in drugih prejemkov iz delovnega razmerja (ZZDODP)
1130. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o vojnih invalidih (ZVojI-A)

Odloki

1056. Odlok o organizaciji in delu služb Državnega zbora (OdODSDZ)
1057. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1058. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1059. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1060. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1061. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1062. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1063. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1064. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1065. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1066. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1067. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1068. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1069. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1070. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1071. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1072. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1073. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1074. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1075. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1076. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1077. Odlok o razrešitvi okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Kopru
1078. Odlok o imenovanju namestnice javnega pravobranilca Republike Slovenije
1079. Odlok o imenovanju namestnice javnega pravobranilca Republike Slovenije
1080. Odlok o imenovanju namestnika javnega pravobranilca Republike Slovenije

Drugi akti

1081. Sprememba poročila o gospodarskih družbah, podjetjih ali zavodih

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1131. Uredba o dajanju soglasij k veleprodajnim cenam zdravil in medicinskih pripomočkov za humano rabo
1132. Uredba o določitvi najvišjih cen premij za obvezno zavarovanje avtomobilske odgovornosti osebnih vozil

Odloki

1133. Odlok o dopolnitvah odloka o določitvi višine in načina plačevanja cestnine

MINISTRSTVA

1134. Količnik možne rasti izhodiščnih plač za obdobje april–junij 1997

SODNI SVET

1082. Sklep o uskladitvi zneskov osebnih prejemkov in povračil sodnikov za mesec marec 1997

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1083. Sklep o pogojih za pridobitev in uživanje pravice do varstvenega dodatka v letu 1997
1084. Sklep o zaključnem računu Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije za leto 1996
1085. Sklep o spremembi in dopolnitvi sklepa o določitvi krajev, v katerih se delo poklicnih gasilcev šteje s povečanjem
1086. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o koeficientih za dokup zavarovalne dobe
1087. Navodilo o spremembah in dopolnitvah navodila o obliki, vsebini in uporabi obrazcev za opravljanje plačilnega prometa prek Agencije Republike Slovenije za plačilni promet
1135. Ugotovitveni sklep izhodiščne plače za prvi tarifni razred
1136. Ugotovitveni sklep minimalne plače za obdobje april–junij 1997
1137. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in cen na drobno na območju Slovenije za marec 1997

OBČINE

Bohinj

1089. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega družbenega plana Občine Radovljica za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega plana Občine Radovljica za obdobje 1986–1990 za območje nove Občine Bohinj,...

Brežice

1090. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Brežice za leto 1996
1091. Odlok o spremembi odloka o začasnem financiranju javne porabe Občine Brežice za leto 1997
1092. Sklep o razpisu posvetovalnega referenduma

Cerkno

1093. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Idrija za obdobje do leta 2000 in prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Idrija za obdobje od leta 1986...

Črnomelj

1094. Odlok o spremembi odloka o začasnem financiranju porabe Občine Črnomelj
1095. Odlok o taksah za obremenjevanje okolja na območju Občine Črnomelj
1096. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin družbenega plana Občine Črnomelj za obdobje 1986–1990 in osnutka ureditvenega načrta Adlešiči

Divača

1097. Sklep vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Divača

Dobrova-Horjul-Polhov Gradec

1098. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 1997

Dol pri Ljubljani

1099. Odlok o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 1997

Jesenice

1100. Sklep o javni razgrnitvi osnutka prostorsko ureditvenih pogojev za podeželje v Občini Jesenice (planska celota J5 in J6)
1101. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za pospešvanje razvoja malega gospodarstva v Občini Jesenice

Kobarid

1102. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kobarid za leto 1997
1103. Sklep o povprečni gradbeni ceni za m2 koristne stanovanjske površine in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča v Občini Kobarid za leto 1997
1104. Sklep o ceni stavbnega zemljišča v Občini Kobarid za leto 1997

Kranj

1105. Odlok o prenehanju veljavnosti odloka o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih za območje Mestne občine Kranj
1106. Pravilnik o načinu in pogojih oddajanja poslovnih prostorov v najem

Lendava

1107. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Gaberje
1108. Poročilo Volilne komisije KS Gaberje o izidu glasovanja na referendumu o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje KS Gaberje

Ljubljana

1088. Sklep o določitvi najemnin v neprofitnih stanovanjih in stanovanjskih hišah

Murska Sobota

1109. Sklep o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega načrta za ožje središče mesta Murska Sobota

Ormož

1110. Razpis nadomestnih volitev za enega člana Sveta KS Kog, ki obsega območje Gomile, Koga, Lačevesi, Jastrebcev, Vitana in Vodrancev

Pivka

1111. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Pivka za leto 1996

Radovljica

1112. Sklep o razpisu referenduma za izločitev naselij Spodnji in Zgornji Otok iz Krajevne skupnosti Mošnje in ustanovitev nove Krajevne skupnosti – Otok, za naselja Spodnji in Zgornji Otok

Sevnica

1113. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Sevnica za leto 1996
1114. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o komunalnih taksah v Občini Sevnica
1115. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o načinu in prostorski zasnovi opravljanja gospodarskih javnih služb v Občini Sevnica
1116. Odredba o javni razgrnitvi osnutka PUP za staro mestno jedro Sevnice

Sežana

1117. Pravilnik o plačah ter povračilih stroškov za poklicno in nepoklicno opravljanje funkcij v organih Občine Sežana

Šmarje pri Jelšah

1118. Odlok o spremembah odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Šmarje pri Jelšah
1119. Sklep o ukinitvi in vzpostavitvi zemljišča v splošni rabi

Zreče

1120. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Zreče za leto 1996
1121. Odlok o proračunu Občine Zreče za leto 1997

Žalec

1122. Odlok o postavljanju in upravljanju objektov za nameščanje obvestil in reklam na območju Občine Žalec
1123. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Žalec
1124. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
1125. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
1126. Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča v Občini Žalec
1127. Ugotovitev, da je mandat člana Občinskega sveta občine Žalec prešel na naslednjega kandidata z liste ZLSD, Združena lista socialnih demokratov v volilni enoti 6, del Občine Žalec
1128. Ugotovitev, da je mandat člana Občinskega sveta občine Žalec prešel na naslednjega kandidata z lsite SDSS Socialdemokratska stranka Slovenije v volilni enoti 3, del Občine Žalec

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

21. Zakon o ratifikaciji območnega Sporazuma o uporabi PASU 87,5–108 MHz za FM zvokovno radiodifuzijo (območje 1 in del območja 3) (MOSUPZR)
22. Zakon o ratifikaciji območnega Sporazuma o načrtovanju pomorskih radionavigacijskih storitev (radijski svetilniki) v evropskem pomorskem območju (MOSNPRS)
23. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Reublike Slovenije in Vlado Malte o sodelovanju izobraževanju, kulturi in znanosti (BMTIKZ)
24. Zakon o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju na področju izobraževanja, kulture in znanosti med Vlado Republike Slovenije in Vlado Arabske republike Egipt (BEGIKZ)
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti