Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/1997 z dne 4. 4. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/1997 z dne 4. 4. 1997

Kazalo

1106. Pravilnik o načinu in pogojih oddajanja poslovnih prostorov v najem, stran 1589.

Na podlagi 18., 78. in 98. člena statuta Mestne občine Kranj (Uradni list Republike Slovenije, št. 43/95), je Svet mestne občine Kranj na 22. seji dne 26. 2. 1997 sprejel
P R A V I L N I K
o načinu in pogojih oddajanja poslovnih prostorov v najem
1. člen
S tem pravilnikom se ureja način in pogoji oddajanja poslovnih prostorov v lasti Mestne občine Kranj.
2. člen
Za poslovne prostore se šteje eden ali več prostorov, ki so namenjeni za poslovno ali drugo dejavnost, so praviloma gradbena celota in so delno ali v celoti urejeni. Za poslovni prostor se šteje tudi montažni objekt.
3. člen
Poslovni prostor se odda v najem na podlagi javnega razpisa za zbiranje ponudb ali z izvedbo javne dražbe.
4. člen
Poslovni prostor se lahko odda v najem brez javnega razpisa po treh neuspelih javnih razpisih.
5. člen
Na podlagi ugotovitve, da je določen poslovni prostor izpraznjen oziroma prost, župan imenuje 3 ali več člansko komisijo za izvedbo javnega razpisa za oddajo poslovnega prostora v najem. V primeru imenovanja 3-članske komisije, je en član komisije svetnik, v primeru imenovanja 5-članske komisije, sta dva člana komisije imenovana iz vrst svetnikov Sveta mestne občine Kranj. Razpis se objavi v javnih glasilih.
Razpis vsebuje:
1. naziv in sedež najemodajalca,
2. lokacijo in velikost poslovnega prostora,
3. kraj in čas dražbe oziroma oddajanja ponudb,
4. izklicno višino najemnine,
5. namembnost poslovnega prostora,
6. rok za izbiro najugodnejšega ponudnika,
7. varščino,
8. rok za sklenitev najemne pogodbe,
9. čas trajanja razpisa,
10. morebitne druge pogoje, ki se nanašajo na poslovni prostor.
6. člen
Izklicno višino najemnine določi komisija za izvedbo javnega razpisa. Izklicna višina najemnine ne more biti nižja od osnovne najemnine. Po prvem neuspelem javnem razpisu lahko komisija izklicno višino najemnine zniža za 20%, po drugem pa za 40%.
7. člen
O poteku javnega razpisa se vodi zapisnik. Zapisnik podpišejo vsi ponudniki in člani komisije, ki vpišejo tudi morebitne pripombe.
8. člen
Komisija za izvedbo javnega razpisa pripravi zapisnik o izvedenem postopku in sprejme sklep o izbiri najugodnejšega ponudnika. Vse ponudnike se o tem obvesti. Na podlagi sklepa komisije izda župan odločbo.
Vsak ponudnik se lahko, v roku 8 dni po prejemu obvestila, pritoži. Svet mestne občine Kranj odloči o pritožbi v 30 dneh po prejemu pritožbe.
9. člen
V primeru, da najemnik ne sklene pogodbe v razpisanem roku, se šteje, da je od pogodbe odstopil.
V tem primeru se plačana varščina ne vrne, razpis se ponovi.
10. člen
Najemno razmerje nastane s sklenitvijo pisne najemne pogodbe.
11. člen
Najemno razmerje preneha:
– s sporazumnim prenehanjem najemne pogodbe,
– s potekom časa, za katerega je bila pogodba sklenjena,
– zaradi neizpolnjevanja pogodbenih določil,
– zaradi oddaje poslovnega prostora ali dela poslovnega prostora v podnajem,
– brez soglasja lastnika,
– če so poslovni prostori potrebni najemodajalcu zaradi rušitve ali preureditve objekta,
– v drugih, v zakonu in pogodbi določenih primerih.
12. člen
Osnovna najemnina se določi po naslednjem obrazcu:
Vp x K
Nm = —————————
   12 x 100
Nm = mesečna najemnina
Vp = revalorizirana vrednost poslovnega prostora
K = letna stopnja najemnine.
Osnova za določanja najemnin za poslovne prostore v lasti Mestne občine Kranj je metodologija o merilih in načinu ugotavljanja vrednosti stanovanj in stanovanjskih hiš, predpisane s pravilnikom (Uradni list SRS, št. 25/81).
Pri tem se Vp (revalorizirana vrednost poslovnega prostora) in K (letna stopnja najemnine) izračunata:
Vp = število točk x vrednost točke x uporabna površina fr (vpliv velikosti poslovnega prostora).
Vrednost točke je 3,75 DM v tolarski protivrednosti, preračunani po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan izračuna najemnine in je enaka kot za stanovanja v Republiki Sloveniji.
K = (Kr + Kp) x K 1
Kr = letna stopnja, ki zadošča za enostavno reprodukcijo in znaša 3,8% od revaloriziranje vrednosti poslovnega prostora,
Kp = stopnja, ki opredeljuje lokacijo in tržno vrednost oziroma prometnost poslovnega prostora in je od 5 do 40%, v prilogi 1,
K1 = faktor lega poslovnega prostora v objektu in predstavlja za kletno lego 90%, za višja nadstropja 95% in pritličje 100%.
13. člen
Vsa morebitna soglasna vlaganja najemnika v poslovni prostor so predmet najemne pogodbe.
14. člen
Višina najemnine po že sklenjenih najemnih pogodbah o oddaji poslovnih prostorov se določi v višini osnovne najemnine po tem pravilniku.
15. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati pravilnik o oddaji in prodaji poslovnih prostorov (Uradni list Republike Slovenije, št. 23/93).
16. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi.
Predsednik
Sveta mestne občine Kranj
Branko Grims l. r.
                            PRILOGA 1

   k pravilniku o načinu in pogojih oddajanja poslovnih
            prostorov v najem


Kp = stopnja, ki opredeljuje lokacijo in tržno vrednost oziroma
prometnost poslovnega prostora.


I. SKUPINA - letna stopnja 40% od revalorizirane vrednosti
poslovnega prostora

1. Cankarjeva ul. št. 8,

2. Koroška c. št. 14, št. 16,

3. Prešernova ul. št. 13,

4. Glavni trg št. 2.


II. SKUPINA - letna stopnja 30%

1. Cesta Staneta Žagarja št. 27, razen garaže,

2. Kidričeva c. št. 6, št. 6a, št. 12, št. 14, št. 47, št. 47a,

3. Bleiweisova c. št. 16,

4. Koroška c. št. 26, št. 2,

5. Šorlijeva ul. št. 12,

6. C. 1. maja št. 5,

7. Delavska c. št. 1,

8. Gubčeva ul. št. 1,

9. Ul. Janka Puclja št. 7, št. 9,

10. Župančičeva ul. št. 4.


III. SKUPINA - letna stopnja 20%

1. Pot na Kolodvor št. 2,

2. Partizanska c. št. 37,

3. Savska c. št. 8,

4. Sejmišče št. 4,

5. Ul. Tuga Vidmarja št. 2,

6. Vodopivčeva ul. št. 8, št. 16, št. 19,

7. Tomšičeva ul. št. 14, št. 21, št. 32,

8. Trubarjev trg št. 5, št. 6,

9. Reginčeva ul. št. 2,

10. C. Staneta Žagarja št. 12, št. 27 (garaža), št. 51.


IV. STOPNJA - letna stopnja 5%

1. Tomšičeva ul. št. 42 (začasno skladišče).


AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti