Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/1997 z dne 4. 4. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/1997 z dne 4. 4. 1997

Kazalo

1117. Pravilnik o plačah ter povračilih stroškov za poklicno in nepoklicno opravljanje funkcij v organih Občine Sežana, stran 1594.

Na podlagi 1. člena začasnega sklepa o razvrstitvi občin v skupine in določitvi količnika za najvišje vrednoteno funkcijo v posamezni skupini (Uradni list RS, št. 21/95), 3. člena zakona o funkcionarjih v državnih organih (Uradni list RS, št. 30/90, 18/91, 22/91, 2/91 in 4/93) in 16. člena statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 28/95 in 35/95) je Občinski svet občine Sežana na seji dne 20. 3. 1997 sprejel
P R A V I L N I K
o plačah ter povračilih stroškov za poklicno in nepoklicno opravljanje funkcij v organih Občine Sežana
1. člen
S tem pravilnikom se določajo plača, nadomestila in povračila stroškov občinskih funkcionarjev, ki opravljajo funkcijo poklicno in nepoklicno ter za zunanje člane delovnih teles občinskega sveta ter člane nadzornega odbora, ki se skladno z zakonom ne štejejo za funkcionarje
2. člen
Funkcionarji so župan, podžupan, predsednik in podpredsednik ter člani občinskega sveta in tajnik občinske uprave.
Funkcionarji opravljajo svojo funkcijo praviloma nepoklicno, razen tajnika občinske uprave, ki opravlja funkcijo poklicno.
3. člen
Plača je sestavljena iz osnovne plače, dela plače za delovno uspešnost in dodatkov.
Osnovna plača se določi na podlagi osnove za obračun plač in količnikov v skladu z zakonom.
Osnova za obračun plače je izhodiščna plača za I. tarifni razred, dogovorjena s kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti. Del plače za delovno uspešnost ne pripada funkcionarju, ki prejema funkcijski dodatek.
4. člen
Količnik za določitev osnovne plače v Občini Sežana znaša 7,5.
Za posamezne funkcije se določijo naslednji najvišji koeficienti za določitev plače:
– župan 7,5
– tajnik 7,0
– predsednik občinskega sveta 6,8
– podžupan 6,9
– podpredsednik občinskega sveta 6,2
– člani občinskega sveta 5,5
– predsednik delovnega telesa 5,4
– podpredsednik delovnega telesa 5,0
– član delovnega telesa 5,0
– predsednik nadzornega odbora 5,5
– član nadzornega odbora 5,0
5. člen
Funkcionar, ki poklicno opravlja funkcijo, ima pravico do plače, določene za funkcijo, prejemkov iz sredstev skupne porabe, nadomestila plače za čas odsotnosti z dela ter do povračila stroškov, ki jih ima pri delu in v zvezi z delom.
Funkcionarju, ki poklicno opravlja funkcijo, se plača v mesečnem znesku poveča za 0,5% za vsako začetno leto delovne dobe, vendar največ do 20%.
Odstotek 0,5 se za ženske, ki imajo več kot 25 let delovne dobe, poveča za 0,25% za vsako začetno leto delovne dobe nad 25 let.
Funkcionarju, ki poklicno opravlja funkcijo pripada del plače za delovno uspešnost v višini 33% osnovne plače mesečno.
6. člen
Nepoklicni funkcionar ima pravico do:
– nadomestila plače oziroma do izgubljenega zaslužka,
– dela plače za opravljanje funkcije v sorazmerju z obsegom opravljenega dela, za katerega funkcionar ni prejel nadomestila plače in znaša največ 33% plače, ki bi pripadal funkcionarju za poklicno opravljanje funkcije za polni delovni čas – nagrada. V primeru, da funkcionar opravlja dve ali več funkcij, se upošteva najvišji koeficient,
– povračila stroškov (potni in drugi).
7. člen
Kriterij za ugotovitev obsega opravljenega dela je čas, ki ga funkcionar prebije na sejah občinskega sveta in njegovih delovnih teles in drugih organov občine ali na sejah, srečanjih in drugih dogodkih, na katerih funkcionar sodeluje kot uradni predstavnik občine Sežana.
V čas iz prvega odstavka se šteje tudi čas, potreben za pripravo in čas prebit na poti. Priprava za sejo občinskega sveta se predsedniku občinskega sveta prizna v višini 7 ur, članu občinskega sveta pa 5 ur. Priprava za sejo delovnega telesa in nadzornega odbora se predsedniku delovnega telesa in nadzornega odbora prizna v višini 3 ure, članu delovnega telesa in nadzornega odbora pa 1 uro.
Plačilo v zvezi s pripravo na sejo se prizna pod pogojem, da je funkcionar na seji prisoten.
Kolikor gre za nadaljevanje nezaključenih sej in za korespondenčne seje, se priprava ne prizna.
8. člen
Delovno uspešnost nepoklicnih funkcionarjev določi občinski svet s sklepom na vsake tri mesece v višini do 50% osnove mesečno na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Županu se prizna tudi odstotek za vrednotenje delovnih izkušenj v skladu z zakonom. Sklep izda predsednik občinskega sveta.
9. člen
Nepoklicni funkcionar je upravičen do dela plače – nagrade le v primeru, če se občinski svet, delovno telo ali drug organ katerega član je, sestane vsaj enkrat mesečno in je funkcionar na seji prisoten.
Do dela plače (nagrade) je upravičen tudi, če sodeluje na srečanjih in drugih dogodkih kot uradni predstavnik Občine Sežana.
10. člen
Evidenco v obsegu opravljenega dela nepoklicnih funkcionarjev vodi strokovna služba občinskega sveta.
11. člen
Nepoklicni funkcionar prejema prejemke, določene v šestem členu, razen nadomestila plače, v organu v katerem opravlja funkcijo.
12. člen
Nadomestilo plače izplača za čas, ko zaradi dela pri organih občine izgubi plačo na delovnem mestu, podjetje, druga organizacija, organ ali delodajalec, kjer je funkcionar v delovnem razmerju in sicer tako, da predloži zahtevek za povračilo izgubljene plače pristojnemu organu občine.
13. člen
Funkcionarju, ki kot samostojni podjetnik in podjetnik v družbi opravlja dejavnost, se na njegovo zahtevo izplača nadomestilo izgubljenega zaslužka.
Za izračun izgubljenega zaslužka se upošteva osnova, od katere funkcionar plačuje prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
14. člen
Povračila stroškov, ki jih ima funkcionar, se priznavajo za stroške prevoza po veljavni tarifi, za najkrajšo relacijo z javnim prevoznim sredstvom od doma ali kraja zaposlitve do mesta opravljanja funkcije.
Do povračila za uporabo lastnega vozila je upravičen tisti funkcionar, čigar bivališče je več kot tri kilometre oddaljeno od rednih prometnih zvez oziroma kjer so prometne zveze za izvršitev nalog popolnoma neustrezne. V tem primeru je funkcionar upravičen do povračila kilometrine.
Če je funkcionar napoten na službeno potovanje, uporablja za prevoz službeni avtomobil ali javno prevozno sredstvo.
V primerih, ko to narekuje smotrnost ali narava opravila, ko ni ustrezne prometne zveze ali nastanejo razlogi, ki otežujejo uporabo javnega prevoznega sredstva, lahko uporablja osebni avtomobil in se mu obračunava kilometrina.
Nadomestilo materialnih stroškov v zvezi s potovanjem prejme funkcionar na podlagi potnega naloga v skladu s sklepom župana o povračilu materialnih stroškov delavcev občinske uprave.
Funkcionarju se povrnejo tudi stroški cestnine, za kar je dolžan predložiti račun.
15. člen
O pravicah funkcionarja po tem pravilniku odloča občinski svet. Zoper odločbo je možen ugovor v petnajstih dneh od prejema odločbe na občinski svet.
Funkcionarju, ki poklicno opravlja funkcijo pripadajo po prenehanju funkcije pravice določene z zakonom.
16. člen
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati pravilnik št. 020 – 46/96 z dne 13. 6. 1996.
17. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 5. 1997.
Št. 020-46/96
Sežana, dne 20. marca 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Sežana
Pavel Macarol, dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti