Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/1997 z dne 4. 4. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/1997 z dne 4. 4. 1997

Kazalo

1107. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Gaberje, stran 1591.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85), 3. in 56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/91) ter odločitve krajanov KS Gaberje na referendumu dne 16. 3. 1997 je Svet KS Gaberje na seji dne 17. 3. 1997 sprejel
S K L E P
o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Gaberje
1. člen
Na območju Krajevne skupnosti Gaberje se po odločitvi krajanov na referendumu dne 16. 3. 1997 uvede krajevni samoprispevek za obdobje petih let, in sicer od 1. 4. 1997 do 30. 3. 2001.
2. člen
Sredstva zbrana s samoprispevkom, se bodo uporabila za izvedbo naslednjega referendumskega programa:
– izgradnja kanalizacije in čistilne naprave v naselju,
– sofinanciranje izgradnje novega krajevnega urada,
– asfaltiranje vaških cest in tekoče vzdrževanje poljskih poti,
– rekonstrukcija oziroma izgradnja novega vodovodnega omrežja,
– ureditev razširjenega dela pokopališča,
– tekoče vzdrževanje že obstoječih objektov in ostalo.
3. člen
Zavezanci plačila krajevnega samoprispevka so delovni ljudje in občani s stalnim bivališčem v KS Gaberje in samostojni podjetniki s stalnim prebivališčem oziroma sedežem dejavnosti v KS Gaberje, in sicer v naslednji višini:
– 2% od neto plače zaposlenih oziroma nadomestila plače ter nagrad, plačil dopolnilnega dela in plačil po pogodbah o delu,
– 10% od katastrskega dohodka,
– 2% od pokojnin,
– 3% od neto zavarovalne osnove samostojni podjetniki s stalnim bivališčem ali sedežem dejavnosti v KS Gaberje,
– 200 DEM letno v tolarski protivrednosti za zaposlene v tujini.
4. člen
Plačila samoprispevka so oproščeni zavezanci, ki jih določa 12. člen zakona o samoprispevku – prečiščeno besedilo – (Uradni list SRS, št. 35/85).
5. člen
Samoprispevek bodo obračunavala in odtegovala podjetja, zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač ali nadomestil in pokojnin.
Kmetijskim proizvajalcem in obrtnikom bo obračunavala in odtegovala samoprispevek Republiška uprava za prihodke – izpostava Lendava.
Zaposleni v tujini bodo plačevali samoprispevek po položnici, ki jo bo izstavil Svet KS Gaberje.
Ob vsakem izplačilu oziroma nakazilu samoprispevka se KS Gaberje dostavi seznam zavezancev, za katere se nakazuje samoprispevek.
6. člen
Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na posebnem žiro računu KS Gaberje št. 51920-842(059)82016 – za krajevni samoprispevek.
7. člen
Nadzor nad zbiranjem, uporabo in gospodarjenjem s samoprispevkom zbranih sredstev bo upravljal Svet KS Gaberje in bo najmanj enkrat letno poročal zboru krajanov o uporabi zbranih sredstev.
8. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 4. 1997 dalje.
Gaberje, dne 17. marca 1997.
Predsednik
Sveta KS Gaberje
Jožef Sarjaš l. r.

AAA Zlata odličnost