Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/1997 z dne 4. 4. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/1997 z dne 4. 4. 1997

Kazalo

1095. Odlok o taksah za obremenjevanje okolja na območju Občine Črnomelj, stran 1582.

Na podlagi 10. in 80. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93, 44/95 in 1/96), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96) in 19. člena statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 39/95 in 65/95) je Občinski svet občine Črnomelj na seji dne 27. marca 1997 sprejel
O D L O K
o taksah za obremenjevanje okolja na območju Občine Črnomelj
I. NAMEN
1. člen
Z namenom zmanjševanja obremenjevanja okolja in racionalne rabe ter izkoriščanja naravnih dobrin na območju Občine Črnomelj se s tem odlokom predpisujejo takse, ki se uporabijo za investicijsko vzdrževanje, izgradnjo novih, razširitev in sanacijo komunalnih objektov in naprav.
II. ZAVEZANCI
2. člen
Zavezanci za plačilo taks so fizične in pravne osebe (v nadaljnjem besedilu: uporabniki), ki so povzročitelji obremenjevanja okolja in so uporabniki objektov ter naprav komunalne infrastrukture.
Plačila takse iz 1. točke 3. člena tega odloka so oproščeni zavezanci, ki niso priključeni na kanalizacijsko omrežje in imajo urejeno lastno čiščenje odplak do zakonsko predpisane meje za izpust v vodotok ali podtalje ter to lahko dokažejo na predpisan način.
III. VIŠINA TAKS
3. člen
Takse znašajo:
1) za uporabnike vodovodnega omrežja
a) 33 SIT/m3 porabljene vode v gospodinjstvu,
b) 56 SIT/m3 porabljene vode v gospodarskih in ostalih dejavnostih,
2) za uporabnike kanalizacijskega omrežja
a) 16 SIT/m3 porabljene vode v gospodinjstvu,
b) 25 SIT/m3 porabljene vode v gospodarstvu,
3) za uporabnike odvažanja odpadkov,
a) 75 SIT/osebo/mesec v gospodinjstvih,
b) 6 SIT/m2/mesec v gospodarstvu in ostalih dejavnostih,
4) za uporabnike deponiranja odpadkov
a) 53 SIT/osebo/mesec v gospodinjstvih,
b) 5 SIT/m2/mesec v gospodarstvu in ostalih dejavnostih,
4. člen
Višina takse, ki je določena v 3. členu tega odloka se mesečno povečuje z rastjo drobnoprodajnih cen v Republiki Sloveniji.
IV. POBIRANJE TAKS
5. člen
Takse zaračunavajo in pobirajo s strani občine pooblaščeni izvajalci javnih služb, ki uporabniku zaračunavajo komunalno storitev. Izvajalci javnih služb so dolžni do 30. v mesecu za pretekli mesec nakazati vso pobrano takso in povračila na žiro račun proračuna Občine Črnomelj.
6. člen
Pobrana taksa je prihodek proračuna Občine Črnomelj. Sredstva se namensko uporabijo po sprejetem proračunu občine in gospodarsko finančnih načrtih pooblaščenih izvajalcev javnih služb za:
– investicijsko vzdrževanje, rekonstrukcije in sanacije komunalnih objektov in naprav,
– izgradnjo novih in razširitev obstoječih komunalnih objektov in naprav,
– sanacijo divjih odlagališč ali drugače degradiranega okolja,
– raziskave, meritve, propagando in podobne dejavnosti v zvezi z varovanjem okolja.
V. NADZOR
7. člen
Pooblaščeni izvajalci javnih služb morajo do 28. februarja pripraviti poročilo o obračunani, pobrani in izterjani oziroma ne izterjani taksi v preteklem letu.
Poročilo o pobiranju spremlja odbor za gospodarstvo Občinskega sveta občine Črnomelj, ki tudi nadzira porabo sredstev.
8. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo komunalni inšpektor in pooblaščene osebe za komunalni nadzor v skladu z odlokom o komunalnem nadzoru.
VI. KAZNI
9. člen
Z denarno kaznijo najmanj 25.000 SIT se kaznuje fizična oseba, če ne izpolnjuje obveznosti plačila takse, določene v 3. členu tega odloka.
Z denarno kaznijo najmanj 250.000 SIT se kaznuje pravna oseba, če ne izpolnjuje obveznosti plačila takse, določene v 3. členu tega odloka.
Z denarno kaznijo najmanj 25.000 SIT se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, če ne izpolnjuje obveznosti plačila takse, določene v 3. členu tega odloka.
10. člen
Z denarno kaznijo najmanj 250.000 SIT se kaznuje pravna oseba, če ne izpolnjuje obveznosti pobiranja takse v skladu s 5. členom tega odloka.
Z denarno kaznijo najmanj 25.000 SIT se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, če ne izpolnjuje obveznosti pobiranja takse v skladu s 5. členom tega odloka.
VII. PREHODNI DOLOČBI
11. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati uredba o taksah in povračilih za obremenjevanje okolja in racionalno rabo naravnih dobrin (Uradni list RS, št. 50/94) in odlok o zagotavljanju in uporabi sredstev za varstvo okolja (Skupščinski dolenjski list, št. 14/90).
12. člen
Ta odlok prične veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republika Slovenije, obveznost plačila takse in njenega pobiranja pa prične s prvim dnem v mesecu po uveljavitvi odloka.
Št. 385-3/97
Črnomelj, dne 27. marca 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Črnomelj
Andrej Kavšek, dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost