Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/1997 z dne 4. 4. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/1997 z dne 4. 4. 1997

Kazalo

1055. Zakon o poroštvih Republike Slovenije za obveznosti iz pogodb o najetju posojil mednarodne banke za obnovo in razvoj za projekt oživitve naložbene dejavnosti v Sloveniji (ZPOPNP), stran 1549.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o poroštvih Republike Slovenije za obveznosti iz pogodb o najetju posojil Mednarodne banke za obnovo in razvoj za projekt oživitve naložbene dejavnosti v Sloveniji (ZPOPNP)
Razglašam zakon o poroštvih Republike Slovenije za obveznosti iz pogodb o najetju posojil Mednarodne banke za obnovo in razvoj za projekt oživitve naložbene dejavnosti v Sloveniji (ZPOPNP), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 25. marca 1997.
Št. 001-22-25/97
Ljubljana, dne 2. aprila 1997.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O POROŠTVIH REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OBVEZNOSTI IZ POGODB O NAJETJU POSOJIL MEDNARODNE BANKE ZA OBNOVO IN RAZVOJ ZA PROJEKT OŽIVITVE NALOŽBENE DEJAVNOSTI V SLOVENIJI (ZPOPNP)
1. člen
Republika Slovenija daje poroštva za obveznosti iz naslova posojil, sklenjenih med Mednarodno banko za obnovo in razvoj (v nadaljevanju: MBOR) in Novo ljubljansko banko d.d., Ljubljana, v višini 35 mio DEM, med MBOR in SKB banko d.d., Ljubljana, v višini 30 mio DEM in med MBOR in Banko Celje d.d., Celje v višini 10 mio DEM (v nadaljevanju: slovenske poslovne banke), ki jih bodo slovenske poslovne banke najele za projekt oživitve naložbene dejavnosti v Sloveniji z namenom dodeljevanja posojil upravičencem za financiranje naložb povečanja proizvodnje oziroma modernizacije v realnem sektorju, pod naslednjimi pogoji:
– znesek posojil se črpa in odplačuje v DEM;
– posojila se odplačujejo polletno, rok odplačila je 15 let z vključenim petletnim odlogom odplačila glavnice in pričetkom odplačila glavnice leta 2001;
– obrestna mera je obrestna mera MBOR za posojila v DEM, vezana na LIBOR, spremenljiva dvakrat letno;
– strošek nečrpanja je 0,75% letno na nečrpani znesek posojil.
2. člen
Skladno s 1. členom tega zakona, bo Republika Slovenija v primerih, ko slovenske poslovne banke, zaradi svoje plačilne nesposobnosti ne bodo poravnale svojih dospelih obveznosti iz posojilnih pogodb, na poseben poziv MBOR, plačala te obveznosti namesto slovenskih poslovnih bank.
3. člen
Pogodbe o poroštvu v imenu in za račun Republike Slovenije sklene z MBOR minister, pristojen za finance.
Ministrstvo, pristojno za finance, skrbi za izvajanje tega zakona ter vseh pravic in obveznosti Republike Slovenije, ki iz njega izhajajo.
4. člen
Sredstva za plačilo obveznosti slovenskih poslovnih bank v primerih iz 2. člena tega zakona se zagotovijo v proračunu Republike Slovenije.
5. člen
V primerih, ko Republika Slovenija plača obveznosti iz posojilnih pogodb namesto slovenskih poslovnih bank, pridobi Republika Slovenija v razmerju do slovenskih poslovnih bank pravico do povračila za izplačane zneske in stroške, ki so s tem v zvezi nastali.
6. člen
V roku 8 delovnih dni po podpisu poroštvenih pogodb iz 3. člena tega zakona sklenejo ministrstvo, pristojno za finance, in slovenske poslovne banke pogodbe, s katerimi podrobneje uredijo medsebojna razmerja v zvezi z izvajanjem določbe 5. člena tega zakona.
7. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 440-03/96-66/1
Ljubljana, dne 25. marca 1997.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost