Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/1997 z dne 4. 4. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/1997 z dne 4. 4. 1997

Kazalo

1121. Odlok o proračunu Občine Zreče za leto 1997, stran 1597.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95), 45. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in 20. člena statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 30/95) je Občinski svet občine Zreče na seji dne 24. 3. 1997 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Zreče za leto 1997
1. člen
S proračunom Občine Zreče (v nadaljevanju: občinski proračun), se zagotavljajo sredstva za financiranje javne porabe v Občini Zreče v letu 1997.
2. člen
Z občinskim proračunom se ureja upravljanje s prihodki in odhodki ter upravljanje z občinskim premoženjem in dolgovi.
3. člen
Predvideni prihodki proračuna za leto 1997 znašajo 335,241.861,54 SIT in se razporedijo za:
– tekoče obveznosti 281,797.741,54 SIT,
– investicijske odhodke 52,944.120 SIT,
– račun financiranja 500.000 SIT.
Proračun vključuje prihodke za financiranje zagotovljene porabe in prihodke za financiranje drugih nalog občine.
Podrobnejši pregled prihodkov občinskega proračuna in njihova razporeditev sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov, računu financiranja in v posebnem delu proračuna, ki so sestavni del občinskega proračuna.
4. člen
V rezerve (stalno proračunsko rezervo) Občine Zreče se izloči 0,50% predvidenih skupnih prihodkov občinskega proračuna za leto 1997.
5. člen
Sredstva tekoče proračunske rezerve se dodeljujejo:
– za naloge, ki so neodložljive in za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, in ki po svoji vsebini sodijo v javno porabo na ravni občine in
– za naloge, za katere se med letom izkaže, da v proračunu zanje niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu.
6. člen
Sredstva občinskega proračuna se praviloma delijo med letom enakomerno med vse uporabnike v okviru doseženih prihodkov in v odvisnosti od zapadlih obveznostih, v skladu z likvidnostnim položajem, razen, če občinski svet z ustreznim aktom ne določi drugače.
7. člen
Do sprejema zakona o javnih naročilih se morajo nabava opreme, investicijska, vzdrževalna dela in storitve oddajati s pogodbo in v skaldu s predpisi, ki veljajo za državni proračun.
8. člen
Da bi občinski svet lahko opravljal nadzor nad namenskostjo in učinkovitostjo gospodarjenja s sredstvi občinskega proračuna, morajo uporabniki sredstev občinskemu svetu:
– dostaviti finančni načrt in zaključni račun,
– najmanj četrtletno, na zahtevo občinskega sveta pa tudi večkrat letno, poročati o izvršitvi posameznih nalog, za katere so jim zagotovljena sredstva iz občinskega proračuna.
9. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan občine.
Župan je pooblaščen da:
– odloča o uporabi tekoče proračunske rezerve, ki je namenjena za financiranje nepredvidenih proračunskih odhodkov;
– odloča o uporabi sredstev rezerv do višine 550.000 SIT, v posameznem primeru za namene iz 12. člena zakona o financiranju občin;
– odloča o dinamiki porabe sredstev tekočega dela občinskega proračuna;
– odloča o začasni uporabi tekočih likvidnostnih proračunskih sredstev zaradi ohranitve njihove realne vrednosti;
– odloča o najetju posojila, vendar le do višine 5% občinskega proračuna, ki mora biti odplačano do konca tega proračunskega leta;
– v primeru neenakomernega priliva sredstev začasno zadrži ali zmanjša uporabo sredstev za posamezne namene, odobrene v proračunu; o teh ukrepih je župan dolžan obvestiti občinski svet ter uporabnike sredstev in po potrebi predlagati spremembo občinskega proračuna.
10. člen
Občina lahko najame posojilo le za financiranje investicij v gospodarske in druge javne infrastrukture, v obsegu, ki ne presega 10% zagotovljene porabe Občine Zreče v letu 1996, vendar odplačilo anuitet ne sme preseči 5% zagotovljene porabe Občine Zreče, v tem letu.
11. člen
Občinski svet sprejme na predlog župana premoženjsko bilanco občine po stanju na dan 31. 12. 1997, najkasneje do 31. 3. 1998.
12. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 012-36/97
Zreče, dne 24. marca 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Zreče
Gorazd Korošec, dipl. ek. l. r.

AAA Zlata odličnost