Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/1997 z dne 4. 4. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/1997 z dne 4. 4. 1997

Kazalo

1122. Odlok o postavljanju in upravljanju objektov za nameščanje obvestil in reklam na območju Občine Žalec, stran 1598.

Na podlagi 39., 43. in drugega odstavka 51. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 29/90, 18/93, 47/93 in 71/93), 21. in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odločba US RS, 45/94 – odločba US RS in Uradni list RS, št. 57/94 in 14/95), 3., 25. in 105. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90 in Uradni list RS, št. 10/91, 13/93 in 66/93) ter 12. in 13. člena statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 34/95 in 16/96) je Občinski svet občine Žalec na seji dne 13. marca 1997 sprejel
O D L O K
o postavljanju in upravljanju objektov za nameščanje obvestil in reklam na območju Občine Žalec
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se ureja postavljanje in upravljanje objektov in naprav za nameščanje obvestil in reklam v obliki plakatov, napisov, znakov, svetlobnih napisov, transparentov, tabel, panojev, simbolov idr. (v nadaljevanju: reklamni objekti).
II. VRSTE REKLAMNIH OBJEKTOV
2. člen
Reklamni objekti so stalni in prenosni.
Stalni reklamni objekti so: reklamni stebri, reklamne stene, vgrajene table, na steno pritrjene vitrine, okviri panojev in elektronske table, na kandelabre pritrjeni okviri in table ter prostostoječi panoji.
Prenosni reklamni objekti so: prenosni panoji in transparenti ter napisi na javnih in drugih vozilih.
Obrazložitev izrazov:
1. reklama je slika, beseda ali druga oblika izražanja, ki opozarja na izdelek, dejavnost ali dogodek,
2. obvestilo je sporočilo, ki pove nekaj o določeni stvari ali dogodku,
3. jumbo pano je pano velikih dimenzij (5,1 × 2,4 m in 3 × 4 m),
4. obvestilna tabla je plošča, na kateri je napisano ali nameščeno obvestilo o lokaciji podjetja ali firme in njihove dejavnosti,
5. reklamna tabla je plošča na kateri je napisana ali nameščena reklama za firmo, izdelek ali dogodek,
6. reklamni steber je steber na katerega se lepijo ali nameščajo reklame,
7. svetlobni pano je način oglaševanja, reklamiranja, kjer je obvestilo osvetljeno in vidno tudi ponoči,
8. transparent je kos blaga ali drugega materiala ali plošča z napisom ali sliko za javno izražanje, sporočanje ali reklamiranje,
9. reklamni pano je plošča, na katero se pritrdijo ali nalepijo reklamni plakati ali predmeti; panoji so lahko prostostoječi ali pritrjeni na steno objekta,
10. reklamno stojalo je stojalo na katero se pritrdijo ali nalepijo reklame.
Plakatna mesta so reklamni stebri in prostostoječi ali na steno objekta pritrjeni reklamni panoji. Namenjena so lepljenju in nameščanju plakatov z reklamno ali obvestilno vsebino.
3. člen
Glede na velikost in obliko ločimo naslednje reklamne objekte:
1. jumbo panoje dimenzij 5,1 × 2,4 m in 3 × 4 m,
2. prostostoječe in stenske reklamne table in reklamni panoji velikosti do 6,0 m2,
3. obvestilne table velikosti do 0,5 m2,
4. reklamna stojala velikosti do 0,5 m2,
5. reklamne stebre,
6. svetlobni panoji velikosti do 3,0 m2,
7. transparente in zastave,
8. reklamne table na kandelabrih velikosti do 0,5 m2.
III. POSTAVLJANJE REKLAMNIH OBJEKTOV IN DEJAVNOST PLAKATIRANJA
4. člen
Reklamne objekte je dovoljeno postaviti, pritrditi ali vgraditi na mestih, kjer je postavitelj reklamnega objekta pridobil dovoljenje za poseg v prostor (dovoljenje za postavitev) s strani Upravne enote Žalec.
Upravljalec reklamnega objekta je pravna ali fizična oseba, ki urejuje in vzdržuje reklamni objekt, nanj namešča reklame in obvestila skladno z določili tega odloka.
Postavitelj je hkrati upravljalec reklamnega objekta, lahko pa objekte odda v upravljanje drugi pravni ali fizični osebi.
5. člen
Jumbo panoje in plakatna mesta lahko postavljajo in upravljajo pravne in fizične osebe, ki so na podlagi pogodbe z občino pridobile pravico postavljanja in upravljanja.Upravljalec plakatnih mest je v nadaljevanju imenovan izvajalec plakatiranja.
Reklamne objekte na zemljiščih, ki so v lasti občine, lahko postavlja in upravlja z njimi le pravna ali fizična oseba, ki jo je pooblastila Občina Žalec.
Po prenehanju pravice postavljanja reklamnega objekta, ga mora postavitelj oziroma upravljalec v roku 8 dni odstraniti.
V primeru, da postavitelj oziroma upravljalec objekta ne odstrani v predpisanem roku, ga na njegove stroške odstrani občina.
6. člen
Stalne in prenosne reklamne objekte lahko postavijo pravne in fizične osebe tudi na lastnih objektih oziroma funkcionalnih zemljiščih, v skladu s tem odlokom.
7. člen
Upravljalci reklamnih objektov so dolžni reklamne objekte redno urejevati in vzdrževati ter jih po potrebi obnavljati.
Prepovedano je poškodovati reklamne objekte in reklame ter obvestila, nameščene na njih.
Na reklamnih objektih mora biti na vidnem mestu označen uradni naziv upravljalca reklamnega objekta oziroma izvajalca plakatiranja.
8. člen
Dejavnost plakatiranja ima značaj profitne dejavnosti. Cena se določa v pogodbi z občino. Izvajalec plakatiranja se izbere na podlagi javnega razpisa za celotno območje Občine Žalec ali ločeno po območjih krajevnih skupnosti.
Nameščanje plakatov je dovoljeno samo na plakatnih mestih, ki so določena s tem odlokom in jih lahko namešča oziroma odstranjuje samo pooblaščeni izvajalec plaka- tiranja.
Prepovedano je odstranjevati in poškodovati plakate, ki so pravilno (skladno z določili 8. in 9. člena tega odloka) nameščeni na plakatnih mestih.
9. člen
Izvajalec plakatiranja je dolžan izvajati dejavnost plakatiranja tako:
1. da so plakati, ki jih namešča na plakatna mesta opremljeni s štampiljko izvajalca plakatiranja in datumom, do katerega dneva sme plakat viseti na plakatnem mestu,
2. da so plakati na plakatnem mestu primerno razvrščeni,
3. da poškodovane plakate nadomesti z novimi oziroma jih odstrani v najkrajšem času, najkasneje v roku dveh dni,
4. da odstranjuje plakate, ki niso opremljeni s štampiljko in datumom,
5. da so plakatna mesta vzdrževana in njihova okolica urejena,
6. da prijavlja komunalnemu inšpektorju nepravilno nameščanje plakatov,
7. da po preteku datuma veljavnosti plakata, le-tega odstrani, najkasneje v roku dveh dni,
8. da mesečno poravnava obveznosti iz pogodbe z občino,
9. da mesečno poravnava obveznosti iz naslova komunalnih taks v skladu z določili odloka o komunalnih taksah v Občini Žalec,
10. da vodi evidenco v knjigi plakatiranja.
10. člen
Izvajalec plakatiranja mora voditi evidenco o:
– plakatnih mestih, ki jih ima v upravljanju in
– naročnikih plakatov, ki so v določenih časovnih terminih pritrjeni na določenih plakatnih mestih.
Evidenco je potrebno voditi tekoče dnevno v knjigi plakatiranja. Vsebovati mora naslednje podatke:
1. podatke o izvajalcu plakatiranja;
– uradni naziv izvajalca plakatiranja (ime in priimek oziroma uradni naziv podjetja, organizacije oziroma skupnosti),
– sedež oziroma kraj bivanja izvajalca plakatiranja,
– številka žiro računa izvajalca plakatiranja;
2. podatke o plakatnem mestu;
– velikost in oblika plakatnega mesta,
– točna lokacija (kraj, objekt, zemljiškoknjižna številka parcele),
– datum in številka dovoljenja za postavitev, izdanega pri Upravni enoti Žalec,
– rok trajanja dovoljenja (za stalno, za določen čas);
3. podatke o naročniku plakata;
– uradni naziv naročnika,
– sedež naročnika,
– datum namestitve plakata,
– rok trajanja namestitve (število dni).
IV. POGOJI ZA POSTAVITEV REKLAMNIH OBJEKTOV
11. člen
Reklamnih objektov iz 1., 2. in 6. točke 3. člena tega odloka (jumbo, svetlobnih in reklamnih panojev in reklamnih tabel) ni možno postaviti v naslednjih primerih:
– če gre za kmetijska oziroma druga zemljišča, kjer bi postavitev ovirala kmetijsko obdelavo ali vzdrževanje, izjemoma je dovoljena postavitev na parcelno mejo,
– če gre za zemljišča, ki so zavarovana kot naravno ali kulturno območje ali je na njem zgrajen zavarovan objekt,
– če gre za zemljišča, kjer je oviran pogled na značilno veduto mesta, kompleks ali objekt,
– na zelenicah, v parkih ali zemljiščih, kjer bi postavitev zakrila obstoječe ali načrtovane zelenice ali parke,
– če gre za zemljišča, kjer so že postavljene druge obvestilne ali reklamne oznake, pa bi se z dodatno postavitvijo zmanjšala njihova sporočilnost,
– na zemljiščih, ki so v upravljanju vodnega gospodarstva,
– v cestnem svetu kategoriziranih cest, razen če se za postavitev pridobi soglasje upravljalca ceste,
– na mestih, kjer postavitev zakriva ostala javna obvestila,
– na mestih, kjer postavitev zakriva zavarovane ali nezavarovane javne objekte, obeležja spomenike ali druge pomembne objekte ali naprave,
– na javnih mestih (pločnikih, zelenicah), kjer bi postavitev ovirala osnovno namembnost površine,
– na površinah in objektih, kjer bi se zaradi tega zmanjšala prometna varnost, zaradi zmanjšane pozornosti voznika ali zmanjšanja zaznavanja prometnih oznak,
– v večjih križiščih, ob cestnih priključkih,
– na površinah, ki služijo kot interventne poti.
12. člen
Reklamnih objektov iz 1., 2. in 6. točke 3. člena tega odloka (jumbo, reklamnih in svetlobnih panojev in reklamnih tabel) ni možno nameščati v naslednjih primerih:
– na zavarovanih objektih,
– na starejših objektih z značilno arhitekturno tipiko,
– na objektih, kjer bi pritrditev kvarila izgled objekta,
– na prodajnih kioskih, energetskih napravah, stebrih, ograjah in drugih objektih ter drevesih,
– na fasadah objektov, če velikost reklamnega objekta presega polovico površine fasade.
13. člen
Za postavitev reklamnih objektov ob kategoriziranih in nekategoriziranih cestah, je potrebno pridobiti soglasje upravljalca teh cest.
14. člen
Z barvo kot reklamnim sporočilom je možno označiti objekte ali dele objekta v soglasju vseh lastnikov in uporabnikov objekta, ob upoštevanju kriterijev za arhitekturno oblikovanje objektov.
15. člen
Svetlobne panoje je dopustno postaviti ali namestiti le znotraj ureditvenih območij naselij oziroma mesta Žalec.
V. OBLIKA IN VSEBINA REKLAMNIH OBJEKTOV
16. člen
Največja dovoljena velikost reklamnih tabel in panojev je 6 m2 (3 × 2 m), jumbo panojev pa 5,1 × 2,4 m oziroma 3 × 4 m. Oblika je lahko kvadratna ali pravokotna (pokončna ali ležeča). Največja višina reklamne table oziroma panoja ne sme presegati 2 m, skupna višina s podstavkom pa ne sme biti višja od 3 m.
17. člen
Na enem mestu je lahko postavljenih več reklamnih objektov, ki morajo biti ločeni med sabo.
18. člen
Obveščanje in reklamiranje na reklamnih objektih se mora izvajati v skladu s sprejetimi moralnimi in družbenimi normami.
VI. IZDAJANJE DOVOLJENJ
19. člen
Za postavitev, vgraditev ali pritrditev reklamnih objektov je potrebno dovoljenje Upravne enote Žalec, za izdajo katerega mora izvajalec predložiti potrdilo o prijavi taksnega predmeta skladno z odlokom o komunalnih taksah v Občini Žalec. Dovoljenje se izdaja skladno z določili tega odloka in odloka o določitvi pomožnih objektov in drugih objektov, naprav in del za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje.
20. člen
Dovoljenje se izda za določen oziroma za nedoločen čas.
Dovoljenje se lahko prekliče, če to zahtevajo novonastale prometne ali druge razmere, če znak ni več potreben ali primeren, če objekt ali bližnja okolica nista primerno vzdrževana, ali niso izpolnjeni drugi pogoji iz dovoljenja Upravne enote Žalec.
VII. ODSTOPANJA
21. člen
Izjemoma je mogoče postaviti reklamne objekte tudi izven lokacij določenih v tem odloku, vendar le za določen čas in ob izjemnih prireditvah (volitve, kulturne, športne, humanitarne in druge prireditve, ki promovirajo mesto in okolico).
Kljub določilu iz prvega odstavka tega člena, ni mogoče postaviti reklamnih objektov na mestih, kjer bi bila ogrožena varnost cestnega prometa.
VIII. PREHODNA DOLOČBA
22. člen
Za vse reklamne objekte na območju Občine Žalec, ki so ob sprejetju tega odloka že postavljeni, vgrajeni ali pritrjeni brez dovoljenja, si morajo investitorji pridobiti dovoljenje Upravne enote Žalec, najkasneje v roku 3 mesecev po izidu tega odloka v Uradnem listu RS.
IX. NADZOR
23. člen
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravlja urbanistični inšpektor in občinski komunalni inšpektor, vsak v okviru svojih pristojnosti.
Komunalni inšpektor ima pravico z odločbo:
1. odrediti, da se nepravilnosti, ki jih ugotovi, odpravijo v roku, ki ga določi,
2. odrediti, da je potrebno reklamni objekt odstraniti:
– če je prenehala pravica postavljanja,
– če upravljalec reklamnega objekta ne urejuje ali ne vzdržuje skladno z določili tega odloka,
3. odrediti, da se uvede postopek izbire novega izvajalca plakatiranja, kolikor se večkrat zaporedno ugotovijo nepravilnosti pri izvajanju te dejavnosti.
X. KAZENSKE DOLOČBE
24. člen
Z denarno kaznijo najmanj 30.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba – upravljalec reklamnih objektov oziroma izvajalec plakatiranja, če:
1. reklamni objekt ne odstrani po prenehanju pravice postavljanja (5. člen),
2. reklamni objekt ne urejuje in vzdržuje redno (7. člen),
3. na reklamnem objektu ne označi svojega uradnega naziva (7. člen),
4. izvaja dejavnost plakatiranja v nasprotju z določili 9. člena,
5. postavi reklamni objekt v nasprotju z določili 11. člena tega odloka,
6. namesti reklamni objekt v nasprotju z določili 12. člena,
7. označi z barvo kot reklamnim sporočilom objekt ali dele objekta v nasprotju z določili 14. člena,
8. postavi ali namesti svetlobne panoje zunaj ureditvenih območij naselij oziroma mesta Žalec (15. člen),
9. ne upošteva določil glede velikosti, oblike in vsebine reklamnih objektov (3., 16., 17. in 18. člen).
Z denarno kaznijo najmanj 10.000 tolarjev se kaznuje posameznik in odgovorna oseba upravljalca reklamnega objekta oziroma izvajalca plakatiranja, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
25. člen
Z denarno kaznijo najmanj 10.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki ni izvajalec plakatiranja, če namešča plakate na plakatna mesta ali izven njih (8. člen).
Z denarno kaznijo najmanj 5.000 tolarjev se kaznuje posameznik in odgovorna oseba pravne osebe, če stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
26. člen
Z denarno kaznijo najmanj 10.000 tolarjev se kaznuje za prekršek posameznik, če:
1. poškoduje reklamne objekte, reklame ali obvestila, nameščene na njih (7. člen),
2. odstrani ali poškoduje plakate, ki so pravilno nameščeni na plakatnih mestih (8. člen).
XI. KONČNI DOLOČBI
27. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati 13. in 14. člen odloka o javnem redu in miru ter o komunalni ureditvi.
28. člen
Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 353/014/96
Žalec, dne 13. marca 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Žalec
Franc Žolnir, dipl. ek. l. r.

AAA Zlata odličnost