Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/1997 z dne 4. 4. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/1997 z dne 4. 4. 1997

Kazalo

23. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Reublike Slovenije in Vlado Malte o sodelovanju izobraževanju, kulturi in znanosti (BMTIKZ), stran 125.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
O RAZGLASITVI ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO MALTE O SODELOVANJU V IZOBRAŽEVANJU, KULTURI IN ZNANOSTI (BMTIKZ)
Razglašam Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Malte o sodelovanju v izobraževanju, kulturi in znanosti (BMTIKZ), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 19. februarja 1997.
Št. 001-22-18/97
Ljubljana, dne 27. februarja 1997
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO MALTE O SODELOVANJU V IZOBRAŽEVANJU, KULTURI IN ZNANOSTI (BMTIKZ)
1. člen
Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Malte o sodelovanju v izobraževanju, kulturi in znanosti, podpisan v Ljubljani dne 20. marca 1996.
2. člen
Sporazum se v izvirniku v slovenskem in angleškem jeziku glasi:
S P O R A Z U M
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO MALTE O SODELOVANJU V IZOBRAŽEVANJU, KULTURI IN ZNANOSTI
Vlada Republike Slovenije in Vlada Malte, v nadaljnjem besedilu pogodbenici, sta se:
v želji, da bi krepili prijateljske odnose med državama ter spodbujali in razvijali sodelovanje v izobraževanju, kulturi in znanosti,
v prepričanju, da bo tako sodelovanje prispevalo k boljšemu medsebojnemu razumevanju in krepitvi odnosov na različnih ravneh,
odločeni, da spoštujeta načela Helsinške listine Konference o varnosti in sodelovanju v Evropi, Pariške listine za novo Evropo in Dunajske deklaracije Sveta Evrope,
dogovorili o naslednjem:
1. člen
Pogodbenici spodbujata in razvijata neposredno sodelovanje in stike v izobraževanju, kulturi in znanosti med posamezniki in ustanovami.
V te namene podpirata izmenjavo znanstvenikov, strokovnjakov, univezitetnih profesorjev, učiteljev, študentov in pripravnikov.
2. člen
Pogodbenici v skladu z možnostmi dodeljujeta štipendije za študij in specializacije.
3. člen
Pogodbenici se obveščata o možnostih za študij jezika druge pogodbenice in v ta namen izmenjavata lektorje in študente.
4. člen
Pogodbenici proučita možnosti za medsebojno priznavanje in enakovrednost spričeval, potrdil, visokošolskih diplom in akademskih naslovov.
5. člen
Za boljše poznavanje obeh narodov in njihovega življenjskega stila, tradicije in kulture pogodbenici spodbujata seznanjanje s kulturo in umetnostjo ter druge oblike kulturnih stikov.
Spodbujata izmenjavo informacij o življenju, zgodovini in kulturi obeh držav.
Spodbujata tudi stike med muzejskimi strokovnjaki, umetniki in glasbeniki.
6. člen
Pogodbenici spodbujata dejavnosti v izobraževanju, kulturi in znanosti v okviru evropskih večstranskih povezav.
7. člen
Pogodbenici spodbujata sodelovanje v športu, posebno z izmenjavo športnikov in trenerjev in s sodelovanjem na športnih prireditvah in tekmah, ki jih bo organizirala druga pogodbenica.
Pogodbenici spodbujata stike med mladinskimi organizacijami z namenom, da bi poglobili medsebojno razumevanje med narodoma.
8. člen
Sodelovanje pri znanstvenem raziskovanju in tehnologiji se bo urejalo posebej.
9. člen
Vsaka pogodbenica v skladu z zakoni in predpisi, ki veljajo na njenem ozemlju, drugi pogodbenici z njenim soglasjem dodeli vse možne olajšave za vstop, bivanje in odhod oseb ter za uvoz gradiva in opreme, potrebne za izmenjave v skladu s tem sporazumom.
10. člen
Predstavniki pogodbenic imajo sestanke z namenom priprave periodičnih programov in pregleda izvajanja tega sporazuma. V ta namen pogodbenici oblikujeta mešano komisijo, ki se sestaja vsaka tri leta. Ti sestanki potekajo na predlog ene od pogodbenic. O kraju in času sestanka se pogodbenici dogovorita po diplomatski poti.
11. člen
Ta sporazum začne veljati z dnem izmenjave obvestil o njegovi odobritvi v skladu z zakonodajo obeh držav, po diplomatski poti.
Ta sporazum velja za dobo pet let. Nato se samodejno obnavlja za nadaljnja petletna obdobja, razen če ga ena od pogodbenic šest mesecev pred iztekom takega petletnega obdobja pisno ne odpove po diplomatski poti.
Ob prekinitvi sporazuma ta člen določa, da vsi programi izmenjav in sporazumi ali projekti, ki so bili sklenjeni na podlagi tega sporazuma in so še odprti, ostanejo v veljavi, dokler niso dokončani.
Sestavljeno v Ljubljani dne 20. marca 1996 v dveh izvirnikih v slovenskem in angleškem jeziku, pri čemer sta obe besedili enako verodostojni.
Za Vlado
Republike Slovenije
Dr. Janez Dular l. r.
Za Vlado
Republike Malte
Guido de Marco l. r.
A G R E E M E N T
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA AND THE GOVERNMENT OF MALTA ON COOPERATION IN THE FIELDS OF EDUCATION, CULTURE
AND SCIENCE
The Government of the Republic of Slovenia and the Government of Malta, hereinafter referred to as the Contracting Parties,
DESIRING to strenghten the friendly relations between the two countries and to promote and develop educational, cultural and scientific cooperation,
CONVINCED that such cooperation will contribute to a better mutual understanding and enhancement of relations at different levels,
RESOLVED to respect the principles of the Helsinki Final Act of the Conference on Security and Cooperation in Europe, the Paris Charter for a New Europe and the Vienna Declaration of the Council of Europe,
Have agreed as follows:
Article 1
The Contracting Parties shall encourage and support direct cooperation and contacts in the fields of education, culture and science between the individuals and institutions.
For those purposes they shall support the exchange of scientists, experts, university professors, teachers, students and trainees.
Article 2
Within the availability of funds the Contracting Parties shall grant scholarships for studies and specialised training.
Article 3
The Contracting Parties shall inform each other of the possibilities of studying the language of the other party and shall to this end exchange lecturers and students.
Article 4
The Contracting Parties shall examine the possibilities of reciprocal recognition and equivalence of certificates, attestations, diplomas and degrees.
Article 5
For the purpose of mutual acquaintance of both peoples with their respective life-styles, traditions and cultures, the Contracting Parties shall encourage better knowledge of culture and art and shall support other forms of cultural contacts.
They shall in particular facilitate the exchange of exhibitions and information on the life, history and culture of the two countries.
Such contacts should also be developed between officials of museums as well as among artists and musicians.
Article 6
The Contracting Parties shall encourage the activities in the fields of education, culture and science within the European multilateral ties.
Article 7
The Contracting Parties shall encourage cooperation in the field of sport, particularly through the exchange of sportsmen and coaches, and through the participation in sports meetings and competitions organised in the other state.
The Contracting Parties shall encourage contacts between youth organisations with the purpose of deepening mutual understanding between both nations.
Article 8
The co-operation and periodical programmes in the fields of science, research and technology will be agreed separately.
Article 9
Each Contracting Party shall, within the terms of the laws and regulations in force in its territory, accord to the other Contracting Party every reasonable facility for the entry, stay and departure of persons, and for the importation of the material and equipment necessary for carrying out the exchanges which may be implemented in accordance with this Agreement.
Article 10
The representatives of the Contracting Parties shall hold meetings in order to work out periodical programmes and to review the implementation of this Agreement. To this end the Contracting Parties shall form a Joint Commission which shall meet every three years. These meetings shall be held on the proposal of one of the Contracting Parties at a place and at a time agreed upon by the Contracting Parties through diplomatic channels.
Article 11
This Agreement shall enter into force on the day of the exchange of notifications of its approval by the competent bodies of both countries through diplomatic channels.
This Agreement shall remain in force for the period of five years and renewable for further periods of five years. The Agreement can be renounced by any one of the parties, at any time, by declaring its intention in writing six months before its termination.
In case of denunciation of the present Agreement, in accordance with the provisions of this article, each programme of exchanges, understanding or project initiated on the basis of this Agreement, and still in progress, will remain valid until its completion.
Done at Ljubljana on March 20, 1996, in two originals in the Slovene and English languages, both texts being equally authentic.
For the Government of
the Republic of Slovenia
Dr. Janez Dular (s)
For the Government of
Malta
Guido de Marco (s)
3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbijo Ministrstvo za šolstvo in šport, Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za znanost in tehnologijo in Ministrstvo za zunanje zadeve.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 610-02/96-21/1
Ljubljana, dne 19. februarja 1997
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti