Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/1997 z dne 4. 4. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/1997 z dne 4. 4. 1997

Kazalo

1093. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Idrija za obdobje do leta 2000 in prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Idrija za obdobje od leta 1986..., stran 1580.

Na podlagi prvega odstavka 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS št. 48/90) in 25. člena statuta Občine Cerkno je Občinski svet občine Cerkno na 20. redni seji dne 10. 2. 1997 sprejel
P R O G R A M
priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Idrija za obdobje do leta 2000 in prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Idrija za obdobje od leta 1986 do leta 1990, ki se nanašajo na območje nove Občine Cerkno (v nadaljevanju: sestavine prostorskega plana, Občine Cerkno) ter prostorskih ureditvenih pogojev Občine Cerkno
1. člen
Vsebina programa
S tem programom se podrobneje določijo:
– namen sprememb in dopolnitev sestavin prostorskega plana občine in prostorskih ureditvenih pogojev,
– vsebina strokovnih opravil v postopku priprave in sprejemanja sprememb in dopolnitev sestavin prostorskega plana in prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Cerkno,
– način pridobitve strokovnega gradiva oziroma nosilca strokovnih aktivnosti pri pripravi sprememb in dopolnitev sestavin prostorskega plana Občine Cerkno,
– organi in organizacije, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev sestavin prostorskega plana Občine Cerkno, oziroma naloge in obveznosti, ki jih morajo pri tem opraviti,
– roki za posamezne faze priprave sprememb in dopolnitev sestavin prostorskega plana Občine Cerkno.
2. člen
Namen sprememb in dopolnitev
Spremembe in dopolnitve sestavin prostorskega plana občine in prostorskih ureditvenih pogojev imajo namen prilagoditi obstoječe planske akte in prostorske ureditvene pogoje spremenjenim razmeram in uskladiti interese v prostoru za nadaljnji prostorski razvoj in reševanje problemov.
Spremembe in dopolnitve sestavin prostorskega plana se bodo nanašale na:
– spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč,
– spremembe namembnosti nekmetijskih zemljišč,
– načine urejanja posameznih območij,
– priprave strokovnih podlag za izkoriščanje geotermalne vode za potrebe zdraviliškega turizma,
– izrabo vodnih virov v energetske in druge namene.
Spremembe in dopolnitve prostorskih ureditvenih pogojev Občine Cerkno se bodo nanašale na:
– metodološko poenotenje PUP 3 (območje, ki se nahaja v Občini Cerkno) in PUP 4 ter PUP Cerkno,
– sprememb in dopolnitev PUP zaradi spremembe planskega akta.
3. člen
Vsebina in zaporedje strokovnih opravil
Spremembe in dopolnitve sestavin prostorskega plana in prostorskih ureditvenih pogojev Občine Cerkno se pripravijo sočasno in vsebinsko usklajeno z naslednjimi delovnimi fazami:
A) Osnutek sprememb in dopolnitev sestavin prostorskega plana občine,
A)1. zbir in pregled vse razpoložljive prostorske dokumentacije (planski akti, prostorski izvedbeni akti, projekti),
A)2. analiza in vrednotenje obstoječih dokumentov,
A)2.1. anketni razgovori o problemih in razvojnih vizijah v KS in nosilci razvoja,
A)2.2. identifikacija vsebinskih sprememb, ki so nastale kot posledica nastanka novih občin in planskih opredelitev na ravni države,
A)3. seznam potrebnih nalog, ki izhajajo iz 2. točke vključno s seznamom potrebnih PIN in nosilci njihove izvedbe,
A)4. osnutek sprememb in dopolnitev sestavin prostorskega plana Občine Cerkno (osnutek za strokovno in javno razpravo):
A)4.1. sprememba namembnosti kmetijskih zemljišč,
A)4.2. sprememba namembnosti nekmetijskih zemljišč,
A)4.3. načini urejanja posameznh območij.
B) Osnutek sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev,
B)1. analiza uveljavljanja obstoječih prostorskih ureditvenih pogojev in potrebne spremembe in dopolnitve (anketni razgovori v KS),
B)2. metodološko poenotenje PUP 3 in PUP 4 ter PUP Cerkno,
B)3. osnutek sprememb in dopolnitev PUP za javno razgrnitev.
C) Javna razgrnitev sprememb in dopolnitev sestavin prostorskega plana in prostorskih ureditvenih pogojev, ter javna razprava.
D) Izdelava dopolnjenih osnutkov obeh dokumentov (uskladitev s pripombami ob javni razpravi; stališče do pripomb zavzame občinski svet).
D)1. Posredovanje dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev sestavin prostorskega plana občine na MOL-UPP.
D)2. Pridobitev soglasij na dopolnjeni osnutek prostorskih ureditvenih pogojev.
E) Sprejemanje obeh dokumentov.
4. člen
Organizacija priprave strokovnih gradiv
Nosilec strokovnih aktivnosti pri nalogah iz tega programa je STUDIO AXA iz Nove Gorice v sodelovanju s STUDIOM KODER iz Idrije. Izbrana sta bila imenovana s sklepom župana št. 352-01/96 z dne 26. 4. 1996 na podlagi predhodnega javnega razpisa (Uradni list RS, št. 12/96).
Zastopnik naročnika, ki spremlja izdelavo naloge, je tajnik Občine Cerkno Marijan Carl.
5. člen
Sodelujoči organi, organizacije in skupnosti
V postopku priprave sprememb in dopolnitev sestavin prostorskega plana Občine Cerkno sodelujejo kot nosilci interesov:
A) Organi in organizacije, ki so soglasodajalci v postopku priprave PIA:
– Republika Slovenija, MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Nova Gorica, Sedejeva 9, 5000 Nova Gorica;
– Republika Slovenija, MINISTRSTVO ZA ZDRAVSTVO, ZDRAVSTVENI INŠPEKTORAT RS, Območna enota Nova Gorica, izpostava Idrija, Mestni trg 1, 5280 IDRIJA;
– Republika Slovenija, MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, INŠPEKTORAT RS ZA OKOLJE IN PROSTOR, Inšpekcija za okolje, Območna enota Nova Gorica, Trg E. Kardelja 1, 5000 Nova Gorica;
– Republika Slovenija, MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, VARSTVO NARAVE, izpostava Nova Gorica, Cankarjeva 62, 5000 N. Gorica;
– Republika Slovenija, UPRAVNA ENOTA IDRIJA, Oddelek za gospodarjenje, kmetijstvo in turizem, Mestni trg 1, 5280 Idrija;
– Republika Slovenija, MINISTRSTVO ZA PROMET IN ZVEZE, Ljubljana;
– ZAVOD ZA GOZDOVE SLOVENIJE, OBMOČNA ENOTA TOLMIN, Tumov drevored 17, 5220 Tolmin;
– SOŠKE ELEKTRARNE, Nova Gorica p.o., Erjavčeva 20, N.Gorica;
– VGP SOČA, Kromberk, Industrijska c. 2, 5000 Nova Gorica;
– RIBIŠKA DRUŽINA IDRIJA, Levstikova 5, 5280 Idrija;
– PODJETJE ZA UREJANJE HUDOURNIKOV, Hajdrihova 28, Ljubljana;
– ELEKTRO PRIMORSKA, Javno podjetje za distribucijo električne energije, p.o., Poslovna enota TOLMIN, Zalog 11, 5220 Tolmin;
– ELES – ELEKTRO SLOVENIJA, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana;
– TELEKOM SLOVENIJE, p.o., PE TELEKOM Nova Gorica, Kidričeva 17, 5000 Nova Gorica;
– ZAVOD ZA VARSTVO NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE, Delpinova 16, 5000 Nova Gorica;
– CESTNO PODJETJE NOVA GORICA, p.o., Prvomajska 52, Nova Gorica;
– KOMUNALA IDRIJA p.o., Carl Jakoba 4, 5280 Idrija.
B) Krajevne skupnosti: Bukovo, Cerkno, Gorje, Novaki, Orehek, Otalež, Podlanišče, Ravne-Zakriž, Straža in Šebrelje.
C) Ostali sodelujoči:
– Podjetje ETA d.o.o., Platiševa 39, 5282 Cerkno;
– CELES, Lesna industrija, Pot na Zavrte 25, 5282 Cerkno;
– Hotel Cerkno, Sedejev trg 8, 5282 Cerkno;
– Kmetijsko gozdarska zadruga Idrija;
– Obrtna zbornica Idrija;
– lovske družine na območju Občine Cerkno.
Organi in organizacije, navedeni pod točko A, sodelujejo pri pripravi prostorskih ureditvenih pogojev kot soglasodajalci.
6. člen
Terminski plan
Posamezne faze v postopku priprave sestavin prostorskega plana in prostorskih ureditvenih pogojev Občine Cerkno so naslednje:
– dokončanje osnutka sprememb in dopolnitev dolgoročnega plana občine in osnutek sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev 15. 4. 1997,
– javna razgrnitev osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine in prostorskih ureditvenih pogojev, ter javna razprava od 15. 5. do 15. 6. 1997,
– obravnava in oblikovanje stališč do pripomb, zbranih ob javni razgrnitvi do 1. 9. 1997,
– izdelava dopolnjenih osnutkov obeh dokumentov in
– dostava dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev planskega akta MOP – UPP,
– dostava dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev soglasodajalcem do 1. 10. 1997,
– sprejemanje obeh dokumentov do 23. 12. 1997.
7. člen
Program priprave se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z dnem sprejema na Občinskem svetu občine Cerkno.
Št. 352-01/97
Cerkno, dne 10. februarja 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Cerkno
Jurij Kavčič l. r.

AAA Zlata odličnost