Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/1997 z dne 4. 4. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/1997 z dne 4. 4. 1997

Kazalo

24. Zakon o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju na področju izobraževanja, kulture in znanosti med Vlado Republike Slovenije in Vlado Arabske republike Egipt (BEGIKZ), stran 127.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
O RAZGLASITVI ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O SODELOVANJU NA PODROČJU IZOBRAŽEVANJA, KULTURE IN ZNANOSTI MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO ARABSKE REPUBLIKE EGIPT (BEGIKZ)
Razglašam Zakon o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju na področju izobraževanja, kulture in znanosti med Vlado Republike Slovenije in Vlado Arabske republike Egipt (BEGIKZ), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 19. februarja 1997.
Št. 001-22-1/97
Ljubljana, dne 27 februarja 1997
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA
O SODELOVANJU NA PODROČJU IZOBRAŽEVANJA, KULTURE IN ZNANOSTI
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO ARABSKE REPUBLIKE EGIPT (BEGIKZ)
1. člen
Ratificira se Sporazum o sodelovanju na področju izobraževanja, kulture in znanosti med Vlado Republike Slovenije in Vlado Arabske republike Egipt, podpisan v Kairu 3. marca 1996.
2. člen
Sporazum se v izvirniku v slovenskem in angleškem jeziku glasi:*
S P O R A Z U M
O SODELOVANJU NA PODROČJU IZOBRAŽEVANJA, KULTURE IN ZNANOSTI
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN
VLADO ARABSKE REPUBLIKE EGIPT
Vlada Republike Slovenije in Vlada Arabske republike Egipt (v nadaljevanju: pogodbenici) sta se
v želji, da bi razvijali sodelovanje med državama v izobraževanju, kulturi in znanosti,
prepričani, da bo tako sodelovanje pripomoglo k boljšemu vzajemnemu razumevanju in krepitvi stikov na različnih ravneh,
dogovorili o naslednjem:
1. člen
Pogodbenici bosta spodbujali medsebojno sodelovanje in stike na področju izobraževanja, kulture in znanosti in v ta namen podpirali neposredno sodelovanje in stike med univerzami, izobraževalnimi, znanstvenimi, raziskovalnimi in kulturnimi ustanovami ter organizacijami.
Podpirali bosta tudi izmenjavo univerzitetnih profesorjev, znanstvenikov, študentov, strokovnjakov in umetnikov.
2. člen
Pogodbenici bosta v skladu z možnostmi podeljevali štipendije za študij in specializacijo.
3. člen
Pogodbenici bosta podpirali poučevanje in učenje jezika druge strani.
4. člen
Pogodbenici bosta proučili možnosti za vzajemno priznavanje spričeval, univerzitetnih diplom in akademskih nazivov.
5. člen
Pogodbenici bosta podpirali medsebojno boljše poznavanje kulture druge strani s spodbujanjem neposrednega sodelovanja na vseh področjih kulture, zlasti:
– s prevajanjem in objavljanjem umetniških literarnih del avtorjev druge strani;
– z umetniškimi razstavami;
– z izmenjavo umetnikov in umetniških skupin;
– s sodelovanjem predstavnikov na festivalih, tekmovanjih, revijah, konferencah in mednarodnih kulturnih srečanjih, ki jih bo organizirala druga stran.
6. člen
Pogodbenici bosta olajševali izmenjavo informacij o ukrepih za varstvo naravne in kulturne dediščine.
7. člen
Pogodbenici bosta podpirali neposredno sodelovanje med svojimi tiskovnimi agencijami ter televizijskimi in radijskimi ustanovami.
8. člen
Pogodbenici bosta spodbujali sodelovanje med njunimi pristojnimi organi z namenom, da se zagotovi vzajemna zaščita založniških in drugih avtorskih pravic v skladu z njuno zakonodajo.
9. člen
Sodelovanje na področju znanosti, raziskovanja in tehnologije bo dogovorjeno posebej.
10. člen
Pogodbenici bosta spodbujali stike med mladimi in njihovimi organizacijami v državah obeh pogodbenic.
11. člen
Pogodbenici bosta spodbujali sodelovanje med športnimi organizacijami in udeležbo na športnih prireditvah obeh držav.
12. člen
Pogodbenici bosta pospeševali širjenje in raznovrstnost turističnih izmenjav.
13. člen
Predstavniki obeh pogodbenic se bodo, kadar koli bo to potrebno ali na zahtevo druge strani, sestajali kot mešan odbor z namenom, da pregledajo razvoj dejavnosti, ki izhajajo iz tega sporazuma.
14. člen
Za izvajanje tega sporazuma pogodbenici lahko izdelata periodične izvedbene programe, v katerih opredelita posebne naloge kakor tudi organizacijske in finančne pogoje.
15. člen
Ta sporazum bo začel veljati z dnem izmenjave notifikacij o tem, da so ga pristojna telesa obeh držav odobrila.
Ta sporazum velja za obdobje pet let in se samodejno podaljšuje za nadaljnja petletna obdobja, razen v primeru pisnega obvestila po diplomatski poti vsaj šest mesecev pred datumom poteka vsakega petletnega obdobja.
Sestavljeno v Kairu dne 3. 3. 1996 v dveh izvirnikih v slovenskem, arabskem in angleškem jeziku, pri čemer so vsa besedila enako verodostojna. V primeru razlike v razlagi prevlada angleško besedilo.
Za Vlado
Republike Slovenije
Zoran Thaler l. r.
Za Vlado
Arabske republike Egipt
Amre Moussa l. r.
A G R E E M E N T
ON CO-OPERATION IN THE FIELDS OF EDUCATION, CULTURE AND SCIENCE BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA AND THE GOVERNMENT OF THE
ARAB REPUBLIC OF EGYPT
The Government of the Republic of Slovenia and the Government of the Arab Republic of Egypt (hereinafter: “the Contracting Parties”);
Desiring to develop co-operation between the two countries in the fields of education, culture and science;
Convinced that such co-operation will contribute to better mutual understanding and enhancement of relationship at different levels;
Have agreed as follows:
Article l
The Contracting Parties shall develop mutual co-operation and contacts in the fields of education, culture and science and, to this end, support direct co-operation and contacts between universities, other educational, scientific, research and cultural institutions and organizations.
They shall also support the exchange of university teachers, scientists, students, experts and artists.
Article 2
The Contracting Parties shall, within the scope of their means, grant scholarships for studies and specialized training.
Article 3
The Contracting Parties shall support teaching and studying the language of the other Party.
Article 4
The Contracting Parties shall examine the possibilities of reciprocal recognition of certificates, university degrees and academic titles.
Article 5
The Contracting Parties shall promote mutual aquiring of better knowledge of the other Party’s culture by stimulating direct cooperation in all fields of culture, especially through:
– translating and publishing of literary works by the authors of the other Party;
– art exhibitions;
– exchange of artists and artistic groups;
– participation of representatives in festivals, competitions, reviews, conferences and international meetings of cultural character organized by the other Party.
Article 6
The Contracting Parties shall facilitate the exchange of information about measures to protect the natural and cultural heritage.
Article 7
The Contracting Parties shall support direct co-operation between their press agencies, TV and Radio organizations.
Article 8
The Contracting Parties shall encourage co-operation between their respective authorities in order to ensure the mutual protection of copyright and other author’s rights in compliance with their legislation.
Article 9
The co-operation in the fields of science, research and technology will be agreed separately.
Article 10
The Contracting Parties shall encourage contacts between the young and their organizations in the countries of either Contracting Party.
Article 11
The Contracting Parties shall encourage co-operation between sport organizations and participation in sport events in each other’s country.
Article 12
The Contracting Parties shall promote the extension and diversification of touristic exchanges.
Article 13
Representatives of the Contracting Parties shall, whenever necessary or at the request of the other Party, meet as Joint Committee to review developments related to this Agreement.
Article 14
With the aim of implementation of this Agreement, the Contracting Parties may work out periodic executive programmes detailing specific undertakings as well as their organizational and financial conditions.
Article 15
This Agreement shall enter into force on the day of the exchange of notification of its approval by the competent bodies of both countries.
This Agreement shall remain in force for the period of five years. It shall thereafter be automatically renewed for successive five-year periods unless denounced in writing through diplomatic channels six months prior to the expiry of each five-year period.
Done at Cairo on 3. 3. 1996 in two originals in the Slovene, Arabic and English languages, all texts being equally authentic.
In case of difference in interpretation, the English text shall prevail.
For the Government of
the Republic of Slovenia
Zoran Thaler (s)
Minister of foreign affairs
For the Government of
the Arab Republic of Egypt
Amre Moussa, (s)
Minister of foreign affairs
3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbijo Ministrstvo za šolstvo in šport, Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za znanost in tehnologijo in Ministrstvo za zunanje zadeve.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe.
Št. 610-02/96-22/1
Ljubljana, dne 19. februarja 1997
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.
*Besedilo sporazuma v arabskem jeziku je na vpogled v Sektorju za mednarodnopravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti