Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/1997 z dne 4. 4. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/1997 z dne 4. 4. 1997

Kazalo

1120. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Zreče za leto 1996, stran 1596.

Na podlagi 13. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in 20. člena statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 30/95 in 48/95) je Občinski svet občine Zreče na seji dne 24. 3. 1997 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Zreče za leto 1996
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Zreče za leto 1996, ki obsega:
1. skupne prihodke za
zagotovljeno porabo v višini         240,627.146,95 SIT,
2. skupne prihodke za druge
namene v višini                84,369.342,58 SIT,
3. prenesene prihodke             5,777.355,89 SIT,
Skupaj vsi prihodki             330,773.845,42 SIT.
2. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Zreče za leto 1996, ki obsega:
1. Skupne tekoče odhodke
v višini                   290,343.799,95 SIT,
ki se delijo na:
– plače, prispevki in drugi
osebni prejemki                80,108.559,60 SIT,
– materialni stroški in drugi stroški     17,087.028,30 SIT,
– socialni transferi             15,703.756,40 SIT,
– plačila storitev in dotacije
javnim zavodom                37,225.171,50 SIT,
– plačila za obresti               35.654,70 SIT,
– subvencije in transferi
v gospodarstvu                125,967.561,45 SIT,
– drugi odhodki                 14,216.068 SIT.
2. Investicijske odhodke v višini 36,907.658,93 SIT, ki se delijo na:
– sredstva za investicije
v družbenih dejavnostih            16,131.331,93 SIT,
– sredstva za investicije
na področju gospodarske infrastrukture      20,776.327 SIT.
3. Račun financiranja v višini           500.000 SIT.
3. člen
Potrdi se izločitev sredstev stalne proračunske rezerve v višini 1,279.728 SIT, ostanek sredstev tekoče proračunske rezerve pa se prenese v presežek prihodkov v naslednje leto.
4. člen
Potrdi se presežek vseh prihodkov nad vsemi odhodki v višini 1,742.658,54 SIT, ki se prenese v proračun Občine Zreče za leto 1997.
5. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 012-19/96
Zreče, dne 24. marca 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Zreče
Gorazd Korošec, dipl. ek. l. r.

AAA Zlata odličnost