Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/1997 z dne 4. 4. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/1997 z dne 4. 4. 1997

Kazalo

1089. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega družbenega plana Občine Radovljica za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega plana Občine Radovljica za obdobje 1986–1990 za območje nove Občine Bohinj,..., stran 1578.

Na podlagi tretje alinee 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95), 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) ter na podlagi 9. člena statuta Občine Bohinj (Uradni vestnik Gorenjske, št. 5/95) je Občinski svet občine Bohinj sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega družbenega plana Občine Radovljica za obdobje 1986–2000 (Uradni vestnik Gorenjske, št. 2/86, 23/88, 9/89, 4/90) in srednjeročnega plana Občine Radovljica za obdobje 1986–1990 za območje nove Občine Bohinj, ustanovljene z zakonom o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 75/94)
1. člen
Spremenita in dopolnita se dolgoročni plan Občine Radovljica za obdobje 1986–2000 (Uradni vestnik Gorenjske, št. 2/86, 23/88, 9/89, 4/90) in srednjeročni družbeni plan Občine Radovljica za obdobje 1986–1990 (Uradni vestnik Gorenjske, št. 8/86, 15/87, 15/88, 9/89, 2/90 (razv. del 8/86), 4/90, 26/91, 1/93, 4/94, 37/94, 48/94, 79/94, 5/95).
2. člen
Dolgoročni družbeni plan Občine Radovljica se spremeni in dopolni v naslednjih poglavjih:
VII. razvojne usmeritve v prostoru in varstvo okolja
7.2. Razvojne možnosti in usmeritve namenske rabe prostora za posamezne dejavnosti
Za zadnjim odstavkom se doda novi odstavek:
Za potrebe individualne stanovanjske gradnje občanov Bohinja se spremeni namembnost kmetijskih zemljišč, v primeru da ta zemljišča v naravi predstavljajo nezapolnjene vrzeli med že obstoječo stanovanjsko gradnjo in da se s temi posegi ne pospešuje razpršena gradnja.
V ta kontekst sodi tudi uredba o prostorskih ureditvenih pogojih za sanacijo degradiranega prostora Občine Radovljica (območje izven TNP), (Uradni list RS, št. 73/94).
Za potrebe turistične gradnje se spremeni namembnost kmetijskih zemljišč, v primeru da ta zemljišča predstavljajo smiselno zaokrožitev naselij.
3. člen
Spremeni se kartografsko gradivo dolgoročnega plana, in sicer:
karte v merilu 1: 25000:
– namenska raba prostora
karte v merilu 1: 5000:
– urbanistične zasnove za Bohinj (namenska raba površin).
4. člen
Srednjeročni družbeni plan Občine Radovljica se spremeni in dopolni v naslednjih poglavjih:
IV. Razvojne usmeritve gospodarske infrastrukture
Pod zaporedno številko 4.4. Vodno gospodarstvo se za zadnjim odstavkom doda novi odstavek:
– ribogojnica salmonidnih vrst rib na vodotoku Boh. Bistrica,
– ribogojnica salmonidnih vrst rib na Bohinjskem jezeru – Pod pršivcem.
Pod zaporedno številko 4.6. Energetika se za prvim odstavkom doda:
– odsek vodotoka Boh. Bistrica, namenjen energetski rabi (Uradni list RS, št. 66/94 in 71/94)
(mHE)
– odsek vodotoka Jereka
(mHE)
– odsek vodotoka Boh. Bistrica
(mHE)
– Ukanška suha
(mHE)
– Pirašiški slap
(mHE)
– odsek vodotoka Bezdena
(mHE)
– odsek Pretovke, Mlinščice ob Mostnici
(mHE, mlin, žaga)
– odsek vodotoka Ribnice
(mHE, žaga)
– mHE Savica (Elektro Gorenjska).
Naštete odseke vodotokov in lokacije mHE se označi v grafični prilogi kartografskega gradiva.
VI. razvojne usmeritve v prostoru in varstvo okolja
Za zadnjim odstavkom se doda novi odstavek:
Zaradi zagotavljanja možnosti individualne gradnje občanom Bohinja ter smotrnega razvoja naselij se nameni urbanizaciji tudi del kmetijskih zemljišč I. in II. kategorije pod pogojem, da ta zemljišča predstavljajo nezapolnjene vrzeli med obstoječimi urbaniziranimi površinami.
V ta kontekst sodi tudi uredba o prostorsko ureditvenih pogojih za sanacijo degradiranega prostora v občini Radovljica (območje izven TNP), (Uradni list RS, št. 73/94).
Zaradi zagotavljanja turističnega razvoja se spremeni tudi del kmetijskih zemljišč v 2. območju, pod pogojem, da ta zemljišča smiselno zaključujejo urbanizirane površine. Srednjeročni družbeni plan se spremeni in dopolni v devetem odstavku s tem, da se za tretjo alineo doda:
– za območje plezalne šole, pod hotelom Bellevue.
5. člen
Dolgoročni in srednjeročni družbeni plan Občine Radovljica iz prvega člena tega odloka se zaradi navedenih posegov dopolnita v prostorskih sestavinah tako, da se v kartografskem gradivu kot stavbna zemljišča opredelijo ali deli zemljišč naslednjih parcelnih številk:
Posegi na 2. območju kmetijskih zemljišč in gozdnih površinah.
Poseg št. 2: parc. št. 783, k.o. Nomenj, turistično rekreacijski center, 4371 m2.
Poseg št. 3: parc. št. 72/1, k.o. Boh. Bistrica, stanovanjska hiša, 600 m2.
Poseg št. 9: parc. št. 1140/9 del, k.o. Savica, apartmajski objekt, 1200 m2.
Poseg št. 10: parc. št. 1128/3 del, 1130/3 del k.o. Savica, turistični objekt, 1200 m2.
Poseg št. 12: parc. št. 1068/1, 1069, 1079/1, 1079/2 k.o. Savica, kamping, 13821 m2.
Poseg št. 24: parc. št. 1104/9 del, 1104/22 del, k.o. Savica, stanovanjska hiša, 600 m2.
Za posege pod zaporednimi številkami 9, 10, 12, veljajo isti pogoji kot za območje T 2 v Bohinju. Za navedene parcele je potrebno sprejeti PIN – UN.
Poseg št. 11: parc. št. 1152/2 k.o. Savica – kamping, 5800 m2.
Za poseg pod zaporedno št. 11 je potrebno izdelati PIN – UN.
Poseg št. 16: parc. št. 1134, 1133/1 k.o. Studor – širitev turistične cone T2, 6852 m2.
Za poseg pod zaporedno št. 16 je potrebno izdelati PIN – UN.
Posegi na 1. območju kmetijskih zemljišč.
Poseg št. 23: parc. št. 658/1, k.o. Gorjuše, stanovanjska hiša, 500 m2.
Poseg št. 25: parc. št. 779/1, k.o. Studor, stanovanjska hiša, 369 m2.
Poseg št. 27: parc. št. 771/3, 771/1 k.o. Studor, stanovanjska hiša, 300 m2.
Poseg št. 29: parc. št. 735/2 k.o. Studor, stanovanjska hiša, 647 m2.
Poseg št. 30: parc. št. 910 del k.o. Gorjuše, stanovanjska hiša, 600 m2.
Poseg št. 31: parc. št. 1385/1 del, 1383 del k.o. Gorjuše, stanovanjska hiša, 600 m2.
Poseg št. 32: parc. št. 105/1 k.o. Gorjuše, stanovanjska hiša, 655 m2.
6. člen
Naslov dolgoročnega plana Očine Radovljica za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Radovljica za obdobje od leta 1986 do leta 1990 na prostoru Občine Bohinj se nadomesti z naslovom:
Sestavine prostorskega plana Občine Bohinj (v nadaljevanju: sestavine PPOB).
7. člen
Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Radovljica na območju Občine Bohinj (sestavine PPOB) se objavijo v Uradnem listu RS in pričnejo veljati naslednji dan po objavi.
Št. 352-18/97
Bohinjska Bistrica, dne 26. februarja 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Bohinj
Jože Cvetek l. r.

AAA Zlata odličnost