Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/1997 z dne 4. 4. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/1997 z dne 4. 4. 1997

Kazalo

1099. Odlok o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 1997, stran 1585.

Na podlagi zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94), 20. in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odločba US RS, št. U-I-13/94, 45/94 – odločba US RS, št. U-I-144/94 in Uradni list RS, št. 57/94, 14/95; 20/95 – odločba US RS, št. U-I-285/94) je Občinski svet občine Dol pri Ljubljani na 20. seji dne 28. 1. 1997 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 1997
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ureja način izvrševanja proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 1997 (v nadaljnjem besedilu: proračun) in upravljanje s prihodki in odhodki proračuna ter premoženjem in dolgovi.
2. člen
S proračunom se zagotavljajo sredstva za financiranje nalog, ki jih v skladu z ustavo in zakonom opravlja Občina Dol pri Ljubljani.
Sredstva se razporejajo na odhodke za financiranje nujnih nalog (v nadaljnjem besedilu: zagotovljena poraba) in za financiranje drugih dogovorjenih nalog. Višina sredstev za zagotovljeno porabo je določena in zagotovljena ob sprejemu državnega proračuna. Za druge dogovorjene naloge pa se zagotavljajo sredstva v višini izvirnih prihodkov Občine Dol pri Ljubljani, navedenih v zakonu o financiranju občin.
Proračun sestavljata bilanca prihodkov in odhodkov ter račun financiranja in sta sestavni del tega odloka.
3. člen
Skupni prihodki proračuna za leto l997 znašajo 272,773.000 SIT in se razporedijo za:
SIT
– financiranje zagotovljene porabe          199,908.000
– financiranje drugih dogovorjenih nalog       67,875.000
– stalna proračunska rezerva              1,290.000
– tekoča proračunska rezerva              3,700.000
4. člen
Od skupno doseženih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov se izloči 0,5% sredstev v stalno proračunsko rezervo Občine Dol pri Ljubljani ter 1,5% v tekočo proračunsko rezervo.
II. IZVRŠEVANJE PRORAČUNA
5. člen
Sredstva proračuna se med letom zagotavljajo uporabnikom proračuna, ki so v posebnem delu proračuna določeni kot nosilci postavk (v nadaljnjem besedilu: uporabniki).
Uporabniki smejo uporabljati sredstva proračuna le za namene, ki so določeni s proračunom.
Uporabniki uporabljajo sredstva proračuna v skladu s svojim letnim finančnim načrtom in v skladu s predpisi o njihovi uporabi oziroma razpolaganju z njimi.
6. člen
Uporabniki so dolžni finančni službi Občine Dol pri Ljubljani predložiti finančne načrte za leto l997 s poročilom in primerjalnimi podatki za preteklo leto v 30 dneh po sprejemu tega odloka.
Uporabniki so dolžni predložiti ovrednotene programe dela za prihodnje leto do 31. oktobra l997.
7. člen
Prihodki, ki jih uporabniki ustvarijo s svojo dejavnostjo, so prihodek proračuna.
Sredstva za kritje stroškov v zvezi z dejavnostjo iz prejšnjega odstavka se zagotavljajo v proračunu.
8. člen
Če se med letom znatno spremeni delovno področje oziroma pristojnost uporabnika, se sorazmerno poveča ali zmanjša obseg sredstev za delovanje uporabnika.
O povečanju ali zmanjšanju obsega sredstev iz prejšnjega odstavka odloča župan.
9. člen
Če se uporabnik med letom ukine, njegovega dela pa ne prevzame drugi uporabnik, se neporabljena sredstva prenesejo v tekočo proračunsko rezervo.
10. člen
Med odhodki proračuna se predvidi tudi tekoča proračunska rezerva kot nerazporejeni del prihodkov za financiranje nepredvidenih oziroma premalo predvidenih prihodkov.
O uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve odloča župan do višine 1,000.000 SIT na posamezen zahtevek, preko te višine pa Občinski svet občine Dol pri Ljubljani.
III. SREDSTVA ZA DELOVANJE UPORABNIKOV
11. člen
Kot sredstva za delovanje se uporabnikom zagotavljajo:
– sredstva za plače in prispevke,
– sredstva za druge osebne prejemke,
– sredstva za materialne stroške,
– sredstva za amortizacijo,
– sredstva za investicijske izdatke,
– sredstva za druge odhodke.
12. člen
Sredstva za plače delavcev in funkcionarjev se uporabnikom zagotavlja mesečno glede na: število zasedenih delovnih mest ter v skladu s potrjeno sistemizacijo, koeficienti za določanje plač za posamezne skupine delovnih mest oziroma funkcij, osnovo za obračun plač, delovno dobo, uspešnost oziroma dodatno obremenjenost in posebnimi predpise za posebne pogoje dela.
13. člen
Kot sredstva za druge osebne prejemke se uporabnikom dodeljujejo sredstva za: prehrano med delom, prevoz na delo in z dela, regres za letni dopust, odpravnine, jubilejne nagrade, pridobitev izobrazbe in dokup let ob predčasni upokojitvi.
14. člen
Sredstva proračuna se uporabnikom med letom praviloma dodeljujejo kot mesečne akontacije in sicer v obliki dvanajstine.
Pri tem je potrebno upoštevati zapadlost uporabnikovih obveznosti in likvidnostni položaj proračuna.
V primeru, da zaradi neenakomernega priliva prihodkov pride do likvidnostnih težav, se sredstva prioritetno zagotavljajo za zakonsko določene naloge, ki so opredeljene v posebnem delu proračuna in za minimalni obseg nalog, ki še omogoča delovanje uporabnikov.
15. člen
Uporabniki morajo nabavo opreme, investicijska, vzdrževalna dela in storitve oddajati s pogodbo na podlagi javnega razpisa in v skladu s predpisi, ki veljajo za državni proračun.
Sredstva za namene iz prvega odstavka tega člena se uporabnikom zagotavljanjo le na podlagi dokumentacije iz katere je razvidno, da je bil dobavitelj oziroma izvajalec izbran na podlagi javnega razpisa.
Brez javnega razpisa sme uporabnik izvajalcu oddati dela le v naslednjih primerih:
– če pogodbena vrednost v posameznih primerih ne presega zneska 1,000.000 SIT,
– če je za delo usposobljen le en izvajalec,
– če gre za nujne intervencije, da se prepreči nastanek večje škode,
– če je ogrožena varnost ljudi in objektov in bi postopek javnega razpisa povzročil večjo škodo.
16. člen
Sredstva za posamezno nalogo se izplačujejo na podlagi obračuna za izvršeno nalogo oziroma računa, ki ga izda izvajalec naloge in je potrjen s strani pooblaščenih oseb uporabnika.
17. člen
Sredstva za plače in druge osebne prejemke delavcev v javnih zavodih se zagotavljajo po merilih in na način, kot je določeno v 12. in 13. členu tega odloka v skladu s kolektivno pogodbo in zakoni.
18. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Če prihodki med letom ne pritekajo v predvideni višini, lahko župan začasno zmanjša porabo, vendar ne več kot za 10% ali zadrži zneske sredstev, ki so v posebnem delu proračuna razporejeni za posamezne namene.
Ob koncu leta 1997 lahko župan opravi prerazporeditev (virmaniranje) med posameznimi postavkami v okviru načrtovanih sredstev, odobrenih za leto 1997, vendar skupno največ v višini dvakratne vsote tekoče proračunske rezerve iz 3. člena odloka.
19. člen
Če prihodki proračuna med letom pritekajo v večji višini kot je predvideno, se sredstva prioritetno namenijo za izgradnjo in modernizacijo cest po prioriteti, ki je opredeljena v obrazložitvi proračuna, za odkup zemljišč za centralne dejavnosti občine ter za dokončanje občinske knjižnice Dol pri Ljubljani.
IV. GOSPODARJENJE S PREMOŽENJEM OBČINE DOL PRI LJUBLJANI
20. člen
Vrednost premoženja izkazuje Občina Dol pri Ljubljani v premoženjski bilanci v skladu z zakonom.
V. KONČNE DOLOČBE
21. člen
Za zakonito in smotrno porabo sredstev proračuna je odgovoren župan kot odredbodajalec in od njega pooblaščena oseba.
Odgovorna oseba pri uporabniku je odgovorna za zakonito porabo sredstev, ki so uporabniku razporejena iz proračuna.
Poleg navedenih je za zakonito uporabo sredstev proračuna odgovoren tudi vodja računovodstva Občine Dol pri Ljubljani in vodja računovodstva pri uporabniku.
22. člen
Občinska uprava Občine Dol pri Ljubljani je pristojna, da:
– spremlja in kontrolira porabo sredstev pri uporabnikih, ki jim jih zagotavlja iz proračuna, in po potrebi predlaga županu sprejem potrebnih ukrepov;
– opravlja po predhodnem soglasju župana med letom poračunavanja, ki so potrebna zaradi sprememb v programih dela organov, znotraj skupine oziroma glavnega namena;
– predlaga odredbodajalcu proračuna začasno uporabo prostih denarnih sredstev na vseh računih Občine Dol pri Ljubljani, zaradi ohranitve njihove realne vrednosti in zagotovitve tekoče likvidnosti proračuna.
23. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS, določbe, ki se nanašajo na določitev višine sredstev za financiranje nalog uporabnikov, pa se uporabljajo od 1. januarja 1997.
Št. 5/97
Dol pri Ljubljani, dne 28. januarja 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Dol pri Ljubljani
Anton Silvester Zupan l. r.

AAA Zlata odličnost