Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/1997 z dne 4. 4. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/1997 z dne 4. 4. 1997

Kazalo

1101. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za pospešvanje razvoja malega gospodarstva v Občini Jesenice, stran 1587.

Na podlagi 26. člena statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 38/95,19/96 in 37/96) in 93. člena poslovnika o delu Občinskega sveta občine Jesenice (Uradni list RS, št. 52/96) je Občinski svet občine Jesenice na 26. seji dne 27. 3. 1997 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Jesenice
1. člen
2. člen se spremeni tako, da se pravilno glasi:
Sredstva so namenjena samostojnim podjetnikom posameznikom in podjetjem v zasebni in mešani lasti (v nadaljevanju: družbe), ki bodo tako pridobljena sredstva vložila v razvoj in razširitev poslovanja v Občini Jesenice, in sicer:
1. kratkoročna posojila z rokom vračila do enega leta za ohranjanje delovnih mest in nakup obratnih sredstev;
2. dolgoročna posojila z rokom vračila do 4 let za:
– nakup, gradnjo, prenovo in adaptacijo poslovnih prostorov;
– nakup opreme;
– odpiranje novih delovnih mest, povezano z ustanavljanjem novih enot malega gospodarstva.
2. člen
Spremeni se 4. člen, in sicer tako, da se pravilno glasi:
Dolgoročna posojila se dodeljujejo z dobo vračanja do 4 let, kratkoročna posojila pa z dobo vračanja do 1 leta.
3. člen
Spremeni se 5. člen tako, da se pravilno glasi:
Sklep o razpisu za dodelitev posojil sprejme odbor za gospodarstvo Občinskega sveta občine Jesenice in ga objavi v sredstvih javnega obveščanja in na oglasni deski Občine Jesenice.
Sklep o razpisu vsebuje:
1. Določbo tega pravilnika, na podlagi katere odbor za gospodarstvo sprejme sklep;
2. Skupen znesek sredstev, namenjenih v občinskem proračunu za pospeševanje razvoja obrti in podjetništva v občini;
3. Namene, za katere se dodeljujejo sredstva.
4. Subjekte, ki lahko zaprosijo za posojilo;
5. Dobo vračanja posojila;
6. Višino obrestne mere;
7. Rok za vložitev prošenj, ki ne sme biti krajši od 30 dni od dneva objave in naslov, na katerega se vložijo prošnje;
8. Navedbo, da mora prošnja za posojilo poleg drugega vsebovati še ime, priimek oziroma oznako firme in naslov podjetja, opis in predračunsko vrednost investicije ter višino zaprošenega posojila;
9. Navedbo dokumentacije, ki jo mora prosilec priložiti prošnji:
– kratek poslovni načrt;
– dokazilo o registraciji samostojnega podjetnika oziroma družbe oziroma dokazilo o postopku pridobivanja dovoljenja za opravljanje dejavnosti oziroma registracije na sodišču;
– samostojni podjetniki in družbe predložijo bilanco stanja in bilanco uspeha za preteklo leto in polletno poročilo o poslovanju, če je razpis objavljen v drugi polovici leta;
– samostojni podjetniki predložijo potrdilo o plačanih prispevkih in davkih, družbe pa BON 2;
– kupoprodajno pogodbo, predračun ali račun, če gre za nakup poslovnih prostorov in opreme;
– gradbeno dovoljenje ali priglasitev del, če gre za gradnjo ali adaptacijo poslovnih prostorov;
– zemljiškoknjižni izpisek o lastništvu premoženja za potrebe zavarovanja posojil, ki ne sme biti starejši od trideset dni oziroma predlog za drugo ustrezno zavarovanje posojila;
– druge podatke, ki jih v razpisu izrecno zahteva odbor za gospodarstvo;
– če odgovorna oseba podjetja še ni v delovnem razmerju v tem podjetju, pisno izjavo ustanoviteljev podjetja, da bo odgovorna oseba sklenila delovno razmerje v tem podjetju najkasneje v roku 6 mesecev od porabe posojila;
10. Rok, v katerem bo odbor za gospodarstvo sprejel sklep o dodelitvi posojil, ki ne sme biti daljši od 30 dni od dneva poteka roka za vložitev prošenj in rok 8 dni, v katerem bo ta sklep posredovan vsem prosilcem.
4. člen
Spremeni se 7. člen, in sicer tako, da se pravilno glasi:
Prošnjo za posojilo s prilogami vložijo prosilci na Občini Jesenice.
Prošnjo prouči strokovna služba Občine Jesenice, o dodelitvi sredstev pa odloča odbor za gospodarstvo Občinskega sveta občine Jesenice s sklepom.
Sklep se posreduje vsem prosilcem najkasneje v 8 dneh po sprejemu odločitve.
5. člen
Spremeni se 10. člen, in sicer tako, da se pravilno glasi:
Namensko porabo sredstev občinskega proračuna, namenjenih spodbujanju razvoja malega gospodarstva v Občini Jesenice, preverja nadzorni odbor.
6. člen
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Jesenice se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 302-1/97-21102
Jesenice, dne 27. marca 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Jesenice
Valentin Markež, inž. l. r.

AAA Zlata odličnost