Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/1997 z dne 4. 4. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/1997 z dne 4. 4. 1997

Kazalo

1130. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o vojnih invalidih (ZVojI-A), stran 1609.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vojnih invalidih (ZVojI-A)
Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o vojnih invalidih (ZVojI-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 26. marca 1997.
Št. 001-22-29/97
Ljubljana, dne 3. aprila 1997.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O VOJNIH INVALIDIH (ZVojI-A)
1. člen
“V zakonu o vojnih invalidih (Uradni list RS, št. 63/95) se v prvem odstavku 1. člena beseda “poslabšala” nadomesti z besedo “pojavila”.
Doda se nov šesti odstavek, ki se glasi:
“Društva vojnih invalidov pridobijo z dnem uveljavitve tega zakona lastninsko pravico na družbeni lastnini, s katero razpolagajo in jo uporabljajo za rekonvalescentno ali zdraviliško dejavnost”.
2. člen
V 19. členu se v šesti vrstici prvega odstavka beseda “poslabšala” nadomesti z besedo “pojavila”.
3. člen
V 63. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
“Ne glede na prejšnji odstavek se družinska invalidnina po osebi, ki je bila v času ali zaradi osamosvojitvene vojne v letu 1991 ubita ali je umrla zaradi posledic poškodbe, dobljene v teh okoliščinah, odmeri v višini 70% osnove za odmero družinske invalidnine za enega družinskega člana, v 80% za dva družinska člana, v 90% za tri družinske člane in v višini 100% osnove za odmero družinske invalidnine za štiri in več družinskih članov.”
4. člen
78. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Odmerna osnova in mesečni denarni prejemki po tem zakonu se usklajujejo tako, kot se usklajujejo pokojnine po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.”
5. člen
V 85. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
“Uživalcem invalidskega in družinskega dodatka ter oskrbnine, ki jim je bil ta prejemek priznan do 31. decembra preteklega leta, se od izdaje nove odločbe v tekočem koledarskem letu, mesečni zneski invalidskega in družinskega dodatka ter oskrbnine izplačujejo v višini iz decembra preteklega leta kot akontacija.”
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
6. člen
V 100. členu se dodajo novi drugi, tretji in četrti odstavek, ki se glasijo:
“Zoper izvid in mnenje zdravniške komisije prve stopnje o potrebnosti zdraviliškega in klimatskega zdravljenja vojnega invalida, je dopusten ugovor na zdravniško komisijo druge stopnje.
Ugovor se v roku osem dni od prejetega obvestila o odločitvi zdravniške komisije prve stopnje vloži pri upravni enoti, ki je pristojna za vojnega invalida.
Izvid in mnenje zdravniške komisije druge stopnje je dokončen.”
7. člen
V 123. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
“Osnova za odmero družinske invalidnine osebi, ki ji je bila priznana pravica do družinske invalidnine po predpisih o vojaških invalidih do uveljavitve tega zakona, pa ne izpolnjuje pogojev za odmero družinske invalidnine od osnove iz 62. člena tega zakona, znaša 7,5% odmerne osnove”.
Dosedanji tretji in četrti odstavek postaneta četrti in peti odstavek.
8. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 545-03/89-1/22
Ljubljana, dne 26. marca 1997.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost