Številka 59
Uradni list RS, št. 59/1996 z dne 25. 10. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/1996 z dne 25. 10. 1996, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

3392. Zakon o zagotavljanju sredstev pooblaščenim investicijskim družbam zaradi zamenjave teh sredstev za zbrane lastniške certifikate (ZZSPID)
3393. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o graditvi objektov (ZGO-B)
3394. Zakon o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic plazenja tal v letih 1995 in 1996 ter za odpravo posledic neurja v letu 1996 (ZZSO96)
3395. Zakon o popravi krivic (ZPKri)
3452. Zakon o ukrepih za sanacijo finančnega položaja podjetij s področja elektrogospodarstva in rudnikov rjavega premoga v zapiranju (ZUSFPE)
3453. Zakon o članstvu Banke Slovenije v Banki za mednarodne poravnave (ZBSBMP)
3454. Zakon o kmetijskih zemljiščih (ZKZ)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3455. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane za leto 1996
3456. Uredba o spremembi stopenj davka od prometa določenih naftnih derivatov

Sklepi

3459. Sklep o uskladitvi preživnin
3460. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Manili
3461. Sklep o postavitvi častnega konzula Republike Slovenije v Manili

Drugi akti

3457. Soglasje k cenam naftnih derivatov
3458. Soglasje k ceni utekočinjenega naftnega plina

MINISTRSTVA

3396. Odredba o izobraževalnem programu za pridobitev višje strokovne izobrazbe - elektronika
3397. Odredba o izobraževalnem programu za pridobitev višje strokovne izobrazbe - elektroenergetika
3398. Odredba o izobraževalnem programu za pridobitev višje strokovne izobrazbe - gostinstvo
3399. Odredba o izobraževalnem programu za pridobitev višje strokovne izobrazbe - turizem
3400. Odredba o izobraževalnem programu za pridobitev višje strokovne izobrazbe - strojništvo
3401. Odredba o obrazcih javnih listin v višjem strokovnem izobraževanju
3402. Odredba o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Banjščice
3403. Odredba o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Dravsko polje
3404. Odredba o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Lovrenc na Pohorju
3405. Odredba o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Vzhodne Haloze
3406. Odredba o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Slovenska Bistrica
3407. Odredba o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Mislinja
3408. Odredba o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Slovenske Konjice
3409. Odredba o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Ponikva
3410. Odredba o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Mokronog
3411. Odredba o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Žužemberk
3412. Odredba o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Gorjanci
3413. Odredba o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Krka
3414. Odredba o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Brezova reber
3415. Odredba o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Snežnik
3416. Odredba o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Črni dol
3417. Odredba o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Zeleni pas
3418. Odredba o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Preserje
3419. Odredba o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Ig
3420. Odredba o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Hrastnik
3421. Odredba o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Idrija I
3422. Odločba o ustanovitvi nove organizacijske enote carinarnice na območju Republike Slovenije
3462. Pravilnik o spremembah pravilnika o pripravništvu in strokovnih izpitih delavcev na področju zdravstvene dejavnosti
3463. Spremembe programa pripravništva za poklic zdravnik

USTAVNO SODIŠČE

3423. Odločba o tem, da odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega družbenega plana Občine Domžale za obdobje 1986-2000 in prostorskih sestavin družbenega plana Občine Domžale za obdobje 1986-1990,...

BANKA SLOVENIJE

3464. Sklep o spremembi in dopolnitvi sklepa o pogojih, pod katerimi lahko pooblaščena banka odobri domači osebi devizni kredit

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3424. Sklep o finančnem načrtu Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije za leto 1996
3465. Poročilo o gibanju plač za avgust 1996

OBČINE

Beltinci

3426. Odlok o sprejetju lokacijskega načrta za gradnjo vodovoda Beltinci-Lipa

Bled

3427. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda Turistični center Bled
3428. Sklep o spremembi sklepa o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 1996

Brezovica

3429. Odlok o vrednosti točke za davek od premoženja na posest stavb in prostorov za počitek oziroma rekreacijo na območju Občine Brezovica
3430. Sklep o vrednosti točke za davek od premoženja na posest stavb in prostorov za počitek oziroma rekreacijo za leto 1996

Divača

3431. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za Krajevno skupnost Lokev

Dobrepolje

3432. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Dobrepolje za leto 1996

Dornava

3433. Odlok o proračunu Občine Dornava za leto 1996

Hodoš-Šalovci

3434. Odlok o javnem redu in miru v Občini Hodoš-Šalovci
3435. Odlok o pokopališkem redu na območju Občine Hodoš-Šalovci

Juršinci

3436. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Juršinci

Kamnik

3437. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Godič
3438. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje KS Srednja vas
3439. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje KS Špitalič

Ljubljana

3425. Uredba o razporeditvi delovnega časa in uradnih ur v upravni enoti Ljubljana

Medvode

3441. Poslovnik Občinskega sveta občine Medvode

Metlika

3440. Sklep o določitvi plakatnih mest

Podčetrtek

3442. Odlok o določitvi krajevne takse na območju Občine Podčetrtek
3443. Odlok o ustanovitvi in delovanju sveta za preventivo in vzgojo v prometu Občine Podčetrtek
3444. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Podčetrtek
3445. Sklep o določitvi števila članov sveta KS Podčetrtek, Virštanj in Pristava pri Mestinju in volilnih enotah za volitve članov sveta Krajevnih skupnosti Podčetrtek, Virštanj in Pristava pri Mestinju

Postojna

3446. Odlok o komunalnih taksah
3447. Odlok o poslovnih prostorih v Občini Postojna

Vojnik

3448. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
3449. Odlok o prispevku na obremenjevanje okolja s komunalnimi odpadki

Vrhnika

3450. Sklep o podaljšanju samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Blatna Brezovica
3451. Sklep, da zemljišče s parc. št. 1686/3, ki je vpisano v seznam XVI. javnega dobra, k.o. Studeno, preneha biti javno dobro
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti