Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/1996 z dne 25. 10. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/1996 z dne 25. 10. 1996

Kazalo

3450. Sklep o podaljšanju samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Blatna Brezovica, stran 5129.

Na podlagi zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85) in odločitve krajanov Krajevne skupnosti Blatna Brezovica, na referendumu dne 29. 9. 1996, je svet Krajevne skupnosti Blatna Brezovica na seji dne 10. 10. 1996 sprejel
S K L E P
o podaljšanju samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Blatna Brezovica
1. člen
Za območje Krajevne skupnosti Blatna Brezovica se na podlagi odločitve občanov na referendumu dne 29. 9. 1996 uvede samoprispevek za sofinanciranje naslednjih nalog:
1. obnova cerkve in pokopališča z mrliško vežico,
2. dokončanje kanalizacije, gasilskega doma in krajevnih cest,
3. ureditev športnega igrišča.
2. člen
S samoprispevkom bo zbrano 10,000.000 SIT. Višino sredstev za posamezne namene se določi s programom in finančnim načrtom krajevne skupnosti.
3. člen
Podaljšanje samoprispevka je uvedeno za dobo 5 let, in sicer od 1. januarja 1997 do 1. januarja 2002.
4. člen
Samoprispevek plačujejo delovni ljudje in občani, ki stalno prebivajo na območju Krajevne skupnosti Blatna Brezovica, in sicer:
– zavezanci, ki imajo plačo iz delovnega razmerja oziroma nadomestila za druge dohodke in prejemke, ki imajo značaj plače, po stopnji 1,5% od neto plače oziroma nadomestil;
– zavezanci, ki imajo dohodek od opravljanja dejavnosti,
– od povprečne neto plače v gospodarstvu RS za preteklo trimesečje po stopnji 1,5%, če so zavarovani iz tega naslova;
– od ugotovljenega dobička po stopnji 1,5%;
– zavezanci, ki prejemajo pokojnino, po stopnji 1,5% od izplačane pokojnine, razen tistih katerih pokojnina je enaka ali nižja od zneska najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo;
– zavezanci, ki imajo dohodek od kmetijske dejavnosti po stopnji 4% letno od katastrskega dohodka in dohodka od gozdov;
– zavezanci, ki imajo dohodek iz dveh ali več virov, navedenih v tem členu, plačujejo samoprispevek za vsak vir posebej.
5. člen
Plačevanja krajevnega samoprispevka so oproščeni občani, ki prejemajo socialno varstveno pomoč, priznavalnino, invalidnino in druge prejemke po predpisih o vojaških invalidih in civilnih invalidih vojne, denarno nadomestilo za telesno okvaro, dodatek za pomoč in postrežbo, pokojnino, ki ne presega zneska najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo, starostno pokojnino priznano po zakonu o starostnem zavarovanju kmetov, od štipendij ter od nagrad učencem in študentom na proizvodnem delu oziroma delovni praksi.
Samoprispevka tudi ne plačujejo delavci, katerih osebni dohodek ne presega najnižjega zneska osebnega dohodka, ki zagotavlja materialno in socialno varnost delavca.
6. člen
Sredstva krajevnega samoprispevka se zbirajo na žiro račun krajevne skupnosti št. 50110-654-64110 Agencija Republike Slovenije za plačilni promet, nadzor in informiranje Vrhnika.
7. člen
Za zbiranje sredstev in izvajanje programa krajevnega samoprispevka je odgovoren svet krajevne skupnosti, ki bo o zbranih in porabljenih sredstvih najmanj enkrat letno poročal na zboru krajanov.
8. člen
Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka bosta kontrolirala Agencija RS za plačilni promet, nadzor in informiranje in Davčna uprava Republike Slovenije, Davčni urad Ljubljana, izpostava Vrhnika.
9. člen
Samoprispevek od osebnih dohodkov in pokojnin bodo obračunavali in odtegovali izplačevalci ob izplačilu, zavezancem od kmetijske, obrtne in poklicne dejavnosti pa Davčna uprava Republike Slovenije, Davčni urad Ljubljana, izpostava Vrhnika.
10. člen
Od zavezancev, ki ne bodo izpolnjevali obveznosti samoprispevka v določenem roku, bo samoprispevek iztirjan po predpisih, ki veljajo za izterjavo prispevkov in davkov občanov.
11. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 1997 dalje.
Blatna Brezovica, dne 10. oktobra 1996.
Predsednik
KS Blatna Brezovica
Robert Gostiša l. r.

AAA Zlata odličnost