Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/1996 z dne 25. 10. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/1996 z dne 25. 10. 1996

Kazalo

3431. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za Krajevno skupnost Lokev, stran 5093.

Na podlagi 56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94 in 38/96) ter odločbe ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 43/16), 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list, RS, št. 35/85 in 48/96) je svet Krajevne skupnosti Lokev sprejel na seji dne 4. 10. 1996
S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za Krajevno skupnost Lokev
1. člen
Razpiše se referendum o uvedbi samoprispevka v denarju, na podlagi sprejetega programa na svetu krajevne skupnosti, za Krajevno skupnost Lokev, ki zajema naselja Lokev in Prelože za naslednja dela:
1. za dokončanje asfaltiranja vaških poti, za sofinanciranje nujne izvedbe odvodnjavanja meteornih voda, za sofinanciranje nujnih vzdrževalnih del na cerkvi, za dokončanje javne razsvetljave, za sofinanciranje popravila strehe in prenove fasade otroškega vrtca,
2. za sofinanciranje ureditve prostorov za gasilsko društvo Lokev,
3. za ureditve otroških in drugih igrišč,
4. za sprotno vzdrževanje infrastrukturnih in drugih objektov in naprav v KS Lokev,
5. za funkcionalno dejavnost KS, dotacije in podporo delovanju društev v KS Lokev.
Vrednost programa Krajevne skupnosti Lokev znaša 35,000.000 SIT, s samoprispevkom se bo zbralo predvidoma 13,500.000 SIT. Svet krajevne skupnosti lahko navedeni znesek valorizira v skladu z rastjo povprečnih OD v Republiki Sloveniji.
2. člen
Vsa dela zajeta v 1. členu, bodo potekala po programu, ki ga je sprejel Svet KS Lokev skupaj s sklepom o razpisu referenduma.
3. člen
Referendum bo v nedeljo, 10. novembra 1996, od 7. do 19. ure, na glasovalnih mestih, ki jih določi volilna komisija KS Lokev.
4. člen
Samoprispevek bo uveden za obdobje 4 let, in sicer od 1. 1. 1997 do 31. 12. 2000.
5. člen
Pravico glasovanja na referendumu imajo občani, ki so vpisani v splošnem volilnem imeniku Krajevne skupnosti Lokev, ki zajema naselja Lokev in Prelože ter vsi zaposleni občani, ki še niso vpisani v splošnem volilnem imeniku ter lastniki nepremičnin v KS Lokev, ki tu nimajo stalnega prebivališča.
6. člen
Zavezanci za samoprispevek so občani, ki imajo stalno bivališče v Krajevni skupnosti Lokev ter lastniki nepremičnin v Krajevni skupnosti Lokev, ki tu nimajo stalnega prebivališča.
Samoprispevek plačujejo:
– zavezanci, ki imajo plačo iz delovnega razmerja oziroma nadomestila po stopnji 1% od neto plače oziroma nadomestila,
– zavezanci za davek od dohodka iz dejavnosti od bruto zavarovalne osnove od katere plačujejo prispevke za socialno varnost po stopnji 1%,
– zavezanci, za davek od katastrskega dohodka kmetijskih in gozdnih zemljišč, ugotovljen po predpisih o ugotavljanju katastrskega dohodka, po stopnji 2%,
– zavezanci, ki imajo dohodke iz dveh ali več virov, plačujejo samoprispevek za vsak vir posebej,
– lastniki grajenih objektov (stanovanjske hiše, gospodarski objekti itd.), ki nimajo stalnega prebivališča v KS Lokev plačujejo tolarsko protivrednost 120 DEM letno preračunano v SIT po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan izstavitve položnice za plačilo,
– 1% od neto pokojnin.
7. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja, zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač ali nadomestil in pokojnin.
Kmetijskim proizvajalcem in obrtnikom bo obračunavala in odtegovala samoprispevek Davčna uprava RS – Davčni urad Koper – izpostava Sežana
Lastnikom grajenih objektov, ki nimajo stalnega bivališča v KS Lokev, bo krajevna skupnost izstavila položnice dvakrat letno.
8. člen
Samoprispevek se ne plačuje od prejemkov iz socialno- -varstvenih pomoči, od priznavalnin, od invalidnine in od drugih prejemkov po predpisih o vojaških invalidih in civilnih invalidih vojne, od denarnega nadomestila za telesno okvaro, od dodatka za pomoč in postrežbo, od pokojnine, ki ne presega zneska najnižje pokojnine za polno delovno dobo, od starostne pokojnine, priznane po zakonu o starostnem zavarovanju kmetov, od štipendij učencev in študentov ter nagrad, ki jih prejemajo študenti in učenci na proizvodnem delu oziroma na delovni praksi ter prijemkov študentov in učencev iz naslova dela preko študentskega oziroma mladinskega servisa.
Samoprispevek se ne plačuje od osebnega dohodka delavcev in drugih občanov, ki ne presega zneska osebnega dohodka, ki zagotavlja materialno in socialno varnost dela, določeno z zakonom.
9. člen
Za pravilno in namensko uporabo sredstev samo- prispevka po programu, odgovarja svet Krajevne skupnosti Lokev.
Sredstva se zbirajo na posebnem žiro računu Krajevne skupnosti KS Lokev.
10. člen
Svet KS Lokev bo izvajal nadzor nad zbiranjem in porabo sredstev zbranih s samoprispevkom.
Enkrat letno bodo o poteku zbiranja sredstev in uresničevanju nalog razpravljali krajani na zborih.
11. člen
Pravilnost obračunavanja samoprispevka pri izplačevanju dohodka kontrolira Agencija za plačilni promet, nadziranje in informiranje in Ministrstvo za finance – Davčna uprava – Davčni urad Koper – izpostava Sežana.
12. člen
Referendum vodi volilna komisija v Krajevni skupnosti Lokev, ki jo imenuje svet krajevne skupnosti, pri čemer smiselno uporablja določbe zakona o volitvah in zakona o referendumu in o ljudski iniciativi.
13. člen
Na referendumu se glasuje z glasovnico, na kateri je naslednje besedilo:
.               Krajevna skupnost Lokev
                   GLASOVNICA
za referendum, dne 10. novembra 1996, o uvedbi samoprispevka v denarju za obdobje od 1. 12. 1997 do 31. 12. 2000, za Krajevno skupnost Lokev, za naslednja dela:
1. za dokončanje asfaltiranja vaških poti, za sofinanciranje nujne izvedbe odvodnjavanja meteornih voda, za sofinanciranje nujnih vzdrževalnih del na cerkvi, za dokončanje javne razsvetljave, za sofinanciranje popravila strehe in prenove fasade otroškega vrtca,
2. za sofinanciranje ureditve prostorov za gasilsko društvo Lokev,
3. za ureditve otroških in drugih igrišč,
4. za sprotno vzdrževanje infrastrukturnih in drugih objektov in naprav v KS Lokev
5. za funkcionalno dejavnost KS, dotacije in podporo delovanju društev v KS Lokev
.                      GLASUJEM
ZA                                    PROTI
Glasujete tako, da obkrožite ZA, če se strinjate z uvedbo samoprispevka, oziroma PROTI, če se ne strinjate z uvedbo samoprispevka.
14. člen
Zavezancem se plačani zneski krajevnega samoprispevka odštevajo od osnove za dohodnino (9. člen zakona o dohodnini, Uradni list RS, št. 71/93).
15. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na krajevno običajen način, začne pa veljati naslednji dan po objavi.
Predsednik
Krajevne skupnosti Lokev
Živoj Race l. r.

AAA Zlata odličnost