Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/1996 z dne 25. 10. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/1996 z dne 25. 10. 1996

Kazalo

3435. Odlok o pokopališkem redu na območju Občine Hodoš-Šalovci, stran 5099.

Na podlagi 12. in 25. člena zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč (Uradni list SRS, št. 34/84 in Uradni list SRS, št. 26/90), 25. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90 in Uradni list RS, št. 10/91) ter 16. in 22. člena statuta Občine Hodoš-Šalovci (Uradni list RS, št. 35/95), je Občinski svet občine Hodoš-Šalovci na seji dne 25. septembra 1996 sprejel
O D L O K
o pokopališkem redu na območju Občine Hodoš-Šalovci
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določa način opravljanja pokopališke in pogrebne dejavnosti ter urejanje in vzdrževanje pokopališč na območju Občine Hodoš-Šalovci.
2. člen
Na območju Občine Hodoš-Šalovci so pokopališča v naslednjih krajih:
1. Šalovci     – 3 pokopališča
2. Čepinci     – 1 pokopališče
3. Markovci    – 1 pokopališče
4. Dolenci     – 2 pokopališči
5. Budinci     – 2 pokopališči
6. Hodoš      – 2 pokopališči
7. Krplivnik    – 2 pokopališči
8. Domanjševci   – 3 pokopališča
3. člen
Pokopališka in pogrebna dejavnost se opravlja na krajevno običajen način ob upoštevanju dostojanstva in spoštovanja do umrlih.
4. člen
Upravljalec pokopališč na območju Občine Hodoš-Šalovci je Občina Hodoš-Šalovci.
Župan Občine Hodoš-Šalovci za vsako pokopališče imenuje upravnika pokopališča. Upravnik je upravičen do plačila nadomestila za opravljeno delo, za kar se med upravljalcem in upravnikom pokopališča sklene posebna pogodba.
Župan Občine Hodoš-Šalovci lahko predlaga tudi sprejem odloka o izvajanju gospodarskih javnih služb s podelitvijo koncesije in v skladu z javnim razpisom podeli koncesijo enemu ali več koncesionarju, ki bo opravljal na pokopališčih vsa dela v skladu z razpisom in koncesijo (v nadaljevanju: upravljalec). V ta namen se s koncesionarjem sklene posebna pogodba.
II. POGREBNE STORITVE IN SVEČANOSTI
5. člen
Svojci umrlega so dolžni prijaviti pokop upravljalcu pokopališča po uradno ugotovljeni smrti najmanj 36 ur pred pokopom. Istočasno se z upravljalcem dogovorijo o lokaciji pokopa.
Upravljalec ne sme začeti in opraviti pokop brez dokazila o prijavi smrti. Kadar pa smrti ni bilo mogoče prijaviti pred pokopom, se prijavi smrti priloži druga listina ali listine, predpisane s posebnimi predpisi ali zakonom.
6. člen
Umrli do pogrebnih svečanosti in pokopa leži doma ali v mrliški vežici.
Če pogrebno svečanost organizirajo politične ali druge organizacije ali v drugih izjemnih primerih, se pokojnega pred pokopom izjemoma lahko položi tudi na določen kraj zunaj pokopališča.
Verske skupnosti lahko v skladu s pokopališkim redom položijo pokojnega stanovskega predstavnika do pokopa izjemoma tudi v objekt, ki je namenjen za opravljanje verskih obredov.
Umrli občani, ki bodo pokopani na pokopališčih v drugih občinah, lahko do oganiziranega prevoza na pokopališče, ležijo v mrliških vežicah na območju Občine Hodoš-Šalovci.
7. člen
Prevoz umrlega s kraja smrti na kraj, kjer leži do pogreba oziroma na pokopališče, se opravi na krajevno običajen način.
Prevoz trupla pokojnega s kraja smrti na kraj upepelitve pa je dovoljen samo s posebej v ta namen prirejenimi vozili in koncesionarji, ki imajo dovoljenja za takšne prevoze.
8. člen
Na pokopališčih v Občini Hodoš-Šalovci se pokopi lahko opravljajo vsak dan, v skladu z dogovorom med svojci pokojnega in upravljalcem.
9. člen
Pokop umrlega se opravi na pokopališču. Način pokopa in pogrebne svečanosti je potrebno opraviti v skladu z voljo umrlega. Če umrli ni izrazil svoje volje, odloča o tem oseba, ki je stalno živela z umrlim ali druga upravičena in pooblaščena oseba.
Pogreb s pokopom umrlega občana je komemoracija in ima značaj javne pietete.
Pogrebna svečanost se opravi z določili tega odloka in dogovora med svojci in upravljalcem pokopališča o načinu priprave in vodenju pogrebnih svečanosti.
10. člen
Javni pogrebni svečanosti lahko vsak nemoteno prisostvuje.
11. člen
Na željo pokojnega ali svojcev, se lahko pogreb opravi v družinskem ali ožjem sorodstvenem krogu.
12. člen
Pogrebni sprevod se začne od kraja, kjer se prične pogrebna svečanost do groba na pokopališču.
13. člen
Na željo pokojnega ali njegovih svojcev se lahko opravi verski obred na krajevno običajen način med samim pogrebnim sprevodom ali verski obred v objektu, ki je namenjen za opravljanje verskih obredov.
14. člen
Pogrebna svečanost se prične z dvigom krste s pokojnikom ali žare z mrliškega odra.
Če sodelujejo v pogrebni svečanosti predstavniki verskih skupnosti, godba ali pevski zbor že na lokaciji, kjer je ležal pokojni od začetka pogrebne svečanosti, pred pričetkom pogrebnega sprevoda najprej opravi obred predstavnik verske skupnosti, nato zaigrajo ali zapojejo žalostinko.
15. člen
Ko pride pogrebni sprevod do groba, se krsta ali žara s pokojnikom položi na posebna postavka na vrhu groba.
Ob grobu se na eni strani zvrstijo svojci in ožji sorodniki, na drugi strani groba pa predstavniki verskih skupnosti, če so ti navzoči, nosilci zastav in praporov, odlikovanj in vencev, govorniki in drugi udeleženci pogrebnih svečanosti.
Pri odprtem grobu sledi verski obred, če je pri pogrebnih svečanostih prisoten predstavnik verske skupnosti, nato sledijo poslovilni govori.
Ob igranju žalostink s strani godbe ali petju žalostink, se krsta ali žara s posebnimi pripomočki spusti v grob.
16. člen
Udeleženci pogrebne svečanosti se poslovijo od pokojnika z mimohodom. Na krajevno običajen način lahko poslednji pozdrav pokojniku dajo tudi z rožami ali grudo zemlje odvzeto z groba pokojnika.
17. člen
Za pogrebne svečanosti pri pogrebu pripadnikov Ministrstva za notranje zadeve ali oboroženih sil Republike Slovenije, veljajo njihova pravila. Tem pravilom se je upravljalec dolžan prilagajati in jih upoštevati.
18. člen
Če pri pogrebnih svečanostih sodeluje tudi častna enota z vojaškim ali lovskim strelnim orožjem, ki izstreli častno salvo ali salve kot zadnji pozdrav umrlemu, je za zagotovitev varnosti občanov in vseh navzočih na pogrebni svečanosti odgovoren komandir ali vodja častne enote.
19. člen
Po končanih pogrebnih svečanostih in odhodu udeležencev pogrebne svečanosti, je upravljalec pokopališča ali druga odgovorna oseba, ki je vodila pogreb, dolžna najkasneje po eni uri grob zasuti in ga začasno urediti tako, da ne poškoduje sosednjih grobov.
20. člen
Na novih pokopališčih se pokop umrlih opravi po vrstnem redu grobov, razen kadar gre za žarni pokop ali pokop v klasične grobove, kjer se o kraju dogovorita upravljalec in svojci pokojnega.
Ponoven pokop v isti grob, je dovoljen po mirovalni dobi najmanj 15 let. Mirovalna doba ne velja za žarne grobove.
Odpiranje grobov pred iztekom mirovalne dobe 15 let, se lahko opravi izključno le s soglasjem najemnika groba in z dovoljenjem upravnega organa pristojnega za zdravstveno varstvo.
V primeru odpiranja klasičnih grobov pred iztekom mirovalne dobe za potrebe kazenskih ali drugih zakonitih postopkov, izda pristojno sodišče v tej zvezi posebno odredbo. Tako odpiranje se lahko opravi brez soglasja najemnika groba.
III. PRAVICE IN DOLŽNOSTI UPRAVLJALCA
21. člen
Upravnik pokopališča ima naslednje pravice in dolžnosti:
– določa mesto, dan in uro pokopa v sporazumu s svojci ali naročnikom,
– opozarja najemnike grobov o morebitni zapuščenosti najetih grobov,
– vzdržuje in ureja pokopališče in objekte na pokopališču,
– spremlja splošno stanje na pokopališču in o tem poroča občini ter predlaga morebitna nujna vzdrževalna dela na pokopališču,
– vodi točno evidenco o grobovih in pokopanih osebah.
22. člen
Upravljalec pokopališč – Občina Hodoš-Šalovci ima naslednje pravice in dolžnosti:
– sprejme pravilnik o ureditvi pokopališč in o merilih za oblikovanje cen za najem grobov in ostalih pokopaliških uslug,
– določa ceno za najemnino grobov,
– vodi evidenco prihodkov in izdatkov oziroma celotno finančno poslovanje,
– oddaja prostore za grobove, sklepa najemne pogodbe za grobove in vodi evidenco sklenjenih pogodb,
– opravlja druga dela in naloge in opravila v skladu z veljavnimi predpisi s tega področja.
Upravljalec lahko del svojih nalog prenese na koncesionarja, ki je izbran z javnim razpisom, s tem, da si zagotovi nenehno nadzorstvo nad delom tega in vodenjem evidenc in pogodb.
23. člen
Pokopališke storitve, najemnino za grobove in pokopališko pristojbino zaračunava Občina Hodoš-Šalovci po ceniku oblikovanem na podlagi pravilnika o ureditvi pokopališč in meril za oblikovanje cen za najem grobov in ostalih pokopaliških uslug, ki ga sprejme Občinski svet občine Hodoš-Šalovci. V pravilniku se določi tudi začetek obračunavanja stroškov v tej zvezi.
Cenik se objavi na krajevno običajen način, in sicer ob vsaki spremembi cen. En izvod cenika se izobesi tudi na oglasni deski na pokopališču.
Cene za najemnino grobov se določajo enkrat letno do konca meseca marca.
Upravljalec pokopališča je dolžan zaračunavati in pobirati najemnino za grob enkrat letno po veljavnem ceniku. O vsakem plačilu najemnine izda upravljalec potrdilo o plačilu najemniku, drugi izvod pa priloži ob pologu sredstev občini, tretji izvod pa hrani za svojo evidenco.
Najemnino za grob in pokopališko pristojbino je najemnik groba dolžan plačati upravljalcu ali koncesionarju.
Ob prvem pokopu oziroma najemu novega groba upravljalec zaračuna najemniku groba pokopališko pristojbino.
Sredstva zbrana iz naslova najemnin in pokopališke pristojbine upravljalec pokopališča namensko uporablja za vzdrževanje in morebitna razširitvena dela na obstoječem pokopališču ali za gradnjo in vzdrževanje objektov in opreme, ki služijo pokopališki dejavnosti ter za plačilo nadomestila za delo upravnika.
24. člen
Stroški socialnih pokopov in stroški skrbništva socialnih grobov, se krijejo iz občinskega proračuna.
Pred izkopom jame je oseba, s katero je dogovorjen izkop dolžna ustrezno zavarovati sosednje grobove in spomenike ter paziti, da se jih pri izkopu ali zasipu jame ne poškoduje.
Kolikor nastane poškodba na sosednjih gobovih ali spomenikih, upravnik pokopališča v soglasju z upravljalcem pokopališča ugotovi vzroke in oceni nastalo škodo ter odredi kdo je dolžan škodo poravnati.
25. člen
Oseba, ki je zadolžena za izkop jame, je dolžna zavarovati vrednostne predmete, ki jih najde pri prekopu groba ter jih varno shraniti. O najdbi takoj najkasneje pa v treh dneh obvesti in izroči predmete upravičencu, če je ta znan. Če upravičenec ni znan, se s temi predmeti ravna v skladu z veljavnimi predpisi o najdenih stvareh.
IV. UREJANJE POKOPALIŠČ
26. člen
Merila in pogoje za funkcionalne in oblikovalske posege pri urejanju novih ali razširitvah obstoječih pokopališč, se določi v ureditvenem načrtu po zakonu o urejanju naselij in drugih posegov v prostor.
27. člen
Na pokopališčih v Občini Hodoš-Šalovci navedenih v drugem členu tega odloka so naslednje vrste grobov:
– enojni grobovi,
– dvojni grobovi,
– trojni grobovi,
– otroški grobovi,
– žarni grobovi in
– grobišča.
Graditev novih grobnic na pokopališču ni dovoljena.
28. člen
Enojni, dvojni, trojni in otroški grobovi so globoki 1,80 m in se lahko poglobijo do 3,40 m. Širina enojnih grobov je 0,80 do 1,20 m, širina dvojnih grobov je od 1,20 m do 1,80 m, širina trojnih grobov pa je od 1,80 m do 2,80 m. Širina otroških grobov pa je od 0,70 m do 0,90 m.
Dolžina enojnih, dvojnih in trojnih grobov je 1,90 m, otroških pa 1,50 m.
Žarni grobovi so globine 0,70 do 1,10 m, širine od 0,70 do 1,10 m in dolžine od 0,80 do 1,30 m. Če se žara shrani v obstoječi enojni, dvojni, trojni ali otroški grob, se tak grob ne smatra kot žarni grob.
Grobišča so prostori za skupen pokop večjega števila pokojnikov ob morebitnih elementarnih ali drugih nesrečah, v izrednih ali vojnih razmerah ter skupna grobišča.
Med skupna grobišča spadajo tudi obeležja v spomin žrtvam vojn. Na prostoru skupnih grobišč je posebej urejen prostor za polaganje cvetja in prižiganje sveč.
29. člen
Vsa pokopališča v Občini Hodoš-Šalovci morajo imeti ustrezne prostore za hrambo orodja ter urejeno mesto z zabojnikom za odlaganje odpadkov. Odvoz odpadkov se opravlja v skladu z veljavnim odlokom, ki določa in opredeljuje ravnanje z odpadki.
Odlaganje odpadkov je dovoljeno le na prostoru, ki ga določi upravljalec pokopališča.
Vsako pokopališče mora biti zavarovano z ustrezno kovinsko, leseno ali žično ograjo ali ograjo iz zelenih okrasnih drevesc, višina ograje pa mora biti od 1,20 m do 1,50 m.
30. člen
Za vsako pokopališče v Občini Hodoš-Šalovci mora biti izdelan načrt razdelitve na pokopališke oddelke in grobove.
Najemnik groba je dolžan poskrbeti, da bo grob vedno vzdrževan in urejen. Upravljalec pokopališča mora poskrbeti, da bodo vedno vzdrževane in urejene ostale površine na pokopališču in v sklopu pokopališča, prav tako pa tudi objekti na pokopališču. Ureditev mora biti v skladu z celostno ureditvijo obstoječenga pokopališča oziroma v skladu z ureditvenim načrtom na novem ali razširjenem pokopališču.
Višina nagrobnih spomenikov lahko doseže maksimalno višino 1,20 m skupaj s podstavkom širina pa nikakor ne sme presegati širine določene vrste groba.
Zemlje z groba ni dovoljeno odstranjevati. Spomenik je dovoljeno postaviti takrat, kadar se zemlja na grobu toliko posede, da ne ovira normalne postavitve in sama postavitev nagrobnega spomenika ne zahteva odstranjevanje zemlje z groba. Postavitev spomenika mora biti v skladu z ureditvijo obstoječega pokopališča ter ob soglasju in po navodilih upravnika pokopališča.
31. člen
Če je grob tako zanemarjen ali zapuščen, da ogroža varnost ljudi in sosednjih grobov ali če kvari videz in izgled sosednjih grobov in sam izgled pokopališča kot celote, se smatra, da je zapuščen.
Upravljalec pokopališča lahko tak grob na predlog upravnika pokopališča najemniku odvzame po predhodnem pisnem obvestilu. Grob se lahko odvzame tudi po predhodnem pisnem obvestilu najemniku, ki tri leta zaporedoma ni plačal najemnine. Pri plačilu najemnine za nazaj, se najemniku obračunajo ustrezne zamudne obresti ali se mu najemnina za vsa zamujena leta obračuna po takrat veljavnem ceniku oziroma ceniku, ki velja na dan plačila.
32. člen
O ustanovitvi novih, razširitvi in opustitvi obstoječih pokopališč odloča na predlog predstavnikov vaških skupnosti v skladu s prostorsko ureditvenimi načrti in veljavno zakonodajo Občinski svet občine Hodoš-Šalovci.
V. DRUGE DOLOČBE
33. člen
Obiskovalec pokopališč je dolžan opustiti vsako dejanje, ki bi kakorkoli žalilo spoštovanje do umrlih oziroma kakorkoli žalilo svojce umrlih.
Na pokopališčih je posebej prepovedano:
– nedostojno vedenje, vpitje, glasno smejanje, razgrajanje in druga neprimerna dejanja,
– odlaganje odpadkov ob ograji pokopališča ali na tuje grobove oziroma izven določenega in označenega prostora,
– hoja po grobovih in čez grobove,
– hoja po zelenicah na pokopališču, plezanju po ograjah,
– trganje zelenja in cvetja s tujih grobov in tujih nasadov,
– kakršnokoli onesnaževanje pokopališkega prostora,
– vožnja z motornimi vozili, kolesi, kolesi z motorjem, traktorji in drugimi vozili ter njihovo shranjevanje na pokopališču,
– kakršnokoli odtujevanje predmetov z grobov in pokopaliških prostorov,
– puščati in voditi domače živali na pokopališče.
34. člen
Okrog novozgrajenih ali starih pokopališč je dovoljeno kot meja prostora zasaditev žive meje in okrasnih grmovnic ali v obliki, ki da določa in dopušča ureditveni načrt.
VI. KAZENSKA DOLOČBA
35. člen
Z denarno kaznijo od 5.000 SIT do 30.000 SIT se kaznuje za prekršek oseba oziroma najemnik groba, ki krši določila 28., 29., 30. in 31. člena tega odloka.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
36. člen
Upravljalec pokopališča je dolžan v roku štirih mesecev po uveljavitvi tega odloka sprejeti pravilnik o ureditvi pokopališč in o merilih za oblikovanje cen za najem grobov in ostalih pokopaliških uslugah.
37. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha veljati odlok o pokopališkem redu na območju Občine Murska Sobota (Uradni list SRS, št. 12/87).
38. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 29/96
Šalovci, dne 25. septembra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Hodoš-Šalovci
Emil Balek l. r.

AAA Zlata odličnost