Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/1996 z dne 25. 10. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/1996 z dne 25. 10. 1996

Kazalo

3434. Odlok o javnem redu in miru v Občini Hodoš-Šalovci, stran 5096.

Na podlagi 1. člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 10/91) in na podlagi 84. člena statuta Občine Hodoš-Šalovci, je Občinski svet občine Hodoš-Šalovci na seji dne 25. septembra 1996 sprejel
O D L O K
o javnem redu in miru v Občini Hodoš-Šalovci
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom so predpisani ukrepi za zagotovitev varnosti in za varstvo:
– javnega reda in miru na območju Občine Hodoš-Šalovci,
– varstva občanov občine in njihovega premoženja,
– varstva zdravja in higiene ter čistoče,
– skrbi za zunanji videz občine, naselij, vasi in zaselkov,
– okvirni pogoji in način izobešanja in nošenja zastav ter
– okvirna ureditev za plakatiranje in postavljanje plakatov in transparentov.
2. člen
Občani, ki stalno ali začasno prebivajo na območju Občine Hodoš-Šalovci, so dolžni uravnavati svoje življenje in delo tako, da ne motijo, vznemirjajo ali ovirajo drugih pri njihovem delu, razvedrilu ali počitku, da ne ogrožajo njihovega zdravja ali premoženja, dolžni so spoštovati javno moralo, prav tako pa so dolžni skrbeti, da ne opuščajo ali opravljajo dejanj, ki so po tem odloku obvezna ali prepovedana.
3. člen
Starši oziroma skrbniki ali osebe, ki jim je zaupano varstvo in vzgoja mladoletnikov, so odgovorni za prekrške, ki jih storijo mladoletniki, če so prekrški posledica njihove pomanjkljive skrbi ali pomanjkljivega nadzorstva.
II. VARSTVO JAVNEGA REDA IN MIRU
4. člen
Na celotnem območju Občine Hodoš-Šalovci je zaradi varstva javnega reda in miru prepovedano:
1. točiti ali prodajati alkoholne pijače v gostinskih in drugih lokalih pred 7. uro zjutraj,
2. zadrževati se preko dovoljenega in uradno verificiranega obratovalnega časa v gostinskih in drugih lokalih in prireditvenih prostorih, kjer točijo alkoholne pijače,
3. pred pogrebom ali med trajanjem pogrebnih svečanosti, je zaradi spoštljivega odnosa do pokojnika v bližnji okolici, kjer ta nazadnje leži, prepovedano z glasbo ali kako drugače motiti svojce ali druge udeležence pogrebnih svečanosti,
4. prenočevati po kozolcih, senikih, parkih, jasah, avtobusnih ali železniških postajah ali čakalnicah, v zapuščenih vozilih ali v drugih za to neprimernih prostorih in krajih,
5. kaditi v tistih javnih prostorih, kjer je kajenje prepovedano in je ta prepoved kajenja vidno označena,
6. puščati motorna in druga vozila, delovne stroje in druge stroje, ki za svoj pogon uporabljajo kakršnokoli gorivo, z delujočimi motorji in jih ogrevati v strnjenem naselju več kot 5 minut,
7. uporabljati in metati petarde ali druga podobna pirotehnična in eksplozivna sredstva na javnih prostorih ali javnih prireditvah,
8. popivati, piti ali kako drugače uživati alkoholne pijače izven – zunaj prostorov, ki so določeni za točenje alkoholnih pijač (npr. pred prodajalnami, črpalkami itd.),
9. vznemirjati, motiti ali kako drugače nadlegovati občane z zbiranjem kakršnihkoli podatkov ali izjav, ki niso v interesu občine oziroma javnem interesu,
10. kakorkoli s petjem, vpitjem, kričanjem ali drugimi oblikami nedostojnega vedenja motiti mir in nočni počitek občanov,
11. na kakršenkoli način motiti nočni počitek občanov v stanovanjskih zgradbah, blokih in drugih takih prostorih,
12. igrati kakršnekoli hazardne igre ali igre na srečo v javnih lokalih ali zasebnih prostorih,
13. voditi pse in druge živali v javne lokale, na javne prireditve in zborovanja ali druge javne prostore. Pri tem so izjeme psi, ki vodijo slepe osebe ali službeni psi policije,
14. prosjačiti po vaseh, hišah, domovih in na celotnem območju občine,
15. povzročati hrup z uporabo zvočnikov, televizijskih in radijskih aparatov, glasbil in drugih zvočnih aparatov ter vseh oblik drugih vrst hrupa, ki jih je potrebno v času med 22. uro zvečer in 7. uro zjutraj prilagoditi na jakost določeno z uredbo o hrupu v bivalnem, naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 45/95),
16. povzročati kakršnokoli obliko čezmernega hrupa ali ropota v bližini šol, zdravstvenih ustanov, domovih ostarelih občanov in drugih javnih ustanov.
III. VARSTVO OBČANOV IN PREMOŽENJA
5. člen
S ciljem in namenom, da se zavaruje občane občine in njihovo premoženje, je na območju Občine Hodoš-Šalovci prepovedano:
1. na prireditvah in v javnih lokalih imeti pri sebi orožje ali nevarno orodje, s katerimi se lahko telo huje okvari ali spravi v nevarnost življenje druge osebe ali oseb. Pri tem so izvzeti pooblaščeni delavci policije in druge pooblaščene osebe, ki opravljajo naloge v sklopu svojega delovnega področja,
2. namerno ščuvati, dražiti ali plašiti živali,
3. opustiti opravila ali odstraniti objekte in naprave za varnost občanov in njihovega premoženja,
4. igrati kakršnekoli oblike športov (nogomet, košarka, drsanje, sankanje idr.) na javnih cestah ali površinah, ki niso namenjene za take igre,
5. odstranjevati, uničevati, popisovati ali kako drugače poškodovati kakršnekoli informacije oziroma table, ki služijo za informiranje vaščanov oziroma javnemu namenu,
6. prislanjati, naslanjati kolesa, kolesa z motorjem, motorna kolesa k stenam hiš in robnikom, izložbam ali vitrinam in na druge kraje, kjer lahko tako opravilo povzroči škodo ali ovira promet,
7. prenašati ali netiti ogenj na način, ki ogroža varnost prometa, premoženja ali povzroča zadimljenje kraja, kjer prebivajo občani občine,
8. odmetavati goreče vžigalice, cigarete ali druge ogorke in pepel v katerem je žerjavica na krajih, kjer je nevarnost požara,
9. streljati z zračno puško, fračo, lokom ali drugimi napravami ali metati kamenje in druge nevarne predmete na kraju, kjer je lahko zaradi tega ogrožena varnost ljudi, živali ali njihovega premoženja,
10. puščati na javnih površinah ali na javnih prostorih, kjer se odvija kakršenkoli promet živali brez nadzorstva ali puščati domače živali, da povzročajo škodo na tujih njivah, vrtovih ali drugih površinah,
11. na zasebnih ali javnih površinah trgati ali uničevati cvetje, sekati ali kakorkoli drugače poškodovati drevesa, živo mejo, okrasno grmičevje ali drugo, ki je okras okolja ali splošna korist, pobirati sadje, vrtne in poljske pridelke, kositi trave na tujih površinah ali kako drugače poškodovati tuje rastline,
12. prižigati ali kuriti ogenj na odprtem prostoru v neposredni bližini stavb in drugih objektov, gozdov, suhe trave ali drugih krajih, kjer ogenj, ki ni ustrezno zavarovan, lahko povzroči nevarnost širših razsežnosti ali večjo materialno škodo,
13. odstranjevati, ugašati ali kakorkoli drugače poškodovati signalne naprave, svetlobne znake ali druga svetlobna telesa, ki služijo za razsvetljavo javnih prostorov, krajev ali nevarnih mest,
14. kakorkoli namerno ovirati uporabo elektrike, vode ali poškodovati kakršnekoli električne in telekomunikacijske naprave (npr. oddajniki RTV idr.),
15. kakorkoli ovirati promet pešcev na javnih pločnikih z odlaganjem kakršnihkoli predmetov, ki na tak kraj ne sodijo,
16. graditi ali puščati ograje, drevje in žive meje ob javnih poteh v takem stanju ali tako visoko, da ogrožajo varnost občanov ali s tem kazijo zunanji videz kraja,
17. na ograje ob javnih cestah postavljati nevarne predmete (npr. bodeča žica, steklo idr.),
18. puščati predšolske otroke in druge otroke, ki niso sposobni samostojne hoje brez nadzorstva na prometnih in drugih nevarnih mestih,
19. kuriti, sežigati travo, listje, odpadke ali druge posebne odpadke na krajih, kjer je velika nevarnost, da zanetijo požare ali povzročajo ekološke katastrofe.
IV. VARSTVO ČISTOČE IN ZDRAVJA OBČANOV
6. člen
Zaradi varstva zdravja in čistoče bivalnega okolja občanov, je prepovedano:
1. na športnih igriščih, avtobusnih in drugih postajališčih in drugih javnih krajev zanemarjati snago, higieno, red in čistočo tako, da se s tem kvari videz, moti okolica ali ogroža zdravje ljudi,
2. zanemarjati osebno čistočo in snago v stanovanjih in drugih zasebnih prostorih v takem obsegu, da to moti širšo okolico, povzroča zgražanje le-te ali utegne škodovati zdravju ljudi,
3. voditi živali v javne prostore, otroška in druga igrišča, javna kopališča in na druge javne prostore, kjer je taka prepoved jasno izražena. Taka prepoved izvzema službene pse policije in pse, ki vodijo slepe in slabovidne osebe,
4. prevračati, uničevati ali kakorkoli drugače poškodovati postavljene koše za smeti ali druge posode, ki služijo odlaganju odpadkov ali preiskovati vsebine teh posod,
5. prati, čistiti motorna in druga vozila ob potokih, javnih studencih, rekah ali na drugih javnih krajih, kjer lahko pride do onesnaženja podtalnice ali vodnih virov,
6. voditi in kopati domače živali na krajih, kjer se običajno umivajo ali kopajo na javnih krajih vaščani (ustja rek, potokov, gramoznic in drugo),
7. kakorkoli prevažati, voziti ali prenašati kosti, kože, fekalije ali podobne odpadke v odprtih vozilih ali odprtih posodah in s tem povzročati smrad in zgražanje občanov,
8. povzročati smrad, nepotreben prah ali drugo obliko, ki kakorkoli neprijetno vpliva v določenem okolju na občane, pristojni organ (sanitarni inšpektor) pa odredi, da se tako dejanje takoj ali v določenem roku odpravi,
9. metati v obcestne jarke, kanale, potoke in druge kraje kakršnekoli predmete, ki lahko povzročijo zamašitev ali negodovanje občanov,
10. z balkonov v stanovanjskih ali zasebnih stavbah izlivati, metati ali iztepati karkoli, kar povzroča nesnago v kraju in ogroža zdravje ljudi,
11. zapuščati kmetijske površine v naseljih.
7. člen
Za javni red in mir ter skrb za higieno in čistočo na javnih prireditvah in v javnih lokalih je odgovoren prireditelj oziroma odgovorna oseba gostinskega ali drugega javnega lokala.
Odgovorna oseba je odgovorna in dolžna posrkbeti, da se po 22. uri odstranijo s prireditvenega prostora ali iz javnih lokalov, kjer točijo alkoholne pijače, vse osebe, ki so mlajše od 15 let. Izjema so tiste osebe, mlajši mladoletniki – ki so v spremstvu staršev ali skrbnikov.
V. ZUNANJI VIDEZ OBČINE, NASELIJ, VASI, ZASELKOV
8. člen
Zaradi varstva in zunanjega videza občine, naselij, vasi ali zaselkov, je prepovedano:
1. pisati, risati ali na kakršenkoli drug način poškodovati ali umazati zidove hiš, drugih stavb, ograj ali podobnih objektov, kjer je tako dejanje prepovedano,
2. postavljati šotore, barake, bivalne avtoprikolice ali druge objekte, kjer je možno v teh bivati, na tistih zemljiščih ali prostorih, kjer je tako bivanje prepovedano ali za tako bivanje ni soglasja lastnika zemljišča; če takšnega prepovedanega objekta, ki služi bivanju ali zadrževanju lastnik ali imetnik pravice uporabe ne odstrani na poziv pristojnega organa, ta organ odredi, da se tako postavljeni objekti odstranijo na stroške lastnika oziroma imetnika pravice uporabe; če takega lastnika ali imetnika pravice uporabe ni možno ugotoviti, se odstranitev opravi na stroške proračuna Občine Hodoš-Šalovci; v primeru naknadne ugotovitve lastnika ali upravičenca pravice uporabe, se tako nastali stroški izterjajo naknadno; če je objekt uporaben, pa se tak hrani na za to posebej določenem prostoru občine in se lastniku ne vrne pred poravnavo stroškov, ki jih je občina z tako odstranitvijo ali hrambo imela,
3. zlagati ali hraniti drva ali druge predmete na takih krajih, kjer ovirajo prehod, če je ta na tem mestu običajno dovoljen,
4. odlagati ali puščati kakršnekoli odpadke ali predmete na krajih taborjenja ali piknikovanja,
5. poškodovati, prevračati ali kako drugače uničevati klopi, ograje ali druge naprave na javnih mestih, krajih ali poteh,
6. opuščati popravila zradb ali naprav, kakor tudi namestitve ali vzdrževanje varnostnih naprav pri gradnjah ali popravilih ter puščati nezavarovane jame, jaške in podobno,
7. nanašati zemljo ali druge odpadke na javne ceste ali druge javne površine ali izpuščati fekalije in druge tekočine ali predmete na javne površine ali druge neprimerne kraje in mesta (npr. v obcestne jarke, na bankine in drugo),
8. voziti ali parkirati na travnikih, njivah ali drugih površinah brez soglasja lastnikov tega zemljišča ali drugega upravičenca,
9. puščati, odmetavati, odlagati poškodovana in neregistrirana vozila ali druge predmete na parkirnih ali drugih javnih površinah; če lastnik ali upravičenec takih predmetov ne odstrani, se le ti odstranijo na stroške lastnika ali upravičenca; če lastnik ali upravičenec ni znan, pa se taki predmeti odstranijo na za to določen kraj, tako nastali stroški pa se po morebitni ugotovitvi lastnika ali upravičenca refundirajo v proračun občine, ki je prehodno odstranitev opravila na svoje stroške; za določitev organizacije ali posameznika župan občine lahko podeli koncesijo ali sklene drugo pogodbo v tej zvezi;
10. parkirati motorna vozila na mestih, ki niso za to namenjena,
11. zapuščati kmetijske površine v naseljih.
9. člen
Lastniki stanovanjskih hiš, hišni svet in uporabniki stanovanjskih in poslovnih površin, so dolžni:
1. čistiti in vzdrževati hišna pročelja, table, napise in druge oznake na poslopjih in objektih,
2. odstraniti zastarele in uničene napisne table in druge napise, ki niso primerni ali nepotrebni,
3. skrbeti, da so napisi na poslovnih stavbah ali drugih mestih napisani v slovenskem jeziku; v krajih, kjer živi madžarska manjšina pa da so ti napisi še v jeziku madžarske manjšine,
4. skrbeti za primerno vzdrževanje in namestitev snegolovov, odtočnih žlebov in cevi za odtok meteornih voda in drugih podobnih predmetih na pročelju hiš ali drugih objektov ob cestah ali javnih površinah,
5. odstraniti tiste objekte, ograje ali druge predmete, ki niso primerni za obnovo oziroma jih lastniki ali upravičenci ne mislijo obnoviti, niso pod posebno kulturno ali varstveno zaščito, njihov videz pa je nevaren za širši krog ljudi in kazi videz kraja ali okolice.
10. člen
Organizacije, ki so odgovorne za vzdrževanje čistoče na javnih krajih, športnih igriščih in drugih javnih krajih, postajališčih, kioskih, trgovinah ter prireditelji javnih prireditev, so dolžni:
– skrbeti za red in čistočo na tistih krajih, za katerega so zadolženi,
– poskrbeti, da se na takih krajih nahaja zadostna količina košev za smeti ali drugih ustreznih posod za odlaganje odpadkov,
– po koncu obratovalnega časa ali prireditve očistiti poslovne prostore z okolico okrog le-teh,
– po kakršnikoli dejavnosti ali prireditvi poskrbeti, da se takšen prostor vzpostavi v stanje, kot je bilo pred prireditvijo.
11. člen
Za ureditev izložb ali drugih krajev v sklopu poslovnih prostorov ali lokalov, ki služijo reklami v sklopu objekta, so dolžni poskrbeti lastniki ali upravičenci uporabe določenega lokala ali prostor.
Sama ureditev takih izložb ali drugih krajev, ki služijo svojemu namenu iz prvega odstavka tega člena, morajo biti primerno urejene in ne smejo s svojim videzom kaziti samega lokala ali širše okolice ob lokalu.
VI. OKVIRNI POGOJI ZA IZOBEŠANJE IN NOŠENJE ZASTAV
12. člen
Zastave države, madžarske narodnostne skupnosti, ki živi na območju Občine Hodoš-Šalovci, je dovoljeno nositi, izobešati ali jih kako drugače uporabljati le v skladu z zakonom o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter o Slovenski narodni zastavi (Uradni list RS, št. 67/94), kjer so pogoji za uporabo, nošenje in izobešanje zastav navedeni.
Zastave in prapore društev in ostalih organizacij, je dovoljeno nositi ob jubilejnih praznikih teh organizacij ali društev in ob drugih pomembnih priložnostih.
Zastave in prapore v smislu drugega odstavka tega člena, se smejo uporabljati le v organiziranih sprevodih, nosi pa se jih na čelu sprevoda ali organizirane kolone ali povorke. Takih zastav in praporov ni dovoljeno nositi na sprevodih in prireditvah, ki so izključno zabavnega značaja.
VII. OKVIRNA UREDITEV ZA PLAKATIRANJE IN POSTAVLJANJE, PLAKATOV, TRANSPARENTOV
13. člen
Mesta za plakatiranje, nameščanje plakatov in transparentov ter drugih oblik oglaševanja, ki služijo namenu, da se širša javnost seznani z njihovo vsebino, se lahko postavljajo le na to določenih mestih.
Taka mesta in pogoji za postavljanje, lepljenje in celoten sklop v zvezi s plakati, transparenti in drugimi oblikami oglaševanja, bo Občinski svet občine Hodoš-Šalovci uredil z odlokom o plakatiranju in koncesiji za plakatiranje v Občini Hodoš-Šalovci, v tem aktu pa je določeno tudi, da lahko Občinski svet občine Hodoš-Šalovci v tej zvezi ob upoštevanju določenih pogojev, podeli koncesijo za ta opravila.
VIII. KAZENSKE DOLOČBE
14. člen
Z denarno kaznijo do 50.000 SIT se kaznuje za prekršek, kdor:
1. ravna v nasprotju z določili drugega odstavka 7. člena,
2. ravna v nasprotju z določili 4. člena, točke 1, 3, 5, 6, 7, 13, 15, 16,
3. ravna v nasprotju z določili 1., 3., 7., 8., 9., 12., 14., 16., 17. in 18. točke 5. člena tega odloka,
4. ravna v nasprotju z določili 1., 4. in 10. točke 6. člena tega akta,
5. ravna v nasprotju z določili 6. točke 8. člena.
Pravna oseba ali oseba, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti iz tega člena, se kaznuje z denarno kaznijo od 150.000 do 300.000 SIT, odgovorna oseba pravne osebe pa z denarno kaznijo od 50.000 do 100.000 SIT.
15. člen
Z denarno kaznijo od 10.000 do 50.000 SIT se kaznuje za prekršek, kdor:
1. ravna v nasprotju z določili četrtega, osmega, devetega, desetega, enajstega, dvanajstega in štirinajstega odstavka 4. člena,
2. ravna v nasprotju z določili drugega, četrtega, petega, šestega, desetega, enajstega, trinajstega in petnajstega odstavka 5. člena,
3. ravna v nasprotju z določili drugega, tretjega, petega, šestega, sedmega, osmega in devetega odstavka 6. člena,
4. ravna v nasprotju z določili prvega, drugega, tretjega, četrtega, petega, sedmega, osmega, devetega in desetega odstavka 8. člena,
5. ravna v nasprotju z določili 9. člena tega odloka,
6. ravna v nasprotju z določili 10. člena tega odloka,
7. ravna v nasprotju z določili 12. člena,
8. ravna v nasprotju z določili 13. člena.
Pravna oseba ali oseba, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti iz tega člena, se kaznuje z denarno kaznijo od 50.000 do 250.000 SIT, odgovorna oseba pravne osebe pa z denarno kaznijo od 10.000 do 50.000 SIT.
16. člen
Če stori prekršek po tem odloku mladoletna oseba, se kaznuje njegove starše, rejnika ali skrbnika z denarno kaznijo iz prvih odstavkov 14. in 15. člena, če so zavestno zanemarili vzgojo in potrebno varstvo mladoletnika.
IX. KONČNE DOLOČBE
17. člen
Postopek zaradi storitve prekrška s tem odlokom lahko predlagajo:
– policijske postaje ali druge enote Ministrstva za notranje zadeve RS, ki so pooblaščene za pregon,
– upravni organi, inšpekcijske službe in druge upravne službe,
– občinske službe (komunalni redar ali drugi pooblaščenec s strani župana občine ali druge pooblaščene službe),
– vsak organ s svojega področja pristojnosti ter
– oškodovanec.
18. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha veljati odlok Občine Murska Sobota, št. 352+1/89 objavljen v Uradnih objavah, št. 29 z dne 13. 12. 1979.
19. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 28/96
Šalovci, dne 25. septembra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Hodoš-Šalovci
Emil Balek l. r.

AAA Zlata odličnost