Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/1996 z dne 25. 10. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/1996 z dne 25. 10. 1996

Kazalo

3446. Odlok o komunalnih taksah, stran 5124.

Na podlagi 16. člena statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 1/96), 1. in 4. člena zakona o komunalnih taksah (Uradni list SRS, št. 29/65, 7/70, 7/72 in Uradni list RS, št. 18/91) ter petim in šestim odstavkom 25. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90 in Uradni lsit RS, št. 10/91, 13/93, 66/93) je Občinski svet občine Postojna na 15. seji dne 19. 9. 1996 sprejel
O D L O K
o komunalnih taksah
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se predpišejo komunalne takse na območju Občine Postojna, in sicer za:
1. uporabo javnih lokalov in javnih površin,
2. napise, objave in druge oblike reklamnih oglasov,
3. igralna sredstva in glasbene avtomate,
4. točilna mesta za prodajo vseh vrst pogonskih goriv.
2. člen
Taksni zavezanci so pravne osebe, zasebniki in druge fizične osebe, ki opravljajo storitve ali uporabljajo taksne predmete, za katere so predpisane komunalne takse.
3. člen
Višina komunalnih taks je izražena v točkah in je določena v taksni tarifi, ki je sestavni del tega odloka.
Olajšave in oprostitve pri določanju in plačevanju posameznih komunalnih taks so določene v posebnem delu tega odloka.
Vrednost točke po tem odloku znaša 10 SIT.
4. člen
Taksna obveznost nastane z dnem namestitve taksnega predmeta oziroma s pričetkom uporabe in preneha z dnem, ko je taksni zavezanec obvestil organ, ki mu je izdal odločbo o odmeri komunalne takse, o odstranitvi taksnega predmeta oziroma o prenehanju njegove uporabe.
II. ODMERA KOMUNALNE TAKSE
5. člen
Taksni zavezanec je dolžan taksne obveznosti po tem odloku prijaviti pristojnemu občinskemu organu pred pričetkom uporabe oziroma namestitve taksnih predmetov, vsako spremembo oziroma druge podatke, ki vplivajo na obračun komunalne takse ter prenehanje taksne obveznosti pa najkasneje v 15 dneh po odstranitvi oziroma prenehanju uporabe le-teh.
Prijava taksne obveznosti mora vsebovati:
– podatke o taksnem zavezancu,
– podatke o času in kraju uporabe oziroma namestitve taksnih predmetov,
– opis taksnega predmeta (površina, število ipd.).
6. člen
Komunalne takse so prihodek proračuna Občine Postojna.
7. člen
Taksni zavezanec je dolžan odmerjeno komunalno takso plačati pred pričetkom uporabe taksnega predmeta.
Pravne osebe, zasebniki in druge fizične osebe, ki opravljajo storitve v zvezi z uporabo oziroma namestitvijo taksnih predmetov, so se dolžni pred uporabo oziroma namestitvijo taksnih predmetov izkazati z dokazilom o plačilu komunalne takse.
8. člen
Komunalne takse so določene v dnevnih, mesečnih ali letnih zneskih.
O odmeri komunalne takse se taksnemu zavezancu izda odločba o odmeri komunalne taksne obveznosti, ki je določena v 5. členu tega odloka.
9. člen
Če taksni zavezanec pravočasno ne prijavi taksne obveznosti pristojnemu občinskemu organu ali če ne prijavi pravilnih podatkov, ki so pomembni za obračun taksne obveznosti oziroma če v roku ne poravna odmerjene komunalne takse, mu pristojni občinski organ naloži plačilo kazenske komunalne takse z odmerno odločbo za čas od pričetka uporabe oziroma namestitve taksnih predmetov do dneva prijave v trikratnem znesku neporavnane obveznosti.
Taksni zavezanec je dolžan predpisano kazensko komunalno takso iz prvega odstavka tega člena plačati v 15 dneh po prijemu odločbe. Če v tem roku taksne obveznosti ne poravna, se taksa izterja prisilno.
10. člen
Komunalne takse obračunava pristojni organ občine. Podatke za obračun komunalnih taks pridobi na podlagi prijav taksnih zavezancev ter prijav pristojne komunalne inšpekcije in nadzorne službe Občine Postojna.
11. člen
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravlja komunalna inšpekcija in nadzorna služba Občine Postojna, ki na terenu ugotavlja, ali je uporaba oziroma namestitev taksnih predmetov prijavljena, preverja resničnost podatkov izkazanih na prijavi in plačilo komunalne takse. Svoje ugotovitve posreduje pristojnemu organu občine.
III. KAZENSKE DOLOČBE
12. člen
Z denarno kaznijo najmanj 20.000 SIT se kaznuje za prekršek posameznik ali odgovorna oseba pravne osebe s tem, da ne prijavi takšne obveznosti, za katero je po tem odloku predpisana komunalna taksa ali prijavi neresnične podatke o uporabi oziroma namestitvi takšnih predmetov.
Z denarno kaznijo najmanj 100.000 SIT se kaznuje za prekršek pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
13. člen
Komunalna inšpekcija in nadzorna služba z mandatno kaznijo 10.000 SIT kaznuje za prekršek odgovorno osebo pravne osebe ali fizično osebo, ki stori prekršek iz 7. člena tega odloka, če se taksni zavezanec pred uporabo oziroma namestitvijo taksnega predmeta ne izkaže z dokazilom o plačilu komunalne takse.
Komunalna inšpekcija in nadzorna služba z mandatno kaznijo 20.000 SIT kaznuje za prekršek pravno osebo ali posameznika, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti iz 7. člena tega odloka, če pred uporabo oziroma namestitvijo takšnega predmeta ne preverijo ali je komunalna taksa plačana ali prevzamejo naročilo, čeprav komunalna taksa ni plačana.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
14. člen
Taksni zavezanci, ki na dan uveljavitve tega odloka uporabljajo oziroma imajo nameščene taksne predmete, za katere je s tem odlokom predpisana komunalna taksa, so dolžni taksno obveznost prijaviti pristojnemu organu občine najkasneje v roku 15 dni po uveljavitvi tega odloka.
15. člen
Ta odlok velja za območje Občine Postojna in začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Takse po tem odloku so prihodek proračuna Občine Postojna, uporabljajo pa se za promocijo in turistični razvoj Občine Postojna.
16. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, se na območju Občine Postojna preneha uporabljati odlok o komunalnih taksah v Občini Postojna (Uradni list RS, št. 23/91 in 33/92).
POSEBNI DEL
TARIFE KOMUNALNIH TAKS
Tarifa št. 1 – Za uporabo nočnih javnih lokalov in javnih površin
1.1 Za uporabo nočnih javnih lokalov
– za vsak m2 mesečno                   20 točk
1.2 Za uporabo urejenih javnih površin
– za vsak m2 dnevno                    5 točk
1.3 Za uporabo delno urejenih javnih površin
– za vsak m2 dnevno                   2 točke
1.4 Za uporabo rezerviranih parkirnih prostorov
– za vsak m2 letno                   400 točk
Pojasnila:
1. Plačila komunalnih taks so oproščene politične stranke ter organizacije humanitarnega, športnega ali kulturnega značaja, ki delujejo skladno z določbami zakona o društvih.
2. Javni nočni lokali v smislu tega odloka so gostinski poslovni prostori in igralnice.
3. Za javne površine se štejejo urejene in neurejene površine, ki so namenjene javnosti kot npr. ceste, ulice, pločniki, trgi, zelenice, parkirišča, urejene javne površine so tiste, ki so protiprašno zaščitene.
4. Taksni zavezanec po tej tarifi je vsakokratni porabnik javne površine oziroma organizator zabavnih in drugih prireditev (razstav, sejmov ipd.).
5. Rezerviran parkirni prostor po tej tarifi se šteje uporaba rezerviranih parkirnih prostorov na javnih površinah. Taksa se ne plačuje za rezervirane parkirne prostore za parkiranje službenih vozil Občine Postojna ter urgentnih vozil zdravstvenih organizacij.
Tarifa št. 2. – za napise, objave in druge oblike reklamnih oglasov
2.1 Reklamni napisi, objave in oglasi na panojih
– za m2 dnevno                      2 točki
2.2 Elektronski displeji in drugi svetlobni napisi
– do enega m2 mesečno                  300 točk
– nad en m2 do 4 m2 mesečno               500 točk
– nad štiri m2 mesečno                 1000 točk
2.3 Vitrine, izložbe, oglasne omarice
– do enega m2 mesečno                  200 točk
– nad en m2 do 4 m2 mesečno               400 točk
– nad štiri m2 mesečno                 600 točk
Pojasnila:
1. Javno mesto po tej tarifi je vsaka površina (npr. fasada, streha in podobna površina oziroma objekt, od koder je napis viden na javne površine) ne glede na lastnino objekta, na katerem je taksni predmet.
2. Taksni zavezanci so pravne osebe, zasebniki in druge fizične osebe, za katere se objavlja reklamni napis, objava ali oglas. Če tako opredeljenih taksnih zavezancev ni mogoče identificirati, so taksni zavezanci lastniki taksnih predmetov oziroma površin ali objektov, na katerem je taksni predmet.
3. Površina taksnega predmeta nepravilne oblike predstavlja najmanjši možni pravokotnik, ki zajema vse njegove točke. Pri dvo ali več-stranskih zapisih oziroma drugih taksnih predmetih se vsaka stran šteje kot en taksni predmet.
4. Plačila komunalne takse so za svojo dejavnost oproščene:
– objave upravnih organov Občine Postojna in krajevnih skupnosti,
– objave kulturnih in športnih prireditev, ki jih objavljajo društva,
– objave dobrodelnih društev in humanitarnih organizacij,
– izvajanje dejavnosti plakatiranja, reklamiranja in drugih oblik javnega oglaševanja, ki jih izvaja na območju občine koncesionar v skladu z določili odloka o javnem oglaševanju (Uradni list RS, št. 32/94),
– objave zaradi zaščite zdravstvenega varstva ljudi in živali,
– objave zavodov s področja vzgoje, izobraževanja in kulture.
5. Za taksni predmet se ne šteje označba firme oziroma poslovne enote znotraj poslovnega kompleksa poslovanja in usmerjevalne označbe, postavljene skladno z odlokom o simbolih Občine Postojna (Uradni list RS, št. 18/93).
6. Plačila komunalne takse so oproščeni taksni predmeti v zaprtih prostorih, ki se nanašajo na blago, ki ga v teh prostorih prodajajo.
Taksni predmet pod 2.3 je zaprt izložbeni prostor (izložba, vitrina ali izložbena oglasna omarica), ki je z vidika pristopa fizično ločena od poslovnega prostora, za razstavljanje predmetov oziroma reklamiranje dejavnosti, čeprav je v sklopu istega objekta. Taksni predmet je tudi najeta izložba v drugem poslovnem prostoru.
Tarifa št. 3 – za igralna sredstva in glasbene avtomate
3.1 Za elektronske igralne aparate na denarne dobitke v javnih lokalih, razen
 za igralne avtomate, za katere se plačuje posebna taksa na podlagi zakona o 
igrah na srečo.
– za vsak igralni aparat mesečno            1000 točk
3.2 Za vse ostale elektronske in druge igralne aparate (biljard, namizni
 nogomet, glasbeni avtomat)
– za vsak igralni aparat mesečno            500 točk
Pojasnila:
1. Javni lokali v smislu tega odloka so gostinski poslovni prostori (gostilne, bifeji, restavracije, ipd.) in podobni prostori kot tudi k tem prostorom pripadajoči vrtovi, terase in drugi prostori, v katerih se izvaja gostinska dejavnost. Kot javni lokali se štejejo tudi cirkusi, lunaparki in druga potujoča zabavišča.
2. Taksni zavezanci so tisti, ki upravljajo oziroma uporabljajo javni lokal, čeprav niso lastniki taksnega predmeta.
3. Taksni predmeti po tej tarifi so vse naprave, katerih uporabo morajo stranke plačati ne glede na obliko plačila (gotovina, žetoni ipd.).
Tarifa št. 4 – točilna mesta za prodajo pogonskega goriva vseh vrst
4.1. za vsako posamezno točilno
mesto mesečno                      500 točk
Pojasnilo:
1. Taksni zavezanci so lastniki oziroma uporabniki črpalk za točenje goriva, na katerih so nameščeni taksni predmeti.
2. Taksni predmeti po tej tarifi so vsa točilna mesta za točenje pogonskega goriva vseh vrst.
Tarifa št. 5 – obisk naravnih in kulturnih znamenitosti
5.1 Za vsako prodano vstopnico:
– odrasli                        10 točk
– otroci                         5 točk
Pojasnilo:
Taksni zavezanec je upravljalec tistih naravnih in kulturnih znamenitosti, za katere se prodajajo vstopnice ogleda.
Št. 06100/001/96
Postojna, dne 19. junija 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Postojna
Danijel Mislej, dipl. inž. str. l. r.

AAA Zlata odličnost