Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/1996 z dne 25. 10. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/1996 z dne 25. 10. 1996

Kazalo

3437. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Godič, stran 5106.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85) ter 3. in 56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94) in v skladu s statutom Krajevne skupnosti Godič je svet Krajevne skupnosti Godič na seji dne 11. 10. 1996 sprejel
S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Godič
1. člen
Za območje Krajevne skupnosti Godič se razpisuje referendum za uvedbo samoprispevka v denarju za sofinanciranje izvajanja sprejetih programov dela na območju Krajevne skupnosti Godič.
2. člen
Referendum bo v nedeljo, 10. novembra 1996, od 7. do 19. ure, v prostorih Krajevne skupnosti Godič.
3. člen
Sredstva, zbrana s samoprispevkom se bodo uporabljala za:
– sofinanciranje izgradnje pločnika v spodnjem in zgornjem delu Godiča,
– sofinanciranje izgradnje vodovodnega rezervoarja v zgornjem Godiču,
– kanalizacijo,
– asfaltiranje in vzdrževanje vaških cest,
– morebitni odkup doma krajevne skupnosti; njegova adaptacija in vzdrževanje,
– CATV Brezje,
– ureditev kapelice v Godiču,
– financiranje funkcionalnih dejavnosti KS, dotacije in podporo delovanju društev v KS.
S samoprispevkom bo zbranih predvidoma 11,000.000 SIT.
4. člen
Z referendumom se bodo krajani izrekli o uvedbi samoprispevka za obdobje petih let, od 1. 1. 1997 do 31. 12. 2001.
5. člen
Samoprispevek bodo plačevali krajani, ki stalno prebivajo na območju Krajevne skupnosti Godič, in sicer:
1. vsi zaposleni občani po stopnji 1% mesečno od osebnih dohodkov, zmanjšanih za davke in prispevke iz osebnega dohodka,
2. upokojenci po stopnji 1% od pokojnine mesečno, ki je osnova za davek od osebnih prejemkov, zmanjšane za prispevke in davke,
3. zavezanci, ki samostojno opravljajo gospodarsko ali poklicno dejavnost po stopnji 1% mesečno od bruto osnove za obračun prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno varstvo in zaposlovanje,
4. zavezanci, katerim se davek odmerja od popoldanske obrti po stopnji 1% od davčne osnove – dobička, zmanjšane za odmerjene davke,
5. zavezanci, ki dosegajo dohodke za priložnostno opravljanje storitev po stopnji 1% od davčne osnove, zmanjšane za odmerjene davke,
6. krajani, lastniki zemljišč v krajevni skupnosti 1%, ki imajo stalno bivališče na območju krajevne skupnosti od katastrskega dohodka negozdnih in gozdnih površin po stopnji 4%,
7. tolarsko protivrednost 120 DEM letno lastniki vikendov ter drugih grajenih objektov, ki nimajo stalnega prebivališča na območju KS Godič.
Samoprispevek se ne plačuje od dohodkov, za katere je oprostitev po 12. členu zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85).
6. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja, zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač, nadomestil ali pokojnin. Kmetijskim proizvajalcem in obrtnikom bo obračunavala in odtegovala samoprispevek Republiška uprava za javne prihodke, izpostava Kamnik. Lastniki vikendov in drugih grajenih objektov, ki nimajo stalnega bivališča na območju KS Godič, plačujejo samoprispevek dvakrat letno za tekoče leto. KS Godič jim pošlje položnico dvakrat letno, in sicer v juniju in v decembru.
Od zavezancev, ki ne izpolnjujejo obveznosti iz samoprispevka v določenem roku, se obveznosti prisilno izterjajo po predpisih, ki veljajo za prisilno izterjavo prispevkov in davkov davkoplačevalcev.
7. člen
S sredstvi samoprispevka, ki se bodo zbirala na posebnem računu, bo upravljal svet Krajevne skupnosti Godič, ki je tudi odgovoren za zbiranje ter pravilno in namensko uporabo sredstev.
8. člen
Za postopek o glasovanju in izvedbi referenduma se smiselno uporabljajo določila zakona o volitvah.
Referendum vodi volilna komisija KS Godič po tehničnih pravilih, ki veljajo za volitve, kot tudi ugotovi rezultate in izdela zaključno poročilo o izidu referenduma za območje KS Godič.
Izid referenduma se objavi v Uradnem listu RS.
9. člen
Pravico glasovati na referendumu imajo vsi krajani, ki so vpisani v splošnem volilnem imeniku na območju KS Godič in krajani, ki niso vpisani v splošnem volilnem imeniku na območju KS Godič, pa so zaposleni in prejemajo osebni dohodek.
10. člen
Na referendumu glasujejo volivci neposredno in tajno z glasovnicami, na katerih je naslednje besedilo:
.                KRAJEVNA SKUPNOST GODIČ
Na referendumu dne 10. 11. 1996 za izvedbo samoprispevka v denarju za čas od 1. 1. 1997 do 31. 12. 2001 za območje Krajevne skupnosti Godič, ki se bo uporabil za izvedbo nalog po programu samoprispevka
.                    glasujem
ZA                                    PROTI
Tisti, ki glasuje, izpolni glasovnico tako, da obkroži ZA, če se strinja z uvedbo samoprispevka oziroma PROTI, če se z uvedbo samoprispevka ne strinja.
11. člen
Sredstva za izvedbo referenduma zagotovi Krajevna skupnost Godič.
12. člen
Ta sklep se objavi na krajevno običajen način in v Uradnem listu RS ter začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Predsednik
sveta Krajevne skupnosti Godič
Franc Spruk l. r.

AAA Zlata odličnost