Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/1996 z dne 25. 10. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/1996 z dne 25. 10. 1996

Kazalo

3392. Zakon o zagotavljanju sredstev pooblaščenim investicijskim družbam zaradi zamenjave teh sredstev za zbrane lastniške certifikate (ZZSPID), stran 5049.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o zagotavljanju sredstev pooblaščenim investicijskim družbam zaradi teh sredstev za zbrane lastniške certifikate (ZZSPID)
Razglašam zakon o zagotavljanju sredstev pooblaščenim investicijskim družbam zaradi teh sredstev za zbrane lastniške certifikate (ZZSPID), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 9. oktobra 1996.
Št. 001-22-109/96
Ljubljana, dne 17. oktobra 1996.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O ZAGOTAVLJANJU SREDSTEV POOBLAŠČENIM INVESTICIJSKIM DRUŽBAM ZARADI ZAMENJAVE TEH SREDSTEV ZA ZBRANE LASTNIŠKE CERTIFIKATE (ZZSPID)
1. člen
S tem zakonom Republika Slovenija zagotavlja, da bo zaradi uresničitve zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, št. 55/92, 7/93, 31/93, 32/94 – odločba US in Uradni list RS, št. 1/96) in za zagotovitev polne vrednosti vseh izdanih lastniških certifikatov, zagotovila tolikšen obseg družbenega kapitala, ki se lastninsko preoblikuje ali premoženja v lasti države, da bodo vse pooblaščene investicijske družbe lahko zbrane lastniške certifikate uporabile za delnice ali druga sredstva.
Obveznost Republike Slovenije iz prejšnjega odstavka tega člena se nanaša na zagotovitev premoženja, potrebnega za uporabo vseh lastniških certifikatov, ki jih bodo pooblaščene investicijske družbe zbrale v rokih, odobrenih do uveljavitve tega zakona in v okviru svojega odobrenega osnovnega kapitala, za katerega so do tedaj pridobile dovoljenje pristojnega organa po predpisih, ki urejajo ustanovitev in delovanje investicijskih skladov in družb za upravljanje.
2. člen
Obseg in vrsto premoženja, potrebnega za izpolnitev obveznosti iz prejšnjega člena, določi poseben zakon.
Od skupnega obsega sredstev iz prejšnjega člena se odšteje vrednost delnic oziroma poslovnih deležev podjetij, nad katerimi je bil začet stečajni postopek, ki bi bile na podlagi zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij namenjene za razdelitev pooblaščenim investicijskim družbam. Vrednost delnic oziroma poslovnih deležev se ugotovi v skladu z drugim odstavkom 3. člena tega zakona.
Vlada Republike Slovenije predloži zakon iz prvega odstavka tega člena v obravnavo Državnemu zboru Republike Slovenije najkasneje do 31. 1. 1997.
3. člen
Vrednost delnic oziroma poslovnih deležev podjetja, ki se lastninsko preoblikuje oziroma privatizira z uporabo vseh ali posameznih od naslednjih načinov prodaje oziroma razdelitve za lastniške certifikate: javna prodaja, interna razdelitev oziroma notranji odkup, se določi kot ponderirana aritmetična sredina cen vseh prej navedenih načinov brez upoštevanja popustov. Vrednost delnic oziroma poslovnih deležev podjetij se ugotovi v skladu z zakonom o lastninskem preoblikovanju podjetij ali drugimi predpisi, ki urejajo lastninsko preoblikovanje teh podjetij.
Sredstva, ki niso delnice ali poslovni deleži, se ocenijo le s cenitvijo pooblaščenega cenilca, na osnovi enakih standardov vrednotenja, ki veljajo za ocenjevanje vrednosti podjetij.
Vrednost sredstev, ki je ni mogoče ugotoviti po stanju 1. 1. 1993, se z dneva cenitve preračuna na dan 1. 1. 1993 upoštevaje indeks drobnoprodajnih cen.
Za ugotovitev vrednosti delnic in drugih sredstev je zadolžena Vlada Republike Slovenije. Stroške ugotavljanja vrednosti nosi podjetje oziroma gospodarska družba ali dotedanji lastnik teh sredstev.
4. člen
Delnice in druga sredstva, ki bodo dana na razpolago pooblaščenim investicijskim družbam zaradi njihove zamenjave za zbrane lastniške certifikate, morajo biti zagotovljena tako, da bodo do 31. 12. 1997 vse pooblaščene investicijske družbe lahko zamenjale zbrane lastniške certifikate in s tem izpolnile pogoje za redno poslovanje.
5. člen
V zakonu iz 2. člena tega zakona se določi rok, po katerem imajo pooblaščene investicijske družbe pravico, da uveljavijo svoje terjatve za pokritje vrednosti zbranih lastniških certifikatov do države iz njenega premoženja, neposredno na podlagi zakona.
6. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 411-01/96-46/1
Ljubljana, dne 9. oktobra 1996.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.

AAA Zlata odličnost