Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/1996 z dne 25. 10. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/1996 z dne 25. 10. 1996

Kazalo

3439. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje KS Špitalič, stran 5108.

Na podlagi 3. in 56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94), 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85) in 7. člena statuta KS Špitalič je svet KS Špitalič na seji dne 5. 10. 1996 po predhodni odločitvi na zboru krajanov KS Špitalič, ki je bil dne 29. 9. 1996 sprejel
S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje KS Špitalič
1. člen
Razpiše se referendum za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje KS Špitalič.
2. člen
Referendum bo v nedeljo, 10. 11. 1996 na glasovalnem mestu v dvorani Krajevne skupnosti Špitalič.
3. člen
Iz krajevnega samoprispevka se bo predvidoma zbralo 6,500.000 SIT. Zbrana sredstva se bodo uporabljala za izvajanje naslednjega referendumskega programa:
– dokončanje mrliške vežice
– sanacija oziroma dokončanje obstoječih vodovodnih zajetij in razvodov v KS
– izdelava projektov in gradnja vodovodov do hiš, kjer še ni tekoče vode
– posodobitev cest, priprava dokumentacije in izvedba, in sicer: Jastroblje-Loka, Špitalič-Sp. Okrog, Nova reber-Bela (Učakar, Nadlistnik, Slope), Špitalič-Dolina, Podkozjak-Pertiživc, Jastroblje-Podlipovec, Špitalič-Sedeljšak
– razširitev telefonskega omrežja
– gradnja avtobusnih postajališč
– javna razsvetljava Jastroblje, Špitalič, Zg. Okrog
– sanacija hudournikov, ki ogrožajo naselja
– razno (sofinanciranje društev, organizacij...)
4. člen
Krajevni samoprispevek bo uveden za obdobje petih let, in sicer od 1. 12. 1996 do 30. 11. 2001.
5. člen
Pravico glasovanja na referendumu imajo krajani, ki so vpisani v splošni volilni imenik KS Špitalič ter vsi krajani, ki še niso vpisani v splošnem volilnem imeniku, so pa zaposleni in prejemajo plačo.
6. člen
Krajevni samoprispevek bodo plačevali krajani s stalnim bivališčem v KS Špitalič, in sicer v višini:
1. zaposleni krajani od osebnih dohodkov in nadomestil, zmanjšanih za davke in prispevke iz osebnih dohodkov (od neto plače) po stopnji 2%,
2. upokojenci od pokojnin, ki je osnova za davek od osebnih prejemkov, zmanjšane za prispevke in davke, po stopnji 2%,
3. zavezanci, ki samostojno opravljajo gospodarsko ali poklicno dejavnost in imajo stalno prebivališče v KS Špitalič od bruto osnove za obračun prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno varstvo in zaposlovanje, po stopnji 2%,
4. zavezanci, ki se jim davek odmerja od dopolnilne dejavnosti (popoldanska obrt) od davčne osnove – dobička, zmanjšane za odmerjene davke, po stopnji 2%,
5. zavezanci, ki dosegajo dohodke s priložnostnim delom na podlagi pogodb o delu, od davčne osnove, zmanjšane za odmerjene davke in prispevke, po stopnji 2%
6. krajani, lastniki zamljišč, ki imajo stalno bivališče na območju KS Špitalič, od katastrskega dohodka negozdnih in gozdnih površin, po stopnji 5%.
7. člen
Plačila samoprispevka so oproščeni zavezanci, ki jih določa 12. člen zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85).
8. člen
Na referendumu se glasuje neposredno in tajno z glasovnico, ki je opremljena s pečatom KS Špitalič in ima naslednje besedilo:
.                KRAJEVNA SKUPNOST ŠPITALIČ
                    GLASOVNICA
Na referendumu dne 10. 11. 1996 za uvedbo samoprispevka v denarju za dobo 5 let, to je od 1. 12. 1996 do 30. 11. 2001, za območje KS Špitalič, ki se bo uporabil za dokončanje mrliške vežice in obstoječih vodovodnih zajetij in razvodov v KS, izdelavo projektov in gradnje vodovodov, posodobitev cest, razširitev telefonskega omrežja, gradnjo AP in javne razsvetljave, sanacijo hudournikov in sofinanciranje društev
.                    glasujem
ZA                                     PROTI
                     (pečat)
Tisti, ki glasuje, izpolni glasovnico tako, da obkroži “ZA”, če se strinja z uvedbo samoprispevka in “PROTI”, če se z uvedbo samoprispevka ne strinja.
9. člen
Referendum vodi volilna komisija KS Špitalič, pri čemer se smiselno uporabljajo določila zakona o lokalnih volitvah ter zakona o referendumu in o ljudski iniciativi.
10. člen
Sredstva za izvedbo referenduma zagotavlja KS Špitalič.
11. člen
Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na posebnem žiro računu KS Špitalič, številka 50140-842-043-82084. Nadzor nad zbiranjem, uporabo in gospodarjenjem s samoprispevkom zbranimi sredstvi bo opravljal svet KS Špitalič, in bo najmanj enkrat letno poročal o uporabi zbranih sredstev.
12. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja, zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač ali nadomestil in pokojnin pri vsakem izplačilu.
Kmetijskim proizvajalcem in obrtnikom bo obračunavala in odtegovala samoprispevek pristojna izpostava Republiške uprave za javne prihodke.
Ob vsakem izplačilu oziroma nakazilu je potrebno krajevni skupnosti dostaviti seznam zavezancev za katere se nakazuje samoprispevek.
13. člen
Od zavezancev, ki samoprispevka ne plačajo v roku se obveznosti iztirjajo po predpisih, ki veljajo za izterjavo davkov.
14. člen
Zavezancem se plačani zneski samoprispevka odštevajo od osnove za dohodnino (7. člen zakona o dohodnini, Uradni list RS, št. 71/93, 2/94, 7/95).
15. člen
Za vse ostalo, kar ni s tem sklepom posebej določeno, se smiselno uporabljajo določila zakona o samoprispevku.
16. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Špitalič, dne 5. oktobra 1996.
Predsednik sveta
KS Špitalič
Marjan Križnik l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti