Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/1996 z dne 25. 10. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/1996 z dne 25. 10. 1996

Kazalo

3448. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča, stran 5127.

Na podlagi 58. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84) je Občinski svet občine Vojnik na seji dne 11. 9. 1996 sprejel
O D L O K
o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
I. SPLOŠNA DOLOČILA
1. člen
V Občini Vojnik se za uporabo stavbnega zemljišča na območjih, ki jih določa ta odlok, plačuje nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (v nadaljevanju: nadomestilo).
Nadomestilo se plačuje na območjih krajevnih skupnosti Dobrna, Frankolovo, Nova Cerkev in Vojnik.
V naseljih Strmec nad Dobrno in Brdce nad Dobrno se nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča ne plačuje zaradi demografsko ogroženega območja.
II. OBMOČJA, KJER SE PLAČUJE NADOMESTILO
2. člen
Območja, na katerih se plačuje nadomestilo, so določena po kriterijih, ki upoštevajo lokacijske prednosti posameznih stavbnih zemljišč, in sicer:
– gostota javnih funkcij in poslovnih dejavnosti,
– dostopnost z javnimi prometnimi sredstvi,
– splošna opremljenost s komunalno infrastrukturo,
– ustrezna namenska raba po prostorskem dokumentu.
Območja, na katerih se plačuje nadomestilo so:
I. območje
– naselja: Dobrna ožji del, Frankolovo ožji del, Nova Cerkev-center Višnja vas vključno do hišne št. 16, Ivenca, Vojnik in Arclin ožji del do meje z občino Celje;
II. območje
– naselja: Dobrna, Klanc nad Dobrno, Vinska Gorica, Lokovina, Frankolovo širši del od kapele do vključno Verpet, Nova Cerkev širši del z zaselki Hudinja, Polže, Vizore, Razdelj, Lemberg (ožji del in Trnovce - naselje vikendov) in Hrenova, Vojnik širši del, Arclin širši del, Gmajna, Konjsko vključno z domačijo Trobiš, Socka in Ilovca.
3. člen
Opis in grafični prikaz naselij I. območja in naselij II. območja so sestavni del tega odloka in je na vpogled na Občini Vojnik in na Republiški upravi za javne prihodke - izpostava Celje.
III. MERILA ZA DOLOČITEV VIŠINE NADOMESTILA
4. člen
Za določitev višine nadomestila se upoštevajo naslednja merila:
1. opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi in drugimi objekti in napravami ter dejanske možnosti priključitve na objekte in naprave in uporabe le-teh,
2. lega in namembnost ter smotrna uporaba stavbnega zemljišča,
3. izjemne ugodnosti lokacije v zvezi s pridobivanjem dohodka v gospodarskih in poslovnih dejavnostih.
5. člen
Stavbno zemljišče se glede na namen uporabe razde- li na:
– stavbno zemljišče, na katerem so objekti, namenjeni za bivanje,
– stavbno zemljišče, na katerem so objekti, ki se uporabljajo za poslovno in drugo dejavnost gospodarstva in obrti,
– stavbno zemljišče, na katerem so objekti, ki se uporabljajo v okviru družbenih dejavnosti.
6. člen
Stanovanjska površina je tlorisna površina stanovanja ter garaže za osebne avtomobile.
Poslovna površina je neto tlorisna površina poslovnega prostora in vseh prostorov, ki so funkcionalno povezani s poslovnim prosotorom.
Med poslovne površine, ki se štejejo za zazidana stavbna zemljišča, spadajo tudi nepokrita skladišča (dvorišča), interna parkirišča, delavnice na prostem in javna parkirišča trajnejšega značaja, za katere se plačuje najemnina, teniška igrišča, odprti bazeni in kopališča.
Nadomestilo za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča se plačuje od površine, ki je po prostorskem izvedbenem načrtu določeno za gradnjo oziroma za katero je pristojni organ izdal lokacijsko dovoljenje. Ugotovijo se točke po 7. členu in se pri določitvi nadomestila upošteva 20 %.
7. člen
Nadomestilo za zazidano stavbno zemljišče se določi od enega m2 tlorisne površine stanovanj in poslovnih površin, kot jih določa 6. člen tega odloka ter površin, namenjenih za družbene dejavnosti.
Opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi in drugimi napravami individualne in skupne rabe ter dejanske možnosti priključitve na te naprave se ovrednoti z naslednjimi točkami za m2 zazidanega stavbnega zemljišča:
a) Lega stavbnega zemljišča:                    št. točk
– stavbno zemljišče za stanovanjske namenev I. območju          13
– stavbno zemljišča za stanovanjske namene v II. območju          7
– stavbno zemljišče namenjeno za poslovno dejavnost v I. območju     40
– stavbno zemljišče namenjeno za poslovno dejavnost v II. območju     25
– stavbno zemljišče namenjeno za družbene dejavnosti v I. območju    25
– stavbno zemljišče namenjeno za družbene dejavnosti v II. območju    15
b) Komunalna opremljenost zemljišča:
– asfaltirano urejeno cestišče                      12
– makadamska utrditev cestišča                       4
– opremljenost z vodovodom (tudi krajevni vodovodi)            5
– opremljenost s kanalizacijo                       6
– opremljenost s plinovodom                        12
– opremljenost z elektriko                         2
– opremljenost z javno razsvetljavo                    6
– opremljenost z zelenimi površinami                    2
IV. DOLOČANJE VIŠINE NADOMESTILA
8. člen
Mesečna višina nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča se določi po merilih iz 6. in 7. člena tega odloka tako, da se skupno število točk pomnoži s stanovanjsko ali poslovno površino zavezančevega objekta oziroma s površino zavezančevega nezazidanega stavbnega zemljišča in z vrednostjo točke za izračun nadomestila.
9. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Vojnik je 0,070 SIT na mesec in se na osnovi sklepa Občinskega sveta polletno valorizira na podlagi indeksa rasti cen na drobno, ki ga objavi Zavod za statistiko Republike Slovenije.
10. člen
Za izračun nadomestila se uporabljajo uradni podatki in evidence.
Zavezanci so dolžni sporočiti spremembo vrste dejavnosti ali spremembo poslovne ali stanovanjske površine RUJP. Prav tako so dolžni poslati vse ostale podatke in obvestila, ki so potrebni za odmero nadomestila.
11. člen
Odločbo o odmeri nadomestila izda zavezancu RUJP za obdobje treh mesecev kot akontacijo nadomestila za naslednje leto na podlagi določene vrednosti točke, meril za izračun nadomestila po tem odloku ter drugih podatkov in obvestil, ki so jim jih zavezanci dolžni sporočiti ali ki jih RUJP zbere po uradni dolžnosti.
V. OPROSTITEV PLAČILA NADOMESTILA
12. člen
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča zavezanci ne plačujejo v primerih, določenih v prvem odstavku 59. člena zakona o stavbnih zemljiščih.
Zavezanci so lahko oproščeni plačila nadomestila za določen čas, v naslednjih primerih:
– na zahtevo zavezanca, v primerih, določenih v drugem odstavku 59. člena prej navedenega zakona,
– če zavezanec prejema stalno socialno pomoč,
– zaradi elementarnih in drugih nezgod,
– če bi plačilo spravilo v nevarnost nujno preživljanje zavezanca in njegovih družinskih članov.
Zavezanci iz drugega odstavka so lahko oproščeni plačila nadomestila, delno ali v celoti.
Zavezanci so oproščeni plačila nadomestila za stavbna zemljišča gospodarskih objektov, ki jih individualna kmetijska gospodarstva uporabljajo za kmetijsko dejavnost (hlevi, svinjaki, kozolci, strojne lope).
VI. KAZENSKE DOLOČBE
13. člen
V primeru, da posameznik kot zavezanec ne prijavi svoje obveznosti ali je ne prijavi s točnimi podatki, se kaznuje z denarno kaznijo 30.000 SIT.
Če samostojni podjetnik ne prijavi svoje obveznosti, se kaznuje z denarno kaznijo 100.000 SIT.
Če gospodarska družba ne prijavi svoje obveznosti, se kaznuje z denarno kaznijo 300.000 SIT.
Odgovorna oseba v gospodarski družbi se istočasno za neprijavo kaznuje z 80.000 SIT.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
14. člen
RUJP – izpostava Celje do prejema novih podatkov po tem odloku upošteva pri odmeri nadomestila površine stavbnega zemljišča, ki so bile podlaga po sedaj veljavnem odloku o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč Občine Celje.
15. člen
Zavezanec mora na območjih, kjer se nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča na novo uvaja, zazidano in nezazidano stavbno zemljišče kot ga določa 7. člen tega odloka, prijaviti v 30 dneh po uveljavitvi tega odloka Republiški upravi za javne prihodke – izpostava Celje.
Na območju, kjer je nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča že uvedeno, morajo zavezanci po tem odloku prijaviti vse spremembe v 30 dneh po objavi tega odloka RUJP – izpostava Celje.
16. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu RS, uporabljati pa se prične s 1. 1. 1997.
Št. 849/9-96
Vojnik, dne 11. septembra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Vojnik
Peter Vrisk l. r.

AAA Zlata odličnost