Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/1996 z dne 25. 10. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/1996 z dne 25. 10. 1996

Kazalo

3432. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Dobrepolje za leto 1996, stran 5094.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odločba US RS št. U-I-13/94-95, 45/94 – odločba US RS št. U-I-144/94-18 in Uradni list RS, št. 57/94, 14/95 in 20/95 – odločba US RS) in 16. člena statuta Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 26/95) je Občinski svet občine Dobrepolje na 24. seji dne 9. 10. 1996 sprejel
O D L O K
o spremembi odloka o proračunu Občine Dobrepolje za leto 1996
1. člen
V 3. členu odloka o proračunu Občine Dobrepolje za leto 1996 (Uradni list RS, št. 23/96) se spremeni tretji odstavek, tako da se glasi:
“Občinski proračun za leto 1996 se določa v naslednjih zneskih:
---------------------------------------------------------------
.          Bilanca prihodkov          Račun
           in odhodkov          financiranja
           SIT                  SIT
---------------------------------------------------------------
Prihodki       261,335.552,39
Odhodki       261,205.552,39         130.000,00
Primanjkljaj     –                    –
Presežek       –                    –”
---------------------------------------------------------------
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 402-3/96
Dobrepolje, dne 9. oktobra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Dobrepolje
Brane Brodnik, dipl. inž. l. r.
         BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

                                      v SIT
--------------------------------------------------------------------------------
Namen                             Rebalans-I - IX/96
--------------------------------------------------------------------------------
I. Prihodki
Prihodki, ki se razporejajo
med republiko in občino                      66,951.000,00
Prihodki, ki pripadajo občini                    1,465.000,00
Finančna izravnava                         73,994.000,00
Prihodki za zagotovljeno porabo                  142,410.000,00
Prihodki iz naslova davkov in drugih dajatev            43,793.212,20
Prihodki od premoženja                       1,456.000,00
Prihodki iz naslova sofinanciranj                 23,149.680,00
Prihodki za druge naloge                      68,399.292,20
Prenos prihodkov iz preteklega leta                35,526.260,19
Prihodki iz naslova delitvene bilance               15,000.000,00
--------------------------------------------------------------------------------
Skupaj prihodki                          261,335.552,39
--------------------------------------------------------------------------------
II. Odhodki
Plače, prispevki in drugi osebni prejemki             13,644.464,00
Materialni in drugi stroški                    27,161.230,00
Socialni transferi                         1,200.000,00
Plačila storitev in dotacije javnim zavodom            40,522.408,00
Druga plačila storitev                       8,200.000,00
Plačila obresti                            10.000,00
Subvencije in transferi v gospodarstvu               10,190.000,00
Drugi odhodki                           11,475.000,00
Tekoči odhodki                          112,403.102,00
Investicijski odhodki na področju
delovanja občine                          3,500.000,00
Investicijski odhodki na področju
družbenih dejavnosti                        46,374.450,39
Investicijski odhodki na področju
gospodarske infrastrukture                     89,975.000,00
Investicijski odhodki na področju 
gospodarskega razvoja in drugih področjih              3,953.000,00
Investicijski odhodki                       143,802.450,39
Rezerve                               5,000.000,00
--------------------------------------------------------------------------------
Skupaj odhodki                          261,205.552,39
--------------------------------------------------------------------------------
III. Presežek                                 -
--------------------------------------------------------------------------------
RAČUN FINANCIRANJA
--------------------------------------------------------------------------------
Namen                              Rebalans-I-IX/96
--------------------------------------------------------------------------------
Odplačila kreditov                          130.000,00
--------------------------------------------------------------------------------

AAA Zlata odličnost