Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/1996 z dne 25. 10. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/1996 z dne 25. 10. 1996

Kazalo

3442. Odlok o določitvi krajevne takse na območju Občine Podčetrtek, stran 5117.

Na podlagi 2. točke 7. člena zakona o turistični taksi (Uradni list RS, št. 18/91) ter 14. in 19. člena statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 30/95) je Občinski svet občine Podčetrtek na 13. redni seji dne 4. 10. 1996 sprejel
O D L O K
o določitvi krajevne takse na območju Občine Podčetrtek
1. člen
Na območju Občine Podčetrtek se določi krajevna taksa v višini 11 točk. Višina krajevne takse se izračuna tako, da se število točk pomnoži z vrednostjo točke. Vrednost točke določa Vlada Republike Slovenije.
2. člen
Krajevna taksa je denarni znesek, ki ga plača gost za vsak dan začasnega bivanja v krajih izven svojega stalnega bivališča na območju Občine Podčetrtek.
Krajevno takso plača gost skupaj s plačilom storitev za prenočevanje za vsak dan bivanja v krajih na območju Občine Podčetrtek.
3. člen
Sredstva krajevne takse v višini 30% se namenijo za organizirano predstavitev območja občine ter za druge projekte povezane z razvojem turizma, v kraju kjer se turistična taksa ne zbira zlasti za:
– organizirano zbiranje in nudenje informacij za potrebe turistične predstavitve občine kot celote;
– nudenje podpore in sofinanciranje programov turističnih društev v krajih, kjer ni prenočitvenih kapacitet;
– razvojne projekte s področja turizma in gostinstva;
– sofinanciranje obnavljanja in vrednotenja kulturne dediščine in krajine na območju občine.
Program ovrednotene porabe krajevne takse za namene iz prejšnjega odstavka za vsako leto pripravijo turistična društva in Odbor za turizem pri Občinskem svetu občine Podčetrtek do 31. marca tekočega leta.
4. člen
Sredstva krajevne takse v višini 70% se namenijo za sofinanciranje programov v krajih, kjer se krajevna taksa zbere za sofinanciranje turističnih programov, zlasti za:
– sofinanciranje storitev in ugodnosti, ki so jih gostje deležni brezplačno;
– za komunalno urejanje naselij,
– za promotivno dejavnost.
Razdelitev sredstev krajevne takse iz tega člena pripravi pristojni občinski upravni organ v sodelovanju s turističnimi društvenimi organizacijami ter turističnimi in gostinskimi organizacijami iz območja kraja.
5. člen
Pravne in fizične osebe, ki so registirirane za sprejemanje gostov in prenočevanje so dolžne predložiti mesečno poročilo o plačani krajevni taksi tudi občinskemu uradu Občine Podčetrtek, in sicer do 10. v mesecu za pretekli mesec na obrazcu, ki je sestavni del tega odloka.
Poročilo iz prejšnjega odstavka mora obsegati naslov pravne ali fizične osebe, nastavitvene zmogljivosti, mesec in leto na katerega se poročilo nanaša, število prenočitev, število domačih in tujih gostov, število gostov, ki jim po zakonu ni potrebno plačati turistične takse, število gostov, ki po zakonu plačajo 50% takso in znesek krajevne takse.
Poročilo so pravne in fizične osebe dolžne pošiljati vsak mesec, ne glede na to ali so imele goste na prenočevanju ali ne. V zadnjem primeru se na poročilo pripiše, da gostov ni bilo na prenočevanju.
6. člen
Poleg organov, ki jih za nadzor določa 11. člen zakona o turistični taksi (Uradni list RS, št. 18/91) lahko opravlja nadzor tudi ustrezen občinski organ nadzora.
7. člen
Z denarno kaznijo najmanj 100.000 SIT se kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, če do 10. dne v mesecu za pretekli mesec Občini Podčetrtek ne poda poročilo (5. člen odloka) ali poda pomanjkljivo poročilo o plačani krajevni taksi.
Z denarno kaznijo najmanj 30.000 SIT se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
Z denarno kaznijo 10.000 SIT se kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ne omogočita opravljanje nadzora ustreznemu občinskemu organu na osnovi njegovih pooblastil.
8. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o določitvi krajevne takse na območju Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 21/91).
9. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 061-106/96
Podčetrtek, dne 8. oktobra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Podčetrtek
Marko Stadler l. r.

AAA Zlata odličnost