Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/1996 z dne 25. 10. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/1996 z dne 25. 10. 1996

Kazalo

3433. Odlok o proračunu Občine Dornava za leto 1996, stran 5095.

Na podlagi 3. in 45. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) ter 18. člena statuta Občine Dornava (Uradni vestnik občine Ormož in Ptuj, št. 15/95) je Občinski svet občine Dornava na seji dne 29. 4. 1996 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Dornava za leto 1996
1. člen
S proračunom Občine Dornava za leto 1996 (v nadaljnjem besedilu: občinski proračun) se zagotavljajo sredstva za financiranje javne porabe v Občini Dornava.
2. člen
Skupni prihodki in odhodki občinskega proračuna za leto 1996 znašajo:
Bilanca prihodkov in odhodkov:
– prihodki                    169,278.883 SIT
– odhodki                    169,278.883 SIT
Prihodki in odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov so določeni v posebnem delu proračuna.
3. člen
Od prihodkov občinskega proračuna za leto 1996 se izloči 0,5% v rezerve Občine Dornava.
4. člen
Odredbodajalec za sredstva občinskega proračuna je župan oziroma od njega pooblaščena oseba. Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan.
5. člen
Sredstva občinskega proračuna se delijo med letom enakomerno med vse uporabnike kot mesečne akontacije, vendar v odvisnosti od zapadlosti obveznosti ter ob upoštevanju likvidnosti občinskega proračuna.
6. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna so dolžni uporabljati sredstva občinskega proračuna le za namene, ki so opredeljeni v posebnem delu proračuna.
7. člen
Sredstva za plače delavcev v občinski upravi in javnih zavodih se bodo uporabnikom zagotavljala mesečno glede na število in strukturo delavcev.
8. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna morajo izvrševati svoje naloge v mejah sredstev, ki so jim odobrena z občinskim proračunom.
Uporabniki ne smejo prevzemati na račun občinskega proračuna obveznosti, ki bi presegle z občinskim proračunom določena sredstva.
9. člen
Župan lahko začasno zmanjša zneske sredstev, ki so v posebnem delu občinskega proračuna razporejeni za posamezne namene ali začasno zadrži uporabo teh sredstev, če prihodki občinskega proračuna med letom niso doseženi v predvideni višini.
O ukrepih iz prejšnjega odstavka mora župan obvestiti mestni svet in predlagati ukrepe oziroma ustrezno spremembo občinskega proračuna.
10. člen
Župan je pooblaščen, da odloča o:
– uporabi tekoče proračunske rezerve za financiranje posameznih namenov javne porabe, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo mogoče predvideti zadostnih sredstev,
– prenosnih sredstev med različnimi postavkami istega namena na podlagi objektivnih razlogov, ki so usklajeni z uporabniki,
– uporabi sredstev rezerv za premeščanje likvidnostnih problemov proračuna,
– uporabi sredstev rezerv za namene iz 12. člena zakona o financiranju občin,
– kratkoročnem zadolževanju za financiranje javne porabe, vendar le do višine 5% sprejetega proračuna, ki mora biti odplačano do konca proračunskega leta,
– začasni vezavi tekočih likvidnostnih proračunskih sredstev zaradi ohranitve njihove realne vrednosti; o tem lahko pooblasti tudi druge osebe, ki so odgovorne za finančno poslovanje.
11. člen
Za realizacijo obveznosti občinskega proračuna iz naslova investicij na področju gospodarske infrastrukture se lahko občina zadolži do višine 10% sredstev zagotovljene javne porabe v letu pred letom zadolževanja.
Pogodbe o najetju posojila v skladu s prejšnjim odstavkom sklene župan Občine Dornava.
12. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 1996 dalje.
Št. 012-20-10/96
Dornava, dne 29. aprila 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Dornava
Jožef Hojnik l. r.
         Bilanca prihodkov in odhodkov

PRIHODKI
                                      v SIT
Zap.           Vrsta prihodkov                Plan 1996
št.
I. Prihodki za zagotovljeno porabo                  98,177.000
A) Prihodki, ki se razporejajo med rep. in občino
1. Dohodnina (30%)                          33,504.000
B) Prihodki, ki pripadajo občini                     107.000
C) Finančna izravnava                         64,566.000
II. Prihodki za druge naloge                     35,252.883
D) Davki in druge dajatve                       4,046.500
2. Odškodnina zaradi spremembe namembnosti 
 kmet. zemlj.                              280.000
3. Odškodnina in nadomestila za degradacijo 
 in ones. okolja                             150.000
4. Prihodki določeni z drugimi akti                  3,616.500
E) Prihodki od premoženja                       1,950.000
5. Najemnine za stanovanja                        450.000
6. Najemnine za poslovne prostore                   1,500.000
F) Prihodki iz naslova sofinanciranj                 29,256.383
III. Prenos prihodkov iz preteklega leta               35,849.000
  Vsi prihodki skupaj                        169,278.883

ODHODKI
                                      v SIT
  Namen                                Plan 1996
A) Tekoči odhodki                          121,036.150
1. Plače, prispevki in drugi osebni prejemki             17,057.573
1.1. Plače, prispevki in drugi osebni prejemki v
 organih in upravi                           8,651.512
1.2. Plače, prispevki in drugi osebni prejemki v
 izvajalskih organizacijah                       8,406.061
2. Materialni in drugi stroški                    18,021.632
2.1. V organih in upravi lokalne skupnosti              10,180.000
2.2. V izvajalskih organizacijah                    7,841.632
3. Socialni transferi                         4,519.610
4. Dotacije javnim zavodom in društvom                18,093.969
5. Plačila storitev na področju družbenih dejavnosti          7,982.100
6. Plačila storitev in intervencije v gospodarskih
 javnih službah                            21,185.809
7. Drugi odhodki                           33,543.635
8. Rezerve                                631.822
B) Investicijski odhodki                       48,242.733
9. Investicije in investicijski odhodki                48,242.733
9.1. Organi in uprava lokalne skupnosti                 800.000
9.2. Izobraževanje                           9,256.000
9.3. Otroško varstvo                           480.350
9.4. Stanovanjska dejavnost                       450.000
9.5. Komunalna dejavnost                        4,531.883
9.6. Cestna dejavnost                         32,724.500
   Odhodki skupaj                         169,278.883

AAA Zlata odličnost