Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/1996 z dne 25. 10. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/1996 z dne 25. 10. 1996

Kazalo

3443. Odlok o ustanovitvi in delovanju sveta za preventivo in vzgojo v prometu Občine Podčetrtek, stran 5117.

Na podlagi 163. člena zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list SRS, št. 5/82, 40/84, 29/86 in Uradni list RS, št. 1/91-I) in 19. člena statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 30/95) je občinski svet na 10. seji dne 8. 10. 1996 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi in delovanju sveta za preventivo in vzgojo v prometu Občine Podčetrtek
1. člen
Občina Podčetrtek s tem odlokom ustanovi svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (v nadeljevanju: svet).
Naloge sveta so:
– obravnava in proučuje prometno-varnostno problematiko,
– pospešuje prometno vzgojo in izobraževanje udeležencev v cestnem prometu,
– usmerja prometno vzgojo in preventivno dejavnost organov in organizacij, ki se ukvarjajo z vprašanji varnosti cestnega prometa ter usklajuje njihovo delo,
– izdaja in razširja prometno-vzgojne publikacije ter razvija in pospešuje varnost cestnega prometa in prometno vzgojo preko sredstev javnega obveščanja,
– predlaga organom in organizacijam, ki se ukvarjajo z vprašanji cestnega prometa, ukrepe za izboljšanje njihove varnosti,
– sodeluje pri ogranizaciji prevozov predšolskih in šolskih otrok,
– opravlja tudi druge zadeve s področja preventive in vzgoje v cestem prometu.
2. člen
Svet šteje 5 članov. Predsednika sveta izvoli svet na svoji prvi seji izmed imenovanih.
Mandat predsednika in članov sveta traja štiri leta.
Po poteku mandata so vsi lahko ponovno imenovani. Svet sestavljajo predstavniki zainteresiranih organov, organizacij in strokovnjaki s področja prometa, in sicer:
– predstavnik lokalne samouprave (predsednik ali član odbora za urejanje prostora, komunalno dejavnost in varstvo okolja)
– predstavnik upravne enote – oddelka za notranje zadeve,
– predstavnik policije,
– predstavnik javnih zavodov s področja vzgoje in izobraževanja,
– predstavnik občinskih služb, predstojnik za ceste.
3. člen
Delovanje sveta je javno in je urejeno s poslovnikom, ki ga sprejema svet.
4. člen
Občinski svet določi na podlagi programa dela sveta v vsakoletnem proračunu sredstva za izvrševanje nalog sveta.
Sredstva, ki so določena v občinskem proračunu za preventivo in vzgojo v prometu, uporablja svet na podlagi finančnega načrta.
5. člen
Strokovne in administrativno tehnične naloge za svet opravljajo pristojne občinske službe.
6. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 061-103/96
Podčetrtek, dne 8. oktobra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Podčetrtek
Marko Stadler l. r.

AAA Zlata odličnost