Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/1996 z dne 25. 10. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/1996 z dne 25. 10. 1996

Kazalo

3455. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane za leto 1996, stran 5149.

Na podlagi drugega odstavka 3. člena in 7. člena zakona o finančnih intervencijah v kmetijstvo, proizvodnjo in ponudbo hrane (Uradni list RS, št. 5/91), 20. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93 in 23/96) in v skladu z zakonom o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 1996 (Uradni list RS, št. 5/96), izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah uredbe o uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane za leto 1996
1. člen
V uredbi o uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane za leto 1996 (Uradni list RS, št. 7/96, 13/96, 19/96, 25/96, 27/96, 33/96, 35/96 – popravek, 36/96, 39/96, 44/96 in 45/96 – popravek) se v 1. členu v poglavju A
v 1. b točki številko “509,000.000” nadomesti s številko “525,000.000”;
v 2. točki številko “147,081.000” nadomesti s številko “166,528.000”;
v 3. točki številko “28,826.000” nadomesti s številko “23,317.000”;
v poglavju B v prvi alinei 4.a točke nadomesti številko “21,600.000” s številko “29,600.000”.
2. člen
V 12. členu se
v drugemu odstavku 5. točke številko “1.040” nadomesti s številko “370”;
v 8. točki številko “137,050.000” nadomesti s številko “127,050.000”.
3. člen
V 13. členu se
na koncu prve alinee 3. točke doda besedilo: “ter za nakup plemenskih mladic in merjascev iz uvoza za potrebe rejskih središč in osemenjevalnih centrov v Ptuju in Murski Soboti;”;
v tabeli iz 3. točke številko “1.600” nadomesti s številko “1.870”, številko “500” s številko “620”, številko “600” s številko “750” in številko “200” s številko “210”;
v 3. točki pod tabelo doda besedilo: “Vrednosti regresa za nakup plemenskih mladic in merjascev iz uvoza za potrebe rejskih središč in osemenjevalnih centrov Ptuj in Murska Sobota se povečajo za 100%.”;
v 6. točki številko “94,167.000” nadomesti s številko “103,167.000”.
4. člen
V 14. členu se
v tabeli iz 3. točke številko “100” nadomesti s številko “193”;
v 6. točki številko “5,016.000” nadomesti s številko “9,016.000”.
5. člen
V 15. členu se
v tabeli iz 3. točke številko “1.500” nadomesti s številko “2.500”, številko “554” s številko “762” in številko “100” s številko “200”;
v 6. točki številko “8,160.000 “ nadomesti s številko “13,160.000 “.
6. člen
V 17. členu se
pri namenu A
v 3. točki številko “9,500.000” nadomesti s številko “9,000.000”;
pri namenu B
v tabeli iz 3. točke številko “1.510” nadomesti s številko “1.775”, številko “15.000” s številko “20.000” in številko “7.500” s številko “10.000”;
v 4. točki nadomesti beseda “avgusta” z besedo “oktobra”;
v 6. točki nadomesti številko “131,143.000” s številko “131,750.000”, številko “118,750.000” s številko “112,500.000” in številko “12,393.000” s številko “19,250.000”.
7. člen
V 18. členu se
pri namenu A
v 3. točki številko “14.000” nadomesti s številko “13.079”;
pri namenu B
v 2. točki številko “29,6” nadomesti s številko “24”;
v 3. točki številko “50.000” nadomesti s številko “75.000”;
v 6. točki nadomesti številko “116,000.000” s številko “108,790.000”, številko “114,520.000” s številko “106,990.000” in številko “1,480.000” s številko “1,800.000”.
8. člen
V 19. členu se
tabela iz 3. točke nadomesti s tabelo:
--------------------------------------------------------------------
.                     Predviden obseg   Višina
                         semenske  podpore
                      pridelave (ha)   SIT/ha
--------------------------------------------------------------------
1. krmna žita-pridelava semena iz SE       4      30.000
  krmna žita-pridelava semena iz E       55      20.000
  krmna žita-pridelava semena iz OR      200      10.000
2. koruza-pridelava hibridnega semena      95      27.000
3. krompir-pridelava semena v jedrih in
  naravno izoliranih območjih         150      100.000
  krompir-klasično semenarjenje         7      75.000
  krompir-I. varovalni pas           50      75.000
  krompir-II. varovalni pas           6      55.000
  krompir-brezvirusni sadilni material  380.000    10 SIT/kos
--------------------------------------------------------------------
“;
v 4. točki nadomesti beseda “septembra” z besedo “oktobra”;
v zadnjem odstavku številko “32,560.000” nadomesti s številko “29,160.000”.
9. člen
V 20. členu se
črtajo poglavja A, C, Č in D;
v 6. točki poglavja B številko “130,000.000” nadomesti s številko “10,000.000”.
10. člen
V 6. točki 22. člena se številko “47,960.000” nadomesti s številko “55,486.000”.
11. člen
Doda se nov 22.a člen, ki se glasi:
“22.a člen
1427 – Trsne cepljenke – regres
1. Namen ukrepa:
– obnavljanje nasadov s kakovostnimi trsnimi cepljenkami – izplačilo že vloženih zahtevkov za cepljenke iz leta 1995
2. Pogoji za pridobivanje sredstev:
– če ima upravičenec skupaj z že obstoječimi površinami vinograda najmanj 0,6 ha vinograda;
– če je upravičenec vpisan v register pridelovalcev grozdja pri pristojnem upravnem organu v skladu s pravilnikom o vodenju registra grozdja in vina ter redno prijavlja pridelek.
Pridelovalci, ki so se šele začeli ukvarjati z vinogradništvom, namesto vpisa v register in prijave pridelka, predložijo pisno izjavo o obnovi vinograda.
K programu obnove, za katero se uveljavlja regres, mora dati pozitivno mnenje krajevno pristojen kmetijski svetovalec. Pri uveljavljanju regresa za uvožen sadilni material je potrebno k vlogi priložiti kopijo odločbe o dovoljenju za uvoz.
3. Višina regresa je 35 SIT na cepljenko.
4. Skupna vrednost sredstev namenjenih za ta namen v letu 1996 je 7,100.000 SIT.”
12. člen
V 4. točki 23. člena se številko “526,592.000” nadomesti s številko “509,592.000”.
13. člen
V 6. točki 24. člena se številko “34,320.000” nadomesti s številko “36,797.000”.
14. člen
V 25. členu se
na koncu pete alinee 2.3.1. točke podpičje spremeni v vejico in doda besedilo:
“oziroma planinski pašniki, ki jih potrdi komisija za planinsko pašo pri Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Vloge se komisiji vložijo do 18. novembra.”.
v 2.3.3. točki številko “1.787,695.000” nadomesti s številko “1.978,695.000”.
15. člen
V 5. točki 27. člena se številko “1.488,831.000” nadomesti s številko “1.577,831.000”.
16. člen
V 29. členu se
v tabeli 3.1.1.2. točke številko “6.000” nadomesti s številko “5.400”;
v 3.4. točki na koncu stavka črta pika doda besedilo: “in bikov, ki so namenjeni za izvoz v Republiko Bosno in Hercegovino.”.
v 3.4.2. točki v tabeli 2. točka označi z “*”, pod tabelo pa se doda besedilo:
“* velja tudi za bike, izvožene v Bosno in Hercegovino v letu 1996.”.
v 3.4.4. točki številko “614,768.000” nadomesti s številko “605,768.000”.
17. člen
V priloga 1 se
za številko “0808 10 690” doda besedilo:
“0808 10 710     – – – – vrste Zlati delišes    *
0808 10 730     – – – – vrste Granny Smith    *
0808 10 7      – – – – druga           *”;
pri številki “0201 20 20” nadomesti številko “125,60” s številko “93,80”, pri številki “0201 20 30” nadomesti številko “67,80” s številko “50,90”, pri številki “0201 20 50 “ nadomesti številko “141,20” s številko “106,00”, pri številki “0201 20 90” nadomesti številko “141,20” s številko “106,00”, pri številki “0201 30 00” nadomesti številko “181,60” s številko “136,20”, pri številki “0210 11 110” nadomesti številko “103,00” s številko “51,50”, pri številki “0210 11 190” nadomesti številko “160,00” s številko “80,00”, pri številki “0210 11 310” nadomesti številko “120,00” s številko “60,00”, pri številki “0210 11 390” nadomesti številko “51,00” s številko “25,50”, pri številki “0210 12” nadomesti številko “75,67” s številko “37,80”, pri številki “0210 19” nadomesti številko “85,00” s številko “42,50”, pri številki “0210 20” nadomesti številko “72,30” s številko “54,20”, pri številki “0401 10 100” nadomesti številko “7,00” s številko “5,00”, pri številki “0401 10 900” nadomesti številko “5,00” s številko “3,50”, pri številki “0401 20 110” nadomesti številko “7,00” s številko “5,00”, pri številki “0401 20 190” nadomesti številko “5,00” s številko “3,50”, pri številki “0401 20 910” nadomesti številko “7,00” s številko “5,00”, pri številki “0401 20 990” nadomesti številko “5,00” s številko “3,50”, pri številki “0401 30 110” nadomesti številko “7,00” s številko “5,00”, pri številki “0401 30 190” nadomesti številko “5,00” s številko “3,50”, pri številki “0401 30 310” nadomesti številko “7,00” s številko “5,00”, pri številki “0401 30 390” nadomesti številko “5,00” s številko “3,50”, pri številki “0401 30 910” nadomesti številko “7,00” s številko “5,00”, pri številki “0401 30 990” nadomesti številko “5,00” s številko “3,50”, pri številki “0402” nadomesti številko “7,00” s številko “5,00”, pri številki “0403” nadomesti številko “7,00” s številko “5,00”, pri številki “0404” nadomesti številko “7,00” s številko “5,00”, pri številki “0405” nadomesti številko “7,00” s številko “5,00”, pri številki “0406” nadomesti številko “7,00” s številko “5,00”, pri številki “0701 90 900” se nadomesti številko “3,00” s številko “5,00”, pri številki “1601 00 100” nadomesti številko “31,50” s številko “26,80”, pri številki “1601 00 910” nadomesti številko “45,00” s številko “38,30”, pri številki “1601 00 990” nadomesti številko “32,50” s številko “27,60”, pri številki “1602 10 000” nadomesti številko “41,30” s številko “35,10”, pri številki “1602 31” nadomesti številko “34,20” s številko “22,60”, pri številki “1602 32” nadomesti številko “26,20” s številko “17,30”, pri številki “1602 39” nadomesti številko “20,60” s številko “13,40”, pri številki “1602 41 100” nadomesti številko “58,10” s številko “29,50”, pri številki “1602 42 100” nadomesti številko “52,00” s številko “26,00”, pri številki “1602 49” nadomesti številko “54,30” s številko “27,10” in pri številki “1602 50” nadomesti številko 37,40" s številko “31,80”.
18. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 402-03/95-3/12-8
Ljubljana, dne 24. oktobra 1996.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost